| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/185/2013 Rady Gminy Grodziec

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) uchwala się:

Regulamin określenia zasad rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga

§ 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem określa zasady:

1. udzielania wymiaru zniżek godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkół, szkołach podstawowych i przedszkolu,

2. określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego,

3. ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. szkole- rozumie się przez to każdą szkołę, zespół szkół lub przedszkole prowadzone przez Gminę Grodziec,

2. nauczycielach- rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w szkołach.

§ 3. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w artykule 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674)

2. Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, o których mowa w ust. 1 ustala się według następujących norm:

1) Dyrektor Zespołu Szkół w Grodźcu- tygodniowa liczba obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych- 3

2) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie- tygodniowa liczba obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych- 5

3) Wicedyrektor szkoły liczącej powyżej 8 oddziałów- tygodniowa liczba obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych- 7

4) Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Grodźcu- tygodniowa liczba obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych- 10

3. Wymiar godzin ustalony zgodnie z ust. 2 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

4. Ustęp 3 stosuje się odpowiednio do wicedyrektora bądź innego nauczyciela danej szkoły, któremu Wójt Gminy Grodziec powierzył pełnienie obowiązków dyrektora do czasu wyłonienia w postępowaniu konkursowym kandydata na stanowisko i powierzenia mu stanowiska dyrektora szkoły.

§ 4. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

1. W celu ustalenia tygodniowego obowiązkowego czasu pracy dla nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin należy korzystać z następującego wzoru:

infoRgrafika

2. Obliczony tygodniowy obowiązkowy czas pracy w ułamku dziesiętnym zaokrągla się do godziny w ten sposób, że wielkości wynoszące mniej niż 0,5 pomija się, a 0,5 i więcej podwyższa się do pełnej liczby.

3. Jeżeli ilość godzin przydzielona nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły jest większa niż ustalony zgodnie z treścią ppkt 1 obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, należy od liczby godzin przydzielonych nauczycielowi odjąć liczbę godzin ustaloną zgodnie ze wzorem określony w ppkt 1. Tak ustalone godziny stanowią pracę w godzinach ponadwymiarowych.

4. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się według stawki osobistego zaszeregowania i ustalonego tygodniowego obowiązkowego czasu pracy nauczyciela.

5. Tygodniowy obowiązkowy czas pracy dla nauczycieli ustala się indywidualnie dla każdego i na jeden rok szkolny.

6. Odpowiedzialnym za prawidłowe ustalenie tygodniowego obowiązkowego czasu pracy jest dyrektor szkoły, który zatrudnia nauczyciela.

§ 5. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego na stanowisku pedagoga w wysokości 20 godzin.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodziec.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 01 września 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Grodziec


Maria Piniecka


Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII/185/2013 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga Zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674) organ prowadzący szkołę lub placówkę jest zobowiązany określić zasady: 1. udzielania wymiaru zniżek godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkół, szkołach podstawowych i przedszkolu, 2. określania tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagoga szkolnego, 3. ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Podjęcie Uchwały nr XXVI/172/2013 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. gen. Edmunda Taczanowskiego w Biskupicach oraz Uchwały Nr XXVI/173/2013 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipicach wprowadza konieczność wprowadzenia zamian w zakresie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkół, szkole podstawowej i przedszkolu. Przewodnicząca Rady Gminy Grodziec Maria Piniecka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PB Online

Serwis badań internetowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »