| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/303/2013 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 987/1 w Nowym Tomyślu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.); art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Uchwały Nr XXXIX/319/2009 r. Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 987/1 w Nowym Tomyślu Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 987/1 w Nowym Tomyślu, w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały w skali 1:500. Jednocześnie Rada Miejska w Nowym Tomyślu stwierdza zgodność planu miejscowego z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Tomyśl, zatwierdzonego uchwałą nr XV/112/99 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 grudnia 1999r.

§ 1. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wprowadzenie dla terenu objętego planem funkcji usługowej z dopuszczeniem funkcji towarzyszących i uzupełniających z zakresu infrastruktury technicznej. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:500 stanowiący załącznik graficzny nr 1. Załącznikami do niniejszej uchwały są także:

1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 3 (nie podlega publikacji).

§ 2. Plan określa:

1. Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powadzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

12. Stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy.

§ 3. 1. Ilekroć w dalszej części uchwały mowa jest o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenie zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem graficznym,

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:500 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

3) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć dominujące przeznaczenie w obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

4) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć inne niż podstawowe przeznaczenie obszaru, uzupełniające go i nie będące z nim w sprzeczności,

5) jednostce - należy przez to rozumieć obszar terenu o określonej funkcji wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem użytkowania,

6) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć aktualne w trakcie realizacji niniejszej uchwały przepisy prawne,

7) obowiązujących liniach zabudowy - należy przez to rozumieć określone linie lokalizowania ścian frontowych budynków,

8) gabarytach budynków - należy przez to rozumieć długości, szerokości i wysokości budynków dopuszczonych do lokalizacji w jednostce,

9) wskaźnikach intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć określoną procentowo powierzchnię terenu dopuszczoną do zabudowy,

10) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć niezabudowaną i nieutwardzoną powierzchnię terenu,

11) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym, wyznaczoną przez zewnętrzne krawędzie budynku,

12) funkcji lub sposobie użytkowania - należy przez to rozumieć dominującą funkcję terenu,

13) uciążliwości - należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stan powodujący przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych,

14) działalności nieuciążliwej - należy przez to rozumieć działalność, która nie spowoduje oddziaływań szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi i nie pogorszy stanu środowiska,

15) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć sieci i obiekty infrastruktury (elektroenergetyka, gazownictwo, wodociągi, kanalizacja, telekomunikacja, gospodarowanie odpadami, ciepłownictwo),

16) tymczasowym zagospodarowaniu terenu - należy przez to rozumieć czasowe zajęcie terenu na okres budowy,

2. Przeznaczenie terenu pod określona funkcję oznaczono na rysunku planu symbolem graficznym i literowym wyjaśnionym w legendzie.

§ 4. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:500 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

2. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są:

1) granice obszaru objętego planem, na którym obowiązują ustalenia niniejszej uchwały

2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach

3) obowiązujące linie zabudowy

4) symbol graficzny i literowy przypisany terenowi, służący lokalizacji ustaleń niniejszej uchwały

§ 5. Na całym obszarze objętym planem obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1. Dopuszcza się dokonywanie wtórnego podziału działki.

2. Dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod warunkiem spełnienia wymogów ochrony środowiska, określonych w przepisach odrębnych.

3. Uciążliwość poszczególnych funkcji nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza terenem, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny.

4. Dopuszcza się oświetlenie terenu systemem niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania.

5. Wszelkie projektowane budowle o wysokości równej i większej niż 50,0 m nad poziom terenu należy każdorazowo uzgadniać z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę.

§ 6. Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania .

Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenu:

1. Teren pod planowaną zabudowę usługową - oznaczony na rysunku planu symbolem U .

2. Linie rozgraniczające teren o określonym przeznaczeniu, oznaczone na rysunku planu linią ciągłą jako określone - granice działki nr 987/1.

§ 7. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego:

1. Projektowaną zabudowę w jednostce U należy sytuować zgodnie z wyznaczonymi, obowiązującymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu, równolegle lub prostopadle do tych linii.

2. Projektowane budynki usługowe projektować z zachowaniem parametrów określonych w § 11.

3. W jednostce U, teren nie przeznaczony pod zabudowę kubaturową może być zagospodarowany elementami małej architektury, (ekspozycja towarów, ogródek letni, zieleń urządzona).

4. W granicach terenu objętego planem nie wyznacza się miejsc do parkowania dla samochodów osobowych i dostawczych.

5. W ramach jednostki U dopuszcza się lokalizację budowli związanych z infrastrukturą techniczną w tym telekomunikacyjną o nieznacznym oddziaływaniu.

§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego:

1. W celu osiągnięcia pożądanego stanu środowiska (w tym poziomu hałasu w środowisku) niniejszy plan zagospodarowania przestrzennego określa, iż działalność usługowa prowadzona na terenie objętym planem nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza terenem, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny.

2. Nie dopuszcza się magazynowania na wolnym powietrzu materiałów szkodliwych, pylących emitujących odory oraz mogących przenikać do gleb i wód gruntowych,

3. Masy ziemne lub skalne powstałe w trakcie realizacji inwestycji mogą być wykorzystane na miejscu pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w przepisach odrębnych.

4. W zakresie ochrony przed hałasem - teren oznaczony w planie symbolem U należy do terenów zabudowy usługowej, na którym obowiązują dopuszczalne wartości hałasu określone w przepisach odrębnych.

5. W jednostce U, teren nie przeznaczony pod zabudowę kubaturową może być zagospodarowany zielenią urządzoną.

6. Zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód i ziemi.

7. W jednostce U obowiązują ustalenia określone w § 11.

8. Do czasu realizacji ustaleń planu - na przedmiotowej działce prowadzona będzie działalność handlowa.

§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Na terenie objętym miejscowym planem nie zarejestrowano obiektów objętych ochroną, ani zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych objętych ochroną konserwatorską.

§ 10. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

Na obszarze objętym planem występuje teren przestrzeni publicznej - część działki nie przeznaczona pod zabudowę kubaturową. Teren ten może być zagospodarowany jako zieleń urządzona z możliwością umieszczanie obiektów małej architektury, nośników reklamowych i tymczasowych obiektów usługowo-handlowych.

§ 11. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.

1. Dla terenu objętego planem oznaczonego symbolem U ustala się:

1) Możliwość podziału terenu i realizacji kilku obiektów usługowych stanowiących segmenty jednolitej bryły architektonicznej.

2) Minimalna powierzchnia działki powstałej w wyniku podziału - 75,0 m2

3) Możliwość lokalizacji budynków usługowych.

4) Możliwość lokalizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej związanej z funkcją danego terenu oraz budowli związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną o nieznacznym oddziaływaniu.

5) Obowiązujące linie zabudowy w jednostce U - w odległości 3,5 m od północnej, frontowej granicy działki nr 987/1 oraz w zachodniej granicy działki z ulicą Ogrodową.

6) Lokalizację obiektów kubaturowych związanych z funkcja usługową, w granicach z działkami sąsiadującymi z terenem objętym planem (działki nr 988; 987/2 i 985/120).

7) Maksymalny procent zabudowy działki budowlanej nr 987/1 określa się na poziomie 75% jej powierzchni.

8) Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 5% powierzchni działki.

9) Gabaryty jednolitej bryły architektonicznej (budynków usługowych) określonej w punkcie 1):

a) do dwóch kondygnacji naziemnych z możliwością podpiwniczenia,

b) wysokość budynku od poziomu terenu do gzymsu - do 7,50 m, do kalenicy dachu - do 8,50 m,

c) maksymalna szerokość elewacji frontowej bryły budynku usługowego - do 18,0 m

d) dach płaski o kącie nachylenia - do 10°

10) Gabaryty obiektów małej architektury, nośników reklamowych i tymczasowych obiektów usługowo-handlowych.

a) obiekty małej architektury - do wysokości 3,5 m nad pozom terenu,

b) nośniki reklamowe - do wysokości 8,0 m nad pozom terenu,

c) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe - o gabarytach nieprzekraczających 3,0 m x 3,0 m i wysokości do 3,5 m.

11) Połączenia komunikacyjne terenu objętego planem - z istniejącej drogi publicznej - ulica Ogrodowa oraz z przestrzeni publicznej - parkingu działka nr 987/2.

12) Możliwość grodzenia terenu w granicach własności, zgodnie z przepisami odrębnymi.

13) Nie wyznacza się miejsc do parkowania na terenie objętym planem ze względu na parking ogólnodostępny zlokalizowany na sąsiedniej działce nr 987/2.

14) Nie określa się gabarytów budowli wymienionych w punkcie 5).

15) Możliwość budowy niezbędnej infrastruktury technicznej.

§ 12. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

1. Na terenie objętym niniejszym planem obowiązują następujące zasady ochrony przeciwpożarowej dla lokalizowanych nowych obiektów podlegających ochronie:

1) należy zapewnić zaopatrzenie wody do celów gaśniczych,

2) swobodny dojazd jednostek straży pożarnej, do obiektów zlokalizowanych na terenie objętym planem zapewniony jest z ulicy Ogrodowej oraz ogólnodostępnego parkingu działka nr 987/2,

3) ściany obiektów kubaturowych zlokalizowane w granicy z sąsiednią działką budowlaną winny posiadać parametry przegrody ogniowej,

2. Działka objęta planem leży na obszarze i terenie górniczym "Paproć", ale nie ma na niej urządzeń technicznych i sieci gazowych. Nie planuje się również działalności z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, ani realizacji inwestycji.

§ 13. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

Na całym terenie objętym ustaleniami planu miejscowego:

1. Dopuszcza się dokonywanie wtórnego podziału działek.

2. Dopuszcza się możliwość łączenia działek z działkami sąsiednimi w jedną nieruchomość gruntową.

§ 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

1. Warunki zagospodarowania terenu określone są w § 11 .

2. Zakazuje się prowadzenia działalności, która mogłaby mieć wpływ na zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych.

3. Zakazuje się wysypywania , zakopywania odpadów i odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód i ziemi,

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Dostępność komunikacyjną terenu objętego planem ustala się z ulicy Ogrodowej i ogólnodostępnego parkingu - działka nr 987/2.

2. Miejsca do parkowania związane z planowaną zabudową są zapewnione na sąsiadującym parkingu ogólnodostępnym.

3. Ustala się następujące zasady ogólne wyposażenia obszarów objętych planem w urządzenia infrastruktury technicznej:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę - z istniejącego systemu wodociągu miejskiego,

2) w zakresie gospodarki ściekowej - do istniejącej kanalizacji sanitarnej

3) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni dachów i terenów nie narażonych na zanieczyszczenie substancjami szkodliwymi dla środowiska - bez oczyszczania - do układu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe - leżącego poza terenem objętym planem,

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz - z istniejącej miejskiej sieci gazowej,

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną - poprzez przyłącze nn z istniejącej stacji transformatorowej usytuowanej poza terenem objętym planem,

6) w zakresie telekomunikacji - możliwość włączenia w istniejącą sieć telefoniczną na warunkach określonych przez dysponenta sieci,

7) w zakresie gospodarki odpadami - selektywne gromadzenie w odpowiednich pojemnikach na terenie własnej posesji i zagospodarowanie odpadów zgodnie z planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi w tym zakresie,

8) w zakresie wytwarzania energii cieplnej dla celów grzewczych - ustala się zastosowanie paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi, tj. gazu, energii elektrycznej, paliw stałych ( np. biomasa, drewno itp.) i urządzeń do ich spalania charakteryzujących się wysokim stopniem sprawności oraz alternatywnych źródeł energii (np. kolektorów słonecznych).

§ 16. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

1. Dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych związanych wyłącznie z realizacją obiektów wynikających z ustaleń planu na czas ich budowy.

2. Do czasu realizacji ustaleń planu - na przedmiotowej działce prowadzona będzie działalność handlowa.

§ 17. Stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy.

Dla terenu objętego planem ustala się stawkę procentową w wysokości 25 % służącej do naliczania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§ 19. Niniejsza uchwała wraz z załącznikiem graficznym nr 1 będącym rysunkiem planu podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Tomasz Wlekły


Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/303/2013 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 987/1 w Nowym Tomyślu

W oparciu o ustawową procedurę planistyczną, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/319/2009 r. Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 987/1 w Nowym Tomyślu , przystąpiono do sporządzania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 987/1 w Nowym Tomyślu. Projekt planu miejscowego został sporządzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. 2012 poz. 647 z późn. zm.), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.). Zgodnie z art. 55. ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podsumowano procedurę wyboru przyjętego dokumentu. Przy opracowywaniu prognozy oddziaływania na środowisko przyrodnicze planu miejscowego - nie rozpatrywano rozwiązań alternatywnych. Ustalenia zawarte w prognozie zostały uwzględnione w projekcie planu miejscowego. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uzyskał opinie właściwych organów wymienionych w art. 57 i 58 w/w ustawy. W procedurze opiniowania i udziale społeczeństwa nie zgłoszono uwag. Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko ustaleń planu miejscowego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/303/2013
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zał.1- Ogrodnik1-1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/303/2013
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/303/2013
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »