reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII / 197 / 2013 Rady Gminy Sośnie

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228) oraz art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), uchwala, co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sośnie, powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 ust.1 w przypadku braku segregacji lub w § 2 ust.2 w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 2. 1. Ustala się podstawową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości12,00 złmiesięcznieod osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Ustala się obniżoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny w wysokości 7,00 złmiesięcznieod osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

3. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości zadeklarowanego obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt Gminy w drodze decyzji naliczy opłatę za odpady komunalne wyższą, jako za zmieszane na okres kolejnych sześciu miesięcy, po którym zdarzenie nastąpiło.

§ 3. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośnie

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Sośnie z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie


Ryszard Nowak


Uzasadnienie

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 ze zm.), od dnia 1 stycznia 2012 roku zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Wypełniając dyspozycję art. 6 k ustawy - rada gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Określone w treści art. 6j ust. 1 metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią iloczyn:

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo

3) powierzchni lokalu mieszkalnego

oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1.

W związku z powyższym Rada Gminy Sośnie wybiera metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami określoną w art. 6j pkt. 1 w/w ustawy tj. " od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość" oraz stawki przedmiotowej opłaty.

Zgodnie z art. 6k ust. 2 przy ustalaniu stawki opłaty Rada Gminy wzięła pod uwagę:

- liczbę mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy,

- ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o których mowa w art. 6r ust. 2 (koszty transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnej, obsługi administracyjnej systemu).

Rada Gminy Sośnie ustala jednolite wyższe stawki opłaty na mieszkańca, bez ich różnicowania ze względu na liczbę osób zamieszkujących, z tego powodu iż wykonawcy startujący w przetargu sugerują wyższe ceny na wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, stosownie do zwiększenia tej ceny została dostosowana kalkulacja, obejmująca spójne składowe na wykonanie zadania polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów z terenu Gminy Sośnie.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama