| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/202/2013 Rady Gminy Ryczywół

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny Gminy Ryczywół na lata 2013- 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz.675, Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887 oraz Nr 217, poz. 1281, z 2012 roku poz.567, z 2013r. poz.153) oraz art. 176 ust. 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013, poz. 135 i 154) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program Wspierania Rodziny Gminy Ryczywół na lata 2013 - 2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ryczywół.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXV/202/2013
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Program Wspierania Rodziny Gminy Ryczywół

na lata 2013-2015

I. WSTĘP

Rodzina stanowi dla dziecka najlepsze naturalne środowisko, w którym otoczone indywidualną opieką ma możliwość zaspakajania swoich potrzeb, dzięki czemu może się prawidłowo rozwijać. W prawidłowo funkcjonującej rodzinie, dziecko czuje się dobrze, bezpiecznie, jest pewne siebie i ufne wobec osób dorosłych, zachowuje się przy tym swobodnie, jest aktywne i wytrwałe w działaniu.

Dla całokształtu wychowania dzieci ważne jest, aby rodzina pełniła szereg ważnych

funkcji:

1) zaspokajała podstawowe, zarówno biologiczne, jak i psychologiczne potrzeby, m.in. poczucie bezpieczeństwa, przynależności, miłości i uznania;

2) kultywowała i przekazywała dziecku system wartości, normy postępowania i prawidłowe wzorce zachowania się w życiu codziennym;

3) pełniła funkcje socjalizacyjne, poprzez uczenie współdziałania i współpracy w grupie oraz przygotowywała do pełnienia ról społecznych;

4) przygotowywała do odpowiedzialnego, dorosłego życia.

Nie wszystkie rodziny jednak realizują wymienione funkcje w takim stopniu, by dzieci miały stworzone optymalne warunki rozwoju osobowego. Wiele rodzin to rodziny dysfunkcyjne, w których jedna lub kilka funkcji nie jest prawidłowo realizowana.
W rodzinach pojawiają się trudności w ich realizacji na skutek czynników zewnętrznych
(m.in. pogorszenie położenia ekonomicznego, czyli bezrobocie, niskie płace, wzrost kosztów utrzymania i kształcenia, utrata zdrowia, itp.). Są jednak i takie rodziny, w których źródło dysfunkcyjności tkwi w wielu czynnikach odnoszących się do właściwości osobowościowych członków rodziny. Cechują je zachowania o charakterze nieprzystosowania społecznego, nałogi, brak respektowania norm moralnych i społecznych, brak odpowiedzialności, przestępczy styl życia, a także zaniedbywanie obowiązków opiekuńczo - wychowawczych. Pogarszająca się sytuacja wielu rodzin z terenu gminy odbija się ujemnie na funkcjonowaniu i losach zarówno jej członków jak i społeczności. W interesie samorządów i społeczności lokalnej leży prawidłowe funkcjonowanie rodzin oraz tworzenie ku temu warunków. Dbałość o harmonijny rozwój młodego pokolenia jest zarówno obowiązkiem rodziny, jak i wszystkich instytucji na terenie gminy i spoza, zajmujących się edukacją, zdrowiem, profilaktyką zagrożeń oraz bezpieczeństwem, w tym także socjalnym.

Założeniem Programu Wspierania Rodziny Gminy Ryczywół na lata 2013-2015 jest utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, w celu przywrócenia tym rodzinom zdolności do wypełniania podstawowych funkcji. Wsparcie ma odbywać się poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Realizowane w ramach Programu Wspierania Rodzin Gminy Ryczywół zadania koncentrować będą się nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie, również w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone zostanie poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczych.

II. UWARUNKOWANIA PRAWNE

Realizacja polityki wspierania rodziny opiera się na wielu aktach prawnych, w szczególności są to:

Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.182 ).

Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z póź. zmianami),

Ustawa z o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29 lipca 2005r. (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z póź. zmianami),

Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 25 lutego 1964r. (Dz.U. z 1964r. Nr 9, poz. 59 z póź. zmianami),

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z 4 lutego 2011r.(Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 235),

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982r. (Dz.U. z 2007r, Nr 70, poz. 473 z póź. zmianami),

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. ( Dz. U. z 2012 r. poz. 124),

Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póź. zmianami),

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ryczywół na lata 2013-2015 (Uchwała nr LIII/415/10 Rady Gminy Ryczywół z dnia 09.11.2010 r.)

III. CHARAKTERYSTYKA GMINY RYCZYWÓŁ

Gmina Ryczywół, stanowi najmniejszą gminę w powiecie obornickim pod względem powierzchni oraz ludności. Obecnie na obszarze gminy Ryczywół znajdują się 32 miejscowości w tym 14 wsi sołeckich:

Dąbrówka Ludomska, Gorzewo, Gościejewko, Łopiszewo, Lipa, Ludomy, Ninino, Piotrowo, Ryczywół, Skrzetusz, Tłukawy, Radom, Wiardunki oraz Zawady. Największą miejscowością w gminie jest Ryczywół, w której mieszka 2407 osób.

W ostatnich latach notowany jest niewielki wzrost populacji mieszkańców. Z tego najwięcej osób jest w wieku aktywności zawodowej, co pokazuje poniższa tabela. Ze względu na fakt, iż teren gminy jest typowo rolniczym, głównie rozwija się rolnictwo indywidualne, ale także i przemysł.

Tabela: Liczba mieszkańców Gminy Ryczywół


Przedział wiekowy


Liczba kobiet


Liczba mężczyzn


0 - 18


808


902


19 - 60


2205


2276


pow. 60


699


505
Razem


3712


3683


7393

Źródło: dane UG Ryczywół, stan na 31.12.2012.

Edukacja w gminie prowadzona jest w zakresie przedszkolnym, podstawowym oraz gimnazjalnym.

Na terenie gminy Ryczywół działają następujące szkoły:

1. Szkoła Podstawowa w Ryczywole

2. Szkoła Podstawowa w Lipie

3. Gimnazjum im Jana Pawła II w Ryczywole

4. Zespół Szkół/ Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Ludomach

Na trenie gminy Ryczywół działają następujące przedszkola:

5. Przedszkole Publiczne w Ryczywole

6. Przedszkole Publiczne w Ludomach

7. Oddział Przedszkolny w Lipie

Dzieci i młodzież z terenu Gminy Ryczywół wymagające kształcenia specjalnego, oraz różnych form terapii korzystają także z placówek oświatowych poza terenem gminy takich jak:

8. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla dzieci niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

9. Środowiskowy Hufiec Pracy w Czarnkowie

10. Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku

11. Ośrodek Pedagogiczno - Rehabilitacyjny ,,Nasz Dom'' Gębice/k Czarnkowa

12. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

13. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży

Opiekę zdrowotną na terenie gminy Ryczywół zapewniają głównie zespoły opieki zdrowotnej tj.

14. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Ryczywole i w Ludomach

15. Gabinet Stomatologiczny M. Barłoga Ryczywół

16. Praktyka Stomatologiczna M. Arcimowicz Ryczywół

17. Gabinet Praktyki Prywatnej J. Wichłacz Ryczywół

Organizacja pieczy zastępczej leży w gestii powiatu, a w szczególności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W latach 2010 - 2012 liczba rodzin zastępczych kształtowała się następująco:


2010


2011


2012

Liczba rodzin zastępczych na terenie gminy Ryczywół

5

5

4

Liczba rodzin spokrewnionych
z dzieckiem.

3

3

2

Liczba rodzin niespokrewnionych
z dzieckiem.

2

2

2

Liczba dzieci z terenu gminy Ryczywół, przebywających w pieczy zastępczej.

7

7

5

Liczba dzieci z terenu gminy Ryczywół, umieszczonych w placówkach opiekuńczo -wychowawczych

2

2

1

Źródło: dane PCPR w Obornikach

Z ramienia Sądu Rejonowego w Szamotułach, IX Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Obornikach, nadzorem i pomocą zajmuje się w szczególności Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej.

Na przestrzeni trzech ostatnich lat tj. 2010 - 2012 pod nadzorem kuratora sądowego znajdowały się także rodziny z gminy Ryczywół i wyglądało to w sposób następujący:

1. 2010 - 17 rodzin objętych postępowaniem wykonawczym

2. 2011 - 20 rodzin objętych postępowaniem wykonawczym

3. 2012 - 13 rodzin objętych postępowaniem wykonawczym oraz 1 rodzina, w której
na podstawie ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzicom, umieszczono małoletniego w rodzinie zastępczej.

IV. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY

CEL GŁÓWNY

Rodzina silniejsza ekonomicznie, społecznie, kulturowo oraz wydolniejsza w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Wspieranie rodzin w jej prawidłowym funkcjonowaniu.

1) Zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych wsparcia asystenta rodziny.

2) Umożliwienie funkcjonowania rodzin wspierających.

3) Tworzenie i rozwój działalności świetlic działających na rzecz dzieci i młodzieży.

4) Realizowanie programów profilaktycznych z zakresu dysfunkcji rodzin.

5) Kursy, szkolenia, warsztaty dla pracowników instytucji wspierających rodzinę.

6) Promowanie rodzinnej integracji.

7) Edukacja środowiska lokalnego w zakresie wspierania rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu.

2. Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych oraz rozwiązywanie już istniejących.

1) Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

2) Monitorowanie sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem, w tym niewydolnych wychowawczo, w których występują problemy przemocy, uzależnień oraz długotrwałej choroby.

3) Dostęp do poradnictwa specjalistycznego (w tym: psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego, prawnego).

4) Monitorowanie sytuacji rodzin, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej.

5) Działania aktywizujące zawodowo i społecznie na rzecz rodzin, w których opiekunowie pozostają bez pracy, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

3. Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i rodzinie.

1) Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji socjalno - bytowej.

2) Objęcie dożywianiem wszystkich tego wymagających dzieci.

3) Organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

4) Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

5) Zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce

opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadaptacyjnym.

V. ADRESACI PROGRAMU

Odbiorcami programu są rodziny zagrożone problemami oraz rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, dotknięte przemocą, problemem uzależnień a tym samym zagrożenie wykluczeniem społecznym.

VI. REALIZATORZY I PARTNERZY PROGRAMU

1. Samorząd lokalny,

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryczywole,

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ryczywole,

4. Placówki oświatowe

5. Zespół Interdyscyplinarny

6. Przedszkola Publiczne w Ryczywole i w Ludomach

7. Biblioteka Publiczna w Ryczywole

8. Gminny Ośrodek Kultury

9. OSP w Ryczywole

10. Placówki służby zdrowia

11. Kluby i organizacje sportowe,

12. Organizacje pozarządowe,

13. Komenda Powiatowa Policji w Obornikach

14. Rewir Dzielnicowych w Ryczywole

15. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach, IX Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Obornikach

16. Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach

17. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach

18. Pedagodzy szkolni

VII. EFEKTY I REZULTATY PROGRAMU

Poprawa funkcjonowania rodzin na terenie gminy Ryczywół ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci w tych rodzinach.

1. Przeciwdziałanie występowaniu zjawisk patologicznych w rodzinach.

2. Podniesienie bezpieczeństwa socjalnego rodzin.

3. Wypracowanie skutecznego systemu wsparcia rodziny

VIII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU

1. Środki własne gminy.

2. Dotacje w ramach projektów rządowych w zakresie wspierania rodziny.

3. Środki pozyskane z zewnątrz w ramach projektów EFS.

IX. PLANOWANE REZULTATY

1. Poprawa funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczymi i wychowawczymi.

2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny celem zapobiegania powstawaniu sytuacji kryzysowych.

3. Poprawa stanu bezpieczeństwa dziecka i rodziny.

PODSUMOWANIE

Gminny program wspierania rodziny zakłada tworzenie optymalnych warunków dla poprawy jakości życia dzieci i ich rodzin. Wsparcie rodziny będzie miało charakter profilaktyczny, ochronny, a rodzinie w pierwszej kolejności zostaną stworzone możliwości samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami. Tylko wtedy można zwiększyć jej szanse na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz wykorzystanie własnej aktywności i wewnętrznego potencjału w celu zdobywania nowych umiejętności. Pomoc na rzecz rodzin, którą w ramach niniejszego programu oferuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nakierowana w pierwszej kolejności na wykorzystywanie zasobów własnych rodziny, a wsparcie instytucjonalne będzie zapewnione w sytuacji, gdy rodzina będzie musiała zmierzyć się z problemami, których nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać.


Uzasadnienie

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2013, poz. 135 z póź. zmianami), ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 182) oraz szereg innych aktów prawnych wymienionych w Programie, nakładają na samorząd gminny zadania mające na celu wspieranie rodziny, a w szczególności tworzenie trzyletnich programów tej kwestii dotyczących.

Realizacja celów i zadań zawartych w Programie pozwoli w sposób spójny i konsekwentny wspierać rodzinę w jej środowisku lokalnym, minimalizować zagrożenia zjawiskami dysfunkcyjnymi, a także skutecznie promować politykę prorodzinną na szczeblu lokalnym.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »