reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Zdunach

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotędochodów budżetuna 2012 rok w wysokości 21 728 694,13 zł. z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 19 473 233,13 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2 255 461,00 zł, zgodnie z załącznikiemnr 1do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 289 937,00 zł. zgodnie z załącznikiemnr 2.

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 2 152 087,13 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotęwydatków budżetuna 2012 rok w wysokości 20 330 147,13 zł. zgodnie z załącznikiemnr 3do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 19 188 248,13 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 141 899,00 zł, zgodnie z załącznikiemnr 4do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 289 937,00 zł. zgodnie z załącznikiemnr 5do uchwały.

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 923 702,97 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 398 547,00 zł. przeznacza się na spłatę zobowiązań tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wykupu obligacji.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 100 000,00 zł. zgodnie z załącznikiemnr 6do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 498 547,00 zł. zgodnie z załącznikiemnr 7do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 600 000,00 zł., w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł. .

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie 1 032 995,00 zł., z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 761 995,00 zł.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 271 000,00 zł. zgodnie z załącznikiemnr 8do uchwały.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiemnr 9do uchwały.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł.,

b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 do wysokości 1 100 000,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz wydatków majątkowych w ramach działu, do kwoty 500 000,00 zł.,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

§ 10. Określa się kwotę do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110 000,00 zł. przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 105 000,00 zł.,

2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 .zł.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 50 000,00 zł. przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą zgodnie z załącznikiemnr 10do uchwały

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 25 000,00 zł.

2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 48 000,00 zł.

§ 14. Wyodrębnia się w budżecie:

1) fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiemnr 11do uchwały,

2) pozostałe wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiemnr 12do uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zdunach


mgr Zdzisław Malec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/101/2011
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów na 2012r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/101/2011
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan dotacji na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/101/2011
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków na 2012r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/101/2011
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki majątkowe na 2012r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/101/2011
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/101/2011
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Przychody budżetu Gminy i Miasta Zduny w 2012r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/101/2011
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Rozchody budżetu Gminy i Miasta Zduny na 2012r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/101/2011
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z nudżetu gminy

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/101/2011
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Przychody i koszty zakładów budżetowych

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/101/2011
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/101/2011
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012r.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/101/2011
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Pozostałe wydatki jednostek pomocniczych

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama