reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/212/2013 Rady Miejskiej Krzywinia

z dnia 3 czerwca 2013r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, znajdujących się na obszarze Miasta i Gminy Krzywiń wybudowanych przed 1980 rokiem, w których wykonano remont elewacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku z art. 2 pkt 7 i 10, art. 3,art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. uchwala się, co następuje:

§ 1. 1) Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części, znajdujące się na obszarze Miasta i Gminy Krzywiń wybudowane przed 1980 rokiem w związku z wykonaniem na nich remontu elewacji .

2) Przez budynek mieszkalny rozumie się budynek przeznaczony na cele mieszkalne, zajęty przez lokale mieszkalne w całości, lub budynek zajęty przez lokale mieszkalne co najmniej w połowie, a w pozostałej części przez inne pomieszczenia, z wyjątkiem budynku mieszkalno - inwentarskiego lub mieszkalno - gospodarskiego.

3) Przez remont elewacji rozumie się odnowę elewacji budynku lub jego części wraz z połacią dachową lub samej połaci dachowej.

4) Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy wyłączenia z opodatkowania przedmiotu opodatkowania jakim jest budynek mieszkalny lub jego część, na którym przeprowadzono remont elewacji po wejściu w życie niniejszej uchwały.

5) Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje przez okres 5 lat rozpoczynając od roku następnego po roku zakończenia remontu elewacji budynku mieszkalnego lub jego części.

§ 2. Podatnik korzystający ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały zamieszcza informację o tym fakcie w deklaracji podatkowej podatku od nieruchomości lub informacji przez okres korzystania z tego zwolnienia.

§ 3. 1) Zwolnienie z podatku od nieruchomości udzielone podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, stanowi pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L nr 379 z 28 grudnia 2006r.).

2) Podatnik o którym mowa w ust. 1 wraz ze zgłoszeniem o zamiarze korzystania ze zwolnienia zobowiązany jest złożyć dodatkowo:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności podmiotu i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, przekazane na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311), wraz ze sprawozdaniami finansowymi za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonymi zgodnie z przepisami o rachunkowości.

3) W przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu udzielonej pomocy de minimis, zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło jego przekroczenie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIX/212/2013
Rady Miejskiej Krzywinia

z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, znajdujących się na obszarze Miasta i Gminy Krzywiń wybudowanych przed 1980 rokiem, w których wykonano remont elewacji

Przedstawiony projekt uchwały jest sposobem zachęcenia właścicieli budynków, którzy zainteresowani są przeprowadzeniem remontu, dla poprawy estetyki swojego otoczenia jak i estetyki Miasta i Gminy Krzywiń a tym samym przyspieszeniem powrotu wielu obiektów do stanu dawnej świetności.

Potrzeba gruntownej rewitalizacji wielu zaniedbanych obiektów, w tym przede wszystkim wielu starych domów, kamienic dotyka niemal wszystkie gminy w Polsce. Budynki takie, należące często do podmiotów niepublicznych, prywatnych, latami podlegały intensywnej eksploatacji, przy czym poziom nakładów odtworzeniowych, jakimi dysponowali właściciele, nierzadko był i pozostaje bardzo znikomy.

W chwili obecnej w bardzo złej kondycji znajduje się wiele fasad obiektów w naszej gminie.

Należy wesprzeć starania właścicieli nieruchomości, aby zmienić wrażenie zaniedbanych budynków zarówno w Krzywiniu jak i całej Gminie.

Doświadczenia minionych lat dowodzą, że pozostawienie tego problemu na barkach właścicieli, nie przyniosło większych, wyraźnych efektów. W tej sytuacji zaniechanie pomocy, może skutkować jedynie dalszej degradacji zabudowy.

Część samorządów w kraju rozszerzyło ofertę pomocy na rzecz prywatnych właścicieli o zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Zasadność tego typu pomocy zauważają władze miejskie Krakowa, Poznania czy Łodzi, które tą drogą usiłują poprawić estetykę miasta i przyspieszyć powrót wielu budynków do świetności. Tym samym podnoszą poziom atrakcyjności budynków m.in. w oczach turystów czy potencjalnych nowych mieszkańców.

Zakładamy, że tego typu troska władz miejskich Krzywinia może nie w pełni atrakcyjna finansowo dla właścicieli budynków skłoni ich do przyspieszenia decyzji o przeprowadzeniu remontu i tym samym polepszenia wyglądu wielu ulic naszej Gminy,

.

Niniejszy projekt uchwały został przedłożony w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów . Pl. Powstańców Warszawy ; 00-950 Warszawa w dniu 29.04.2013 roku. W dniu 13.05.2013 otrzymano odpowiedź i propozycje dotyczące wprowadzenia przepisów umożliwiających skuteczne nadzorowanie i monitorowanie pomocy de minimis wprowadzono do projektu tej uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Dwojewski

Doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama