| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 22/2013 Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

z dnia 22 kwietnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391; z 2012 r., poz. 951; z 2013 r., poz. 21 i poz. 228) oraz § 11 ust. 2 pkt 17) lit. e) Statutu Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2012r., poz. 5969; z 2013 r. poz. 2804) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 20/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 3012) wprowadza się następujące zmiany:

1) zastępuje się załącznik określony jako "DO-1" załącznikiem "DO-1" stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się, że pierwszą deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie do 24 maja 2013 roku.";

3) po § 2 uchwały dodaje się § 2a w brzmieniu:

Deklarację, o której mowa w § 1, może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zachowaniem warunków i trybu ich składania wskazanych w ust. 2-4.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 należy złożyć za pomocą dedykowanej strony internetowej udostępnionej przez Zarząd Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z siedzibą w Pile.

3. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

4. Format elektroniczny deklaracji, o której mowa w § 1 określony jest w formacie XML z układem informacji i powiązań między nimi wynikającym ze wzoru deklaracji określonego w załączniku do niniejszej uchwały".

§ 2. Deklaracje złożone przez właścicieli nieruchomości na podstawie wzoru deklaracji stanowiącego załącznik do uchwały zmienianej zachowują ważność do dnia złożenia nowych deklaracji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi".

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia
Związku Międzygminnego

"Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi",Henryk Kazana


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2013
Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"
z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Wzór deklaracji DO-1

POLA JASNE WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DO-1 1/3

DO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna
Składający
Termin składania

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn zm.).
Formularz przeznaczony dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nierucho-mości w zarządzie lub użytkowaniu, osób sprawujących zarząd nieruchomością wspólną, a także innych podmiotów władających nieruchomością.
Do dnia 24 maja 2013 r. lub w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomo-ści odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI


1. Nazwa i adres siedziby

ZARZĄD ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI"
UL. DĄBROWSKIEGO 8, 64-920 PIŁA

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI


2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

q 1. pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku ponoszenia opłaty __ __-__ __-__ __ __ __)
q 2. deklaracja zmieniająca (data zaistnienia zmian __ __-__ __-__ __ __ __)
q 3. korekta deklaracji obowiązującej od __ __-__ __-__ __ __ __ (błędnie sporządzonej)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI


3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

q 1. właściciel q 2. współwłaściciel q 3. użytkownik wieczysty
q 4. jednostka organizacyjna q 5. osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
q 6. osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną q 7. inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
* - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną ** - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną *** - dotyczy podmiotu będącego przedsiębiorcą


4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

X 1. osoba fizyczna

X 2. osoba prawna

X 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej


5. Nazwisko * / Nazwa pełna **


6. Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **


7. PESEL / NIP1)


8. Identyfikator REGON***


9. PKD***


10. Numer telefonu stacjonarnego 2)


11. Numer telefonu komórkowego 2)


12. Adres e-mail 2)

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA* / SIEDZIBY**


13. Kraj


14. Województwo


15. Powiat


16. Gmina


17. Ulica


18. Nr domu


19. Nr lokalu


20. Miejscowość


21. Kod pocztowy


22. Poczta

E. MIEJSCE POŁOŻENIA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
W przypadku większej liczby nieruchomości niż 1, wypełnić odpowiedni załącznik (DO-1/A lub DO-1/B).


23. Miejscowość


24. Ulica


25. Nr domu


26. Nr lokalu


27. Nr działki

F. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI


28.

q nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy 3) (wypełnić część H)
q nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 4) (wypełnić część I)

POLA JASNE WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DO-1 2/3

G. SPOSÓB ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI


29.

q selektywny 5) q nieselektywny

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI, NA
KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Liczba osób zamieszkujących 3) nieruchomość wskazaną w części E lub w załączniku (DO-1/A) do deklaracji


30.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6)


31.

zł/osobę/miesiąc

Miesięczna kwota opłaty 7) (iloczyn poz. 30 i 31)


32.

zł/miesiąc

I. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI, NA
KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Pojemność pojemników w litrach

Stawka opłaty 6)

Liczba pojemników (opróżnianych miesięcznie)

Kwota opłaty
(iloczyn kol. 2 i 3)

1

2

3

4

60


33.


34.


35.

zł/miesiąc

120


36.


37.


38.

zł/miesiąc

240


39.


40.


41.

zł/miesiąc

1100


42.


43.


44.

zł/miesiąc

2500


45.


46.


47.

zł/miesiąc

5000


48.


49.


50.

zł/miesiąc

7500


51.


52.


53.

zł/miesiąc

10000


54.


55.


56.

zł/miesiąc

Miesięczna kwota 7) (suma poz. z kol. 4)


57.

zł/miesiąc

J. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Miesięczna kwota opłaty 7) (suma kwot z poz. 32 i 57)


58.

zł/miesiąc

K. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH


59. Liczba składanych załączników

q DO-1/A __ __ q DO-1/B __ __

L.OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym 8)


60. Imię i nazwisko


61. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

__ __-__ __-__ __ __ __


62. Podpis

Ł. ADNOTACJE


63. Uwagi


64. Data (dzień - miesiąc - rok)

__ __-__ __-__ __ __ __


65. Podpis przyjmującego formularz

Pouczenie
Niniejsza deklaracja zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

POLA JASNE WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DO-1 3/3

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji
1)Identyfikatorem podatkowymjest:
- numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowa-dzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
- NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016).
2) Podanie tych danych nie jest obowiązkowe. Ich podanie ułatwi kontakt ze strony pracowników Biura Związku.
3)Miejscem zamieszkania, jest nieruchomość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, niezależnie od miejsca zameldowania. W przypadku wątpliwości, co do wskazania miejsca zamieszkania, wykorzystać na-leży następującą definicję: " miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas prze-znaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, od-wiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym, lub pielgrzymkami religijnymi".
4)Nieruchomościami niezamieszkałymi, na których powstają odpady komunalnesą w szczególności: domki letniskowe i domki na rodzinnych ogrodach działkowych o ile nie są zamieszkałe na stałe, szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, urzędy administracji rządowej i samorządowej, domy i ośrodki kultury i sportu, cmentarze, za-kłady kremacji, zajezdnie zbiorowej komunikacji pasażerskiej, bazy służb komunalnych, ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, zakłady przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, w tym spalarnie, elektrociepłownie, stacje kolejowe, torowiska kolejowe, bazy postojowe i obsługowe kolei, stacje kolei linowych i wyciągów narciarskich, stoki narciarskie, dworce autobusowe, lotniska, porty, boiska i stadiony sportowe, skate-parki, ścieżki i szlaki rowerowe oraz turystyczne, posterunki straży gminnych, policji i innych służb, strażnice straży pożarnych, straży granicznych, zakłady karne, areszty śledcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, parki, place, zieleńce i publiczne obszary zielone, ulice i drogi wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, parkingi strzeżone, miejsca obsługi podróżnych, bazy obsługi technicznej dróg, w tym autostrad, ogrody botaniczne, dendrologiczne, zoologiczne, palmiarnie, przychodnie lekarskie i weterynaryjne, restauracje, stołówki, bary, puby, szpitale, hotele i hostele, w części gospodarstwa agroturystyczne, domy wycieczkowe, schroniska, pensjonaty, nie obejmujące siedliska części gospodarstw rolnych.
5)Przez selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych z nieruchomościrozumie się zbieranie, w ra-mach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem. Wymogi w zakresie selektywnej zbiórki odpadów na terenie Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpada-mi Komunalnymi" określa uchwała Zgromadzenia Związku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porząd-ku na terenie Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" w zakresie gospo-darki odpadami komunalnymi.
6) Zgodnie z wyborem dokonanym w pkt. G. Wysokość stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunal-nymi określa uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunal-nymi" w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysoko-ści jej stawki.
7) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
8) art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z poźn. zm.) w związku z art. 6q ustawy z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn zm.) i art. 3 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z poźn. zm.)
9) Właściciele nieruchomości, którzy w dniu 1 stycznia 2012 roku mieli zawartą z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów komunalnych do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest obowiązany dołączyć kopię umowy, o której mowa wyżej.

W przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy, o której mowa powyżej przed dniem 1 lipca 2013 roku wła-ściciel nieruchomości jest obowiązany poinformować o tym Zarząd Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi".


Uzasadnienie

do uchwały Nr 22/2013

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI"

z dnia 22 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Zgodnie z art. 6n ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 2a znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) Zgromadzenie Związku określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

W pierwotnej uchwale określającej wzór deklaracji "DO-1" znalazły się oczywiste błędy pisarskie w postaci niewłaściwej numeracji pól, mogące powodować błędne jej wypełnianie, w związku z czym konieczne jest zastąpienie wzoru deklaracji nowym wzorem.

Ponadto ustawą z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. poz. 228) została wprowadzona możliwość składania deklaracji drogą elektroniczną. Związek postanowił o możliwości składania drogą elektroniczną deklaracji śmieciowych podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »