| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/208/2013 Rady Gminy Dominowo

z dnia 16 maja 2013r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dominowo

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6 a, art. 54 ust. 7, i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami )w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 ze zmianami )

Rada Gminy Dominowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dominowo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiany regulaminu mogą być wprowadzane w trybie jego uchwalania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dominowo, dyrektorom szkół i placówek oświatowych.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/175/2010 z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dominowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/208/2013
Rady Gminy Dominowo
z dnia 16 maja 2013 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA
NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ DOMINOWO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela określone jest w art. 30 Karty Nauczyciela i wynika z kwalifikacji nauczyciela, stopnia awansu zawodowego nauczyciela ustalonego na podstawie oryginalnych dokumentów albo uwierzytelnionej kopii lub odpisów oraz realizowanego obowiązkowego wymiaru godzin i jest ustalone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu według tabeli zaszeregowania oraz minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2. Stawki wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych stopni awansu zawodowego przyjmuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

§ 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia nauczyciela następuje zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela.

§ 4. Niniejszy regulamin określa:

1. Wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania:

a) dodatku motywacyjnego,

b) dodatku funkcyjnego, za dodatkowe zajęcia,

c) dodatku za warunki pracy, w tym warunki trudne, uciążliwe,

d) dodatku wiejskiego,

e) dodatku mieszkaniowego.

2. Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Pozostałe składniki wynagrodzenia nauczycieli określa Karta Nauczyciela oraz odrębne przepisy.

Rozdział 2.
Dodatek motywacyjny

§ 1. 1. Nauczycielom niezależnie od stopnia awansu zawodowego oraz sposobu nawiązania stosunku pracy może być przyznany dodatek motywacyjny.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż trzy miesiące i nie dłuższy niż jeden rok.

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatku motywacyjnego wynosi 4% stawek wynagrodzeń zasadniczych ogółu nauczycieli w szkole z wyłączeniem dyrektorów.

Dla dyrektorów szkół wydziela się odrębną kwotę na wypłatę dodatku motywacyjnego nie mniej niż 4% stawek ich wynagrodzeń zasadniczych i nie więcej niż 25 % stawek ich wynagrodzeń zasadniczych.

§ 3. 1. Warunki oraz zasady przyznania dodatku motywacyjnego nauczycielowi to:

1) bieżąca ocena wykonywania pracy dydaktyczno - wychowawczej za okres pracy w ostatnich jednym lub dwóch semestrach,

2) osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

3) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym dodatkowym zadaniem lub zajęciem,

4) zaangażowanie w realizację za okres poprzedzający przyznanie dodatku:

a) czynności wynikających z zadań statutowych szkoły,

b) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

c) samokształcenie i doskonalenie zawodowe,

d) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

e) przestrzeganie dyscypliny pracy.

2. Dodatek motywacyjny nauczycielom przyznaje dyrektor szkoły w oparciu o zasady i kryteria opracowane w regulaminie uzgodnionym ze związkami zawodowymi.

3. Wysokość dodatku nie może przekroczyć 20 % stawki wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania nauczyciela.

§ 4. 1. Warunkiem przyznania dodatku dyrektorom szkół jest bieżąca ocena wykonywania zadań związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora ze szczególnym uwzględnieniem:

1) kierowania działalnością dydaktyczno-wychowawczą i sprawowania nadzoru pedagogicznego w tym:

a) uzyskiwania efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły,

b) efektów współpracy z radą rodziców,

c) osiągnięć w działalności innowacyjnej.

2) stwarzania warunków do rozwoju samorządności i zainteresowań uczniów oraz efektów pracy pozalekcyjnej i środowiskowej,

3) dbałość o warunki pracy i nauki oraz przestrzegania przepisów BHP,

4) przestrzegania prawa pracy i realizacji polityki kadrowej, prowadzenia spraw osobowych pracowników, w tym:

a) dbałość o doskonalenie nauczycieli,

b) kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich,

c) współdziałanie z zakładową organizacją związkową.

5) pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz dbałość o stan techniczny i wyposażenia w pomoce i sprzęt.

6) prowadzenie racjonalnej gospodarki środkami finansowymi, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym funduszy strukturalnych.

2. Dodatki dyrektorom przyznaje Wójt.

3. Wysokość indywidualnego dodatku dyrektora nie może przekraczać 25% stawki wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego z osobistego zaszeregowania.

§ 5. 1. Decyzje o przyznaniu dodatku motywacyjnego przekazuje się w formie pisemnej, kopię włącza się do akt osobowych.

2. Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłat wynagrodzenia.

Rozdział 3.
Godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, zajęcia dodatkowe oraz zasady przyznawania i wypłacania wynagrodzenia dodatkowego.

§ 1. 1. W szczególnych wypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1 tygodniowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić za zgodą nauczyciela, jednak w wymiarze nie przekraczającym1tygodniowego wymiaru godzin zajęć.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw wypłaca się wg stawki osobistego zaszeregowania z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

3. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

4. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

§ 2. 1. Wynagrodzenie za godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 - iloczyn zaokrągla się do pełnych godzin ( co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę ).

3. Zwiększone pensum może być przyznane nauczycielowi na jego wniosek przez dyrektora, jeżeli taka możliwość wynika z zatwierdzonego przez Wójta Gminy Dominowo arkusza organizacyjnego szkoły.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

§ 3. 1. Nauczycielom realizującym w dniu wolnym od pracy planowe i odpowiednio udokumentowane zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze, a nie otrzymującym za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie tak jak za pięć godzin ponadwymiarowych zajęć opiekuńczo-wycowawczych.

2. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór pedagogiczny nad przebiegiem zajęć nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

Rozdział 4.
Dodatki funkcyjne

§ 1. Dodatki funkcyjne i za dodatkowe zadania określone tabelami w § 2 ust.

3 i 4 przysługują nauczycielom, którym powierzono:

1. Stanowisko dyrektora, wicedyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły.

2. Wychowawstwo klasy.

3. Sprawowanie funkcji opiekuna stażu.

4. Doradcy metodycznego- lub nauczyciel owi konsultantowi

§ 2. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego uzależniona jest od wielkości szkoły, jej warunków organizacyjnych, od wyników pracy szkoły.

2. Dodatek funkcyjny dyrektorom szkół przyznaje w granicach stawek określonych tabelą Wójt Gminy Dominowo. Nauczycielom, którym powierzono inne funkcje kierownicze oraz dodatkowe zadania dodatek przyznaje dyrektor szkoły w granicach stawek określonych tabelą oraz w ramach przyznanego na dany rok budżetu.

3. Tabela dodatków funkcyjnych

Lp.

Stanowisko kierownicze

Kwota dodatku funkcyjnego

1.

Dyrektor szkoły do 8
oddziałów


15 % - 25 %

2.

Dyrektor szkoły powyżej 8
oddziałów


15 % - 30 %

4. Tabela dodatkowych zadań


Lp.


Dodatkowe zadania


Kwota dodatku funkcyjnego1.Wychowawstwo klasy
i oddziałudo 14 uczniów - 2,94 %
do 24 uczniów - 4,97 %
powyżej 24 uczniów - 6,99 %


2.


Opiekun stażu


2,20 %

3.

Doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant

2,20%

§ 3. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub sprawowania funkcji o której mowa w § 1,
a jeżeli powierzenie stanowiska lub funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca- od tego dnia.

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze lub sprawowanie funkcji na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca- od tego dnia.

3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 5.
Dodatek za warunki pracy

§ 1. 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych.

2. Za pracę w trudnych warunkach oraz warunkach uciążliwych uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć wymienionych w § 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

3. Ustala się następujące wielkości dodatków za trudne warunki pracy

( procentowo w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego ) dla nauczycieli:

1) prowadzących indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego,

2) prowadzących zajęcia w klasach łączonych w wysokości 25% stawki godzinowej za każdą przeprowadzoną w tych klasach godzinę nauczania,

3) prowadzących zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w szkołach, klasach lub grupach specjalnych w wysokości 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego, a w klasach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym 30% stawki wynagrodzenia zasadniczego.

4. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli zatrudniony jest w niepełnym wymiarze godzin zajęć.

6. Dodatek za warunki pracy dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora - organ prowadzący.

7. Dodatek z tytułu pracy w trudnych warunkach wypłaca się z dołu.

Rozdział 6.
Dodatek wiejski

§ 1. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje dodatek wiejski w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Wójt Gminy Dominowo może podwyższyć dodatek, o którym mowa w ust. 1 dla nauczyciela specjalisty w dziedzinie, w której występuje deficyt kadr. Wniosek w tej sprawie składa dyrektor szkoły.

3. Dodatek wiejski wypłaca się z dołu.

Rozdział 7.
Dodatek mieszkaniowy

§ 1. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w placówkach wiejskich i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy,

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie 0,74 %

2) przy dwóch osobach w rodzinie 0,90 %

3) przy trzech osobach w rodzinie 1,10 %

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych.

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców będących na jego wyłącznym utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie wypłacał im ten dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku społecznego,

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

8. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 2, nauczyciel otrzymujący dodatek mieszkaniowy jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor otrzymujący dodatek - organ prowadzący szkołę. W przypadku nie powiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków rodziny, dodatki nieprawnie pobrane podlegają zwrotowi.

9. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 1. 1. §1.1. Projekt regulaminu został uzgodniony z właściwymi organizacjami związkowymi.

2. Zmiany regulaminu następują w formie aneksu, w trybie przewidzianym w ust. 1.

§ 2. Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia.

§ 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy - Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz Kodeks Pracy.


Uzasadnienie

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 ze zmianami ) organ prowadzący szkołę określa w drodze regulaminu wysokość składników wynagrodzenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w taki sposób aby średnie wynagrodzenia nauczycieli odpowiadały na terenie gminy, co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela.

Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Kałła

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »