| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/221/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Osieczna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Osieczna.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.),

2) Gminie - rozumie się przez to Gminę Osieczna,

3) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna,

4) mieszkaniowym zasobie gminy - rozumie się przez to lokale stanowiące własność Gminy lub lokale pozostające w jej posiadaniu samoistnym,

5) gospodarstwie domowym - rozumie się przez to gospodarstwo domowe, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),

6) średnim miesięcznym dochodzie gospodarstw domowego - rozumie się przez to dochód określony w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ustalony jako średni dochód z gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o najem mieszkania,

7) lokal - rozumie się przez to lokal, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy,

8) lokal zamienny - rozumie się przez to lokal, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 6 ustawy,

9) komisji - rozumie się przez to właściwą w sprawach mieszkaniowych komisję Rady Miejskiej w Osiecznej.

§ 2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy należy do Burmistrza, po zaciągnięciu opinii komisji.

§ 3. Gmina na zasadach i przypadkach przewidzianych w ustawie zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne osobom do tego uprawnionym. W miarę możliwości Gmina zaspokaja również najpilniejsze potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych osób znajdujących się w trudnych warunkach mieszkaniowych, mających zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy.

Rozdział 2.
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu

§ 4. Za osoby spełniające kryterium dochodowe uzasadniające oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu z zasobu Gminy uważa się osoby, których średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nie przekracza:

1) 100% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;

2) 75% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

§ 5. Lokal socjalny może być oddany w najem na czas oznaczony osobie, której średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nie przekracza:

1) 75% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;

2) 50% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

§ 6. Obniżki czynszu mogą być udzielane najemcom lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, z którymi zawarte zostały umowy najmu na czas nieoznaczony i których średni miesięczny dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego na okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o obniżenie czynszu wynosi:

1) od 40 do 60% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i od 30 do 50% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym;

2) poniżej 40% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i poniżej 30% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

§ 7. Obniżka obowiązującej stawki czynszu może być zastosowana w wysokości:

1) do 10% w przypadku najemców, o których mowa w § 6 pkt 1;

2) do 20% w przypadku najemców, o których mowa w § 6 pkt 2.

Rozdział 3.
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy

§ 8. Za warunki mieszkaniowe kwalifikujące do ich poprawy uważa się:

1) zamieszkiwanie na stałe w lokalu, w którym na jedną uprawnioną osobę przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej (pokoi) w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m2 na osobę w gospodarstwie jednoosobowym;

2) zamieszkiwanie w pomieszczeniach nienadających się na pobyt ludzi.

Rozdział 4.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali na czas nieoznaczony i najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej

§ 9. Wnioski dotyczące wynajmu lokali zamiennych i socjalnych osobom, o których mowa w § 3 rozpatrywane są na bieżąco w miarę ich wpływu.

§ 10. 1. Wnioski osób i rodzin, spełniających kryteria określone w § 4 i § 5 podlegają weryfikacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej w zakresie warunków zamieszkiwania i warunków materialnych z uwzględnianiem dochodu z okresu 3 miesięcy poprzedzających weryfikację.

2. Weryfikacja wniosków, o których mowa w ust. 1 o wynajem lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych zgłoszonych w danym roku, dokonywana jest do 30 kwietnia roku następnego. W tym terminie Burmistrz po uzyskaniu opinii komisji zatwierdza wykaz zakwalifikowanych do wynajmu takich lokali.

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej.

4. Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego i socjalnego, poza przedłużeniem umowy w przypadku spełnienia kryteriów określonych w § 6 ust. 3 niniejszej uchwały oraz wstąpienia w stosunek najmu na zasadach określonych w art. 691 Kodeksu cywilnego, wymaga opinii komisji.

5. Zakwalifikowani, zobowiązani są w momencie wskazania lokalu ponownie wykazać się spełnieniem warunków do otrzymania lokalu określonych w niniejszej uchwale. W przypadku nie spełnienia warunków zostają skreśleni z wykazu.

6. Zakwalifikowany, który dwukrotnie odmówił przyjęcia lokalu nadającego się do zasiedlenia pod względem powierzchni i stanu technicznego określonego w odrębnych przepisach, podlega skreśleniu z wykazu.

§ 11. 1. Umowy najmu w imieniu Gminy Osieczna zawiera Burmistrz Miasta i Gminy.

2. Zakwalifikowani, z którymi nie zawarto umowy najmu w danym roku, przechodzą do załatwienia na rok następny o ile nie zaspokoili swoich potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.

Rozdział 5.
Kryteria wyboru osób i rodzin, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia

umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

§ 12. 1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje osobom, które, spełniają kryterium dochodowe określone w § 4 uchwały oraz które:

1) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego;

2) zamieszkują w budynku, który z uwagi na zły stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia;

3) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej lub pożaru oraz innych zdarzeń losowych;

4) są uprawnione do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy lub orzeczenia sądowego;

5) zamieszkują w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 5 m2ogólnej powierzchni pokoi;

6) po osiągnięciu pełnoletniości opuściły domy dziecka, rodzinne domy dziecka, oraz rodziny zastępcze lub inne ośrodki wymienione w przepisach o pomocy społecznej, niemające zabezpieczonych potrzeb mieszkaniowych, pod warunkiem złożenia wniosku w terminie nie później niż 12 miesięcy od dnia osiągnięcia pełnoletniości.

2. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom spełniają kryterium dochodowe określone w § 5 uchwały oraz które:

1) uzyskały prawo do takiego lokalu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu;

2) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej lub pożaru oraz innych zdarzeń losowych;

3) po osiągnięciu pełnoletniości opuściły domy dziecka, rodzinne domy dziecka, oraz rodziny zastępcze lub inne ośrodki wymienione w przepisach o pomocy społecznej, niemające zabezpieczonych potrzeb mieszkaniowych, pod warunkiem złożenia wniosku w terminie nie później niż 12 miesięcy od dnia osiągnięcia pełnoletniości;

4) są bezdomne;

5) znalazły się w sytuacji życiowej wymagającej niezwłocznej pomocy w tej formie, jeśli pomoc nie może być udzielona w inny sposób, w szczególności na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, a wymaga tego dobro rodziny.

Rozdział 6.
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali nienależących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach

§ 13. 1. Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy mogą dokonywać między sobą zamiany zajmowanych lokali.

2. Dokonywanie zamiany uzależnione jest od zgody Burmistrza.

3. Na wniosek najemcy lokalu znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Gminy wynajmujący może wyrazić zgodę na zamianę lokalu na inny lokal mieszkalny w mieszkaniowym zasobie Gminy, o ile przemawiają za tym względy racjonalnej gospodarki mieszkaniowej tymże zasobem oraz względy społeczne. Zamiana taka wymaga uzyskania zgody dysponentów oby zasobów.

4. Burmistrz może zaproponować najemcy lokalu znajdującego się w mieszkaniowym zasobie Gminy zamianę na inny lokal, o ile jest to konieczne dla realizacji prawidłowej gospodarki mieniem Gminy, bądź w związku z przeznaczeniem nieruchomości do sprzedaży.

5. Zamiana nie może być dokonana w przypadku, gdy:

1) najemca lub jego małżonek posiada tytuł prawny do lokalu na terenie Gminy;

2) najemca przed wyrażeniem zgody na zmianę dokonał samowolnej zmiany lokali;

3) najemca zajmuje lokal na podstawie umowy najmu zawartej na czas oznaczony;

4) zajmowany lokal nie odpowiada wymogom technicznym określonym odrębnymi przepisami.

Rozdział 7.
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostawały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wystąpiły po śmierci najemcy

§ 14. 1. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, zobowiązane są do opuszczenia lokalu najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od daty opuszczenia lokalu przez najemcę lub po śmierci najemcy. W tym czasie uiszczają one odszkodowanie zgodne z art. 18 ustawy.

2. Z osobami tymi wynajmujący może zawrzeć umowę najmu zajmowanego lokalu mieszkalnego lub socjalnego, jeżeli zamieszkiwali wspólnie z najemcą przez okres pięciu lat i spełniają kryteria dochodowe do wynajęcia wolnego lokalu.

Rozdział 8.
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2

§ 15. Kierując się zasadami racjonalnej gospodarki mieszkaniowej, wolne lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, których powierzchnia użytkowa przekracza 80 m2 przeznacza się do najmu na rzecz rodzin wielorodzinnych lub do sprzedaży.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/117/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Osieczna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Osiecznej


Roman Lewicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

noRisk

noRisk to firma, która świadczy usługi prawne w zakresie wsparcia przy uzyskiwaniu odszkodowania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »