| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.217.2013.15 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 19 kwietnia 2013r.

orzekające nieważność uchwały nr XXVII/150/2013 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grzegorzew

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.).

orzekam

nieważność uchwały nr XXVII/150/2013 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grzegorzew -ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr KN-I.4131.1.217.2013.15
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grzegorzew Rada Gminy podjęła w dniu 21 marca 2013 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu uchwała doręczona została w dniu 2 kwietnia 2013 r.

Uchwała została podjęta na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) .

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały - organ nadzoru stwierdził, co następuje:

Zakres przedmiotowy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy jest wyraźnie określony przez ustawodawcę w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sposób sformułowania powołanego przepisu wyraźnie wskazuje, iż wyliczenie zamieszczonych w nim zagadnień, składających się na regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie, ma charakter wyczerpujący. Zatem w regulaminie nie wolno zamieszczać postanowień, które wykraczałyby poza treść tego przepisu, a jednocześnie w uchwale tej muszą znaleźć się postanowienia odnoszące się do wszystkich punktów art. 4 ust. 2 ustawy. Brak w regulaminie któregoś z wyszczególnionych ustawowo elementów, podobnie jak i zamieszczenie postanowień wykraczających poza treść przepisu upoważniającego, skutkuje istotnym naruszeniem prawa. Stanowisko takie ugruntowane jest w orzecznictwie (np. wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2006 r., sygn. akt II SA/Bd 845/2006; wyrok WSA w Gliwicach z dnia 8 listopada 2007 r., sygn. akt II SA/Gl 531/07).

Odnosząc powyższe do postanowień ocenianego Regulaminu stwierdzić należy, że nie zawiera on wszystkich enumeratywnie wymienionych w ustawie zagadnień. Regulamin nie określa bowiem szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczących wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania (art. 4 ust. 2 pkt. 8 ustawy). W Regulaminie znalazły się również zapisy wykraczające poza upoważnienie ustawowe tj. zapisy regulujące kwestie kosztów obowiązkowej deratyzacji oraz zapisy odnoszące się do organizatora imprez o charakterze publicznym.

W § 23 pkt 1 i 2 Załącznika nr 1 do badanej uchwały, Rada uchwaliła, że: "W razie potrzeby właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie swojej nieruchomości, termin i obszar przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje do wiadomości poprzez zarządzenie Wójt Gminy Grzegorzew w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kole". Rada Gminy Grzegorzew nie wyznaczając w przedmiotowym Regulaminie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji, ani terminów jej przeprowadzenia, nie wypełniła kompleksowo delegacji ustawowej zawartej w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Należy podkreślić, że określenie terminu i obszaru, na terenie którego przeprowadza się deratyzację, zgodnie z wolą ustawodawcy, należy do wyłącznej kompetencji rady gminy i delegowanie tego obowiązku na inny organ (wójta) nie znajduje ustawowego umocowania.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Regulaminie rada ma obowiązek wyznaczyć obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia. W § 23 pkt 3 ocenianej uchwały Rada Gminy Grzegorzew postanowiła, iż "koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właściciela nieruchomości". Powyższy zapis wykracza poza upoważnienie ustawowe, które uprawnia radę wyłącznie do wskazania obszarów podlegających deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia, a nie przyznaje radzie kompetencji do regulowania kwestii kosztów przeprowadzenia deratyzacji.

W § 7 Regulaminu Rada Gminy Grzegorzew ustaliła, że: "Organizator imprez o charakterze publicznym ma obowiązek wyposażyć daną nieruchomość w dostateczną ilość pojemników oraz zapewnić odpowiednia ilość toalet, a po zakończeniu imprezy niezwłocznie uporządkować teren, na którym impreza odbywała się oraz tereny przyległe". Organizatora imprezy o charakterze publicznym nie można uznać za właściciela nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 oraz za podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 2-4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obowiązki organizatora imprez masowych określa ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504, ze zm.). W przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie ma upoważnienia do nakładania jakichkolwiek obowiązków na ten podmiot. W związku z powyższym postanowienia § 7 ocenianego Regulaminu wykraczają poza upoważnienie ustawowe zawarte w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wskazane naruszenia prawa są istotne i przesądzają o konieczności stwierdzenia nieważności ocenianej uchwały w całości.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone w terminie 30 dni
od jego doręczenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski

(-) Piotr Florek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »