reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/180/2013 Rady Miejskiej w Wągrowcu

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Wągrowca na lata 2013-2016”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1])), art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla miasta Wągrowca na lata 2013-2016", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu


dr Władysław Purczyński


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/180/2013
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 28 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Wągrowca na lata 2013-2016"

Gmina zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz.95) w zakresie zadań własnych realizuje sprawy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust 1 pkt.9).

Natomiast obowiązek sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami nakłada na gminę art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami ).

Zgodnie z zapisem art. 87 ust 2 program ten ma na celu w szczególności:

1. włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;

2. uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej;

3. zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania;

4. wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;

5. podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami;

6. określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;

7. podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z ochroną zabytków.

Z realizacji Programu Burmistrz sporządza, co 2 lata, sprawozdanie, które przedstawia Radzie Gminy (art. 87 ust. 5).

Program wykonano w oparciu o gminną ewidencję zabytków. Uwzględniono także obowiązujące zapisy dokumentów strategicznych miasta Wągrowca i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Program zawiera opis stanu rozpoznania zasobów dziedzictwa kulturowego, kierunki i formy działań, propozycje projektów rewitalizacyjnych i rewaloryzacyjnych w zakresie opieki nad zabytkami.

"Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla miasta Wągrowca na lata 2013-2016" został zaopiniowany pozytywnie przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Program opieki nad zabytkami może być dodatkową przesłanką do ubiegania się przez gminę lub inne zainteresowane osoby prawne lub fizyczne o środki zewnętrzne na sfinansowanie: prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach; projektów rewitalizacyjnych i rewaloryzacyjnych i innych form działań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego Miasta Wągrowca.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu


dr Władysław Purczyński


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 ,poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i nr 149, poz. 887, z 2012r. poz.567 i z 2013 r. poz.153.

[2]) zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007r. Nr 192, poz. 1394, z 2009r.Nr 31, poz.206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama