reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/215/13 Rady Gminy Dobrzyca

z dnia 29 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrzyca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 ze zm.) Rada Gminy Dobrzyca uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzyca w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII/215/13 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrzyca.

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 ze zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzyca, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Projekt programu podlega zaopiniowaniu przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Dobrzyca.


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/215/13
Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 29 marca 2013 r.

"Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Dobrzyca"

WPROWADZENIE

Człowiek winien jest zwierzętom jako istotom zdolnym do odczuwania cierpienia poszanowania ich praw, opiekę i ochronę. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki należy do zadań własnych gminy. Z uwagi na fakt, że skala bezdomności psów jest w Gminie Dobrzyca najbardziej zauważalna, większość działań określonych w Programie dotyczy bezdomności tych zwierząt. Działania zmierzające do poprawy tego stanu rzeczy uchwala niniejszym "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. Urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Dobrzycy, jednostkę organizacyjną przy pomocy, której Wójt Gminy Dobrzyca wykonuje zadania,

2. Stanowisko - należy przez to rozumieć Stanowisko właściwe ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Planowania Przestrzennego.

3. Przytulisku należy przez to rozumieć Miejsce Doraźnego Przetrzymywania Zwierząt zlokalizowane na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Dobrzycy.

4. Programie należy przez to rozumieć "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzyca".

§ 2. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Dobrzyca, za pośrednictwem Stanowiska oraz Zakład Komunalny Gminy Dobrzyca.

Rozdział II.
CEL PROGRAMU

§ 3. Celem Programu jest:

1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 ze zm.).

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.

3. Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt.

4. Edukacja mieszkańców gminy Dobrzyca w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

5. Propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności psów.

Rozdział III.
REALIZACJA ZADAŃ

§ 4. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dobrzyca realizują:

a) Przytulisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Miejsca Doraźnego Przetrzymywania Zwierząt prowadzone przez Zakład Komunalny Gminy Dobrzyca.

b) Stanowisko poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich.

2. Do Przytuliska przyjmowane są bezdomne zwierzęta, psy i koty doprowadzane do Przytuliska przez mieszkańców.

3. Do przytuliska nie są przyjmowane wolno żyjące koty, z wyłączeniem przypadków, w których zwierzęta te uległy wypadkom komunikacyjnym i wymagają pomocy lekarsko - weterynaryjnej oraz psy doprowadzane przez właścicieli chcących pozbyć się zwierzęcia. W takich sytuacjach możliwa jest pomoc Przytuliska w znalezieniu psu nowego właściciela. Do tego czasu zapewnienie opieki zwierzęciu jest obowiązkiem dotychczasowego właściciela.

§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dobrzyca realizuje Wójt Gminy Dobrzyca. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone jest za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, oraz nie zadaje im cierpienia.

§ 6. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Przytulisku realizuje Wójt Gminy poprzez lekarza weterynarii na podstawie odrębnej umowy, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwskazania do wykonania tych zabiegów.

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie realizowane poprzez promocję adopcji zwierząt z Przytuliska przez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzyca, na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

§ 8. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z lekarzem weterynarii.

§ 9. 1. Wójt Gminy Dobrzyca wskazuje gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich nad którymi właściciel lub opiekun się znęcał i które zostały mu odebrane na mocy decyzji o czasowym odebraniu zwierząt. Zadanie to realizuje poprzez:

a) zapewnienie opieki tym zwierzętom do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sądu o ich dalszych losach.

b) podpisania porozumienia z właścicielem gospodarstwa rolnego deklarującego przyjecie odebranych zwierząt.

2. W trybie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich, przy uwzględnieniu ich liczby, rodzaju, wieku, stanu zdrowia, Wójt Gminy Dobrzyca w porozumieniu z właścicielem gospodarstwa rolnego, który zadeklarował przyjęcie zwierząt, oceni możliwość zapewnienia opieki odebranym zwierzętom i warunki tego przekazania, w tym ustawowo wymaganą zgodę na przyjęcie.

3. W sytuacji gdy właściciel gospodarstwa rolnego, który zadeklarował przyjęcie zwierząt nie będzie mógł zapewnić im należytej opieki Wójt Gminy Dobrzyca podejmie działania zmierzające do umieszczenia odebranych zwierząt w innym gospodarstwie, odpowiadającym wymogom odebranych zwierząt.

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Dobrzyca.

Rozdział IV.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 11. Wójt Gminy Dobrzyca w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Dobrzyca (tj. jednostkami oświatowymi) działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania oraz adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział V.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Dobrzyca w wysokości 17.000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).

Rozdział VI.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 13. Program obowiązuje od daty podjęcia uchwały Rady Gminy Dobrzyca w tym zakresie. Wszelkie jego zmiany i uzupełnienia mogą nastąpić w trybie wskazanym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Witalis Półrolniczak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama