| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/651/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Środa Wielkopolska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 ze zm.)Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość i zasady dotacji celowej dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na każde dziecko objęte opieką i uczęszczające do tego żłobka lub klubu dziecięcego.

2. Dotacja jest udzielana na rok kalendarzowy.

§ 2. Ustala się wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Gminę Środa Wielkopolska dla podmiotów, o których mowa w § 1, prowadzących:

1) żłobki na terenie Gminy w kwocie350 złna każde dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie Gminy Środa Wielkopolska, uczęszczające do tego żłobka,

2) kluby dziecięce na terenie Gminy w kwocie200 złna każde dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie Gminy Środa Wielkopolska, uczęszczające do tego klubu.

§ 3. 1. Dotacja jest udzielana podmiotom, o których mowa w § 1, na wniosek.

2. Wniosek jest składany do Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę organu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

2) nazwę i siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego,

3) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego, w roku udzielenia dotacji,

4) oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) z deklaracją zapisu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego,

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja.

3. Wzór wniosku o przyznanie dotacji celowej stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. 1. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 przez żłobek lub klub dziecięcy.

2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 1, opieki nad dzieckiem w formie żłobka w minimalnym wymiarze 9 godzin dziennie, a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie.

3. Dotacja jest udzielana na podstawie umowy.

4. Dotacja jest wypłacana w transzach miesięcznych z góry do 15 dnia każdego miesiąca, po przedstawieniu przez podmiot, o którym mowa w § 1, informacji do 5 dnia tego miesiąca o ilości dzieci objętych opieką żłobka lub klubu dziecięcego w danym miesiącu oraz o ilości dzieci uczęszczających do tego żłobka lub klubu dziecięcego w poprzednim miesiącu. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

5. Rozliczenie częściowe dotacji następuje w okresach rocznych na podstawie informacji, o której mowa w ust. 4.

§ 5. Podmiot, o którym mowa w § 1, może złożyć wniosek o dotację na rok 2013 po wejściu w życie niniejszej uchwały. Zapisy § 3 i 4 niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Mieloch


Wniosek o udzielenie dotacji
Zalacznik1.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji

Informacja o liczbie dzieci objętych opieką
Zalacznik2.pdf

Informacja o liczbie dzieci objętych opieką


Uzasadnienie

do uchwałyNrXXXIX/651/2013Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Środa Wielkopolska.

W związku ze złożeniem wniosku o przyznanie dotacji na prowadzenie żłobka na terenie Gminy Środa Wielkopolska przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »