| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/651/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Środa Wielkopolska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 ze zm.)Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość i zasady dotacji celowej dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na każde dziecko objęte opieką i uczęszczające do tego żłobka lub klubu dziecięcego.

2. Dotacja jest udzielana na rok kalendarzowy.

§ 2. Ustala się wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Gminę Środa Wielkopolska dla podmiotów, o których mowa w § 1, prowadzących:

1) żłobki na terenie Gminy w kwocie350 złna każde dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie Gminy Środa Wielkopolska, uczęszczające do tego żłobka,

2) kluby dziecięce na terenie Gminy w kwocie200 złna każde dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie Gminy Środa Wielkopolska, uczęszczające do tego klubu.

§ 3. 1. Dotacja jest udzielana podmiotom, o których mowa w § 1, na wniosek.

2. Wniosek jest składany do Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę organu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

2) nazwę i siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego,

3) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego, w roku udzielenia dotacji,

4) oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) z deklaracją zapisu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego,

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja.

3. Wzór wniosku o przyznanie dotacji celowej stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. 1. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 przez żłobek lub klub dziecięcy.

2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 1, opieki nad dzieckiem w formie żłobka w minimalnym wymiarze 9 godzin dziennie, a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie.

3. Dotacja jest udzielana na podstawie umowy.

4. Dotacja jest wypłacana w transzach miesięcznych z góry do 15 dnia każdego miesiąca, po przedstawieniu przez podmiot, o którym mowa w § 1, informacji do 5 dnia tego miesiąca o ilości dzieci objętych opieką żłobka lub klubu dziecięcego w danym miesiącu oraz o ilości dzieci uczęszczających do tego żłobka lub klubu dziecięcego w poprzednim miesiącu. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

5. Rozliczenie częściowe dotacji następuje w okresach rocznych na podstawie informacji, o której mowa w ust. 4.

§ 5. Podmiot, o którym mowa w § 1, może złożyć wniosek o dotację na rok 2013 po wejściu w życie niniejszej uchwały. Zapisy § 3 i 4 niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Mieloch


Wniosek o udzielenie dotacji
Zalacznik1.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji

Informacja o liczbie dzieci objętych opieką
Zalacznik2.pdf

Informacja o liczbie dzieci objętych opieką


Uzasadnienie

do uchwałyNrXXXIX/651/2013Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Środa Wielkopolska.

W związku ze złożeniem wniosku o przyznanie dotacji na prowadzenie żłobka na terenie Gminy Środa Wielkopolska przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »