reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/424/13 Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki położone w obszarze „CENTRUM” objętym zintegrowanym programem rewitalizacji dla miasta Gostynia uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Gostyniu nr V/50/2011 z dnia 18.03.2011 r. (załącznik nr 1 do uchwały), wybudowane przed 2000 rokiem, pod warunkiem dokonania remontu budynku w zakresie opisanym w ust.2.

2. Przez remont budynku rozumie się odnowę całej elewacji budynku widocznej od strony ulicy, remont całej połaci dachowej lub tylko części dachu widocznej bezpośrednio od strony ulicy (z wykluczeniem dachów płaskich). Do czynności z zakresu remontu elewacji zalicza się czyszczenie, malowanie, wykonanie izolacji termicznej oraz tynkowanie, natomiast jako remont połaci dachowej rozumie się wymianę całego lub części pokrycia dachowego.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wyłącznie remontów zakończonych nie wcześniej, niż w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały. Za termin zakończenia remontu uważana będzie data zakończenia remontu wskazana przez podatnika w oświadczeniu, zawierającym również informację o wykonaniu remontu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje podatnikowi od dnia 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym zakończono remont elewacji.

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje w wysokości 50 % poniesionych przez podatnika kosztów remontu elewacji, nie dłużej niż przez okres dziesięciu lat.

6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje podatnikowi niezalegającemu z zapłatą zobowiązań wobec gminy Gostyń.

7. W odniesieniu do określonego budynku, podlegającemu opodatkowaniu na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatnik może uzyskać zwolnienie na podstawie niniejszej uchwały tylko jeden raz.

8. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia zwolnieniem, o którym mowa w ust. 1, są koszty poniesione przez podatnika na remont elewacji, o którym mowa w ust. 2, tj. koszty materiałów i usług budowlanych bądź konserwatorskich (bez opłat poniesionych na rzecz gminy Gostyń). Do kosztów remontu zalicza się udokumentowane fakturami lub rachunkami wydatki konieczne w zakresie wykonania projektu budowlanego i wszelkiej dokumentacji, w tym powykonawczej oraz w zakresie wykonanych prac remontowych.

9. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis podlega sumowaniu z inną pomocą de minimis bez względu na jej formę, źródło pochodzenia i przeznaczenie a także nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy uzyskanej na te same koszty kwalifikujące, na które udzielana jest pomoc de minimis.

10. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania przysługuje przez okres przewidziany w uchwale pod warunkiem, że nie zostanie przekroczony dopuszczalny pułap pomocy de minimis.

§ 2. Użyte w uchwale zwroty oznaczają:

1) remont – remont w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub docieplenie budynku;

2) rok podatkowy – rok w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.);

3. pomoc de minimis – pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 379 z 28.12.2006 r. z późn. zm.)

4. elewacja – widok jednej z zewnętrznych ścian budynku wraz z występującymi na niej elementami i detalami architektonicznymi, do których zalicza się oprócz płaskich połaci ścian, między innymi: otwory (okna, drzwi bramy i loggie), balkony, wnęki ścienne, ryzality a także połać dachu.

§ 3. 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości następuje po złożeniu w Referacie Dochodów Urzędu Miejskiego w Gostyniu deklaracji wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie do 15 stycznia roku podatkowego, w którym podatnik po raz pierwszy zamierza skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od daty zakończenia remontu. Deklarację należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do deklaracji, o której mowa w § 3 ust. 1 należy dołączyć:

1) dokumentację potwierdzającą stan elewacji będącej przedmiotem remontu przed rozpoczęciem remontu i po jego zakończeniu (np. dokumentację fotograficzną),

2) kopie uzyskanych pozwoleń, uzgodnień lub zgłoszeń oraz protokół odbioru prac konserwatorskich,

3) informację zbiorczą o wysokości poniesionych kosztów wraz z kopiami dokumentów świadczących o poniesieniu przez podatnika kosztów, o których mowa w § 1 ust. 7.

3. Na żądanie organu podatkowego, podatnik obowiązany jest przedłożyć oryginały dokumentów poświadczających poniesione koszty, w celu umieszczenia na nich adnotacji o treści „przyjęto w dniu … do zwolnienia z podatku od nieruchomości położonej w Gostyniu przy ul. … nr …”

4. W przypadku gdy przedmiotem remontu budynku były także inne niż elewacja elementy, podatnik zobowiązany jest do udokumentowania kosztów związanych wyłącznie z remontem elewacji.

5. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, ubiegający się o pomoc i korzystający z pomocy de minimis na zasadach określonych w uchwale zobowiązany jest złożyć również w terminie do 15 stycznia danego roku podatkowego:

1) zaświadczenia i oświadczenia o pomocy de minimis, określone w art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 z późn. zm.),

2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2009 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., nr 53, poz. 311.).

6. Po złożeniu przez podatnika informacji i dokumentów, o których mowa ust. 1, 2 i 5 , organ podatkowy dokonuje ich weryfikacji, również w drodze oględzin budynku.

§ 4. 1. W razie powstania w okresie zwolnienia z podatku od nieruchomości, na podstawie niniejszej uchwały, zaległości w zapłacie wobec budżetu gminy Gostyń, podatnik traci prawo do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do powstania zaległości.

2. Podatnik traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku podania w deklaracji lub oświadczeniu nieprawdziwych danych, począwszy od roku, w którym podano nieprawdę.

§ 5. 1. W przypadku uzyskania pomocy de minimis od innych organów w zakresie korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na zasadach określonych w niniejszej uchwale, podatnik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie organu udzielającego pomocy na podstawie niniejszej uchwały w terminie 14 dni od dnia uzyskania pomocy, poprzez złożenie stosownego oświadczenia o wielkości uzyskanej pomocy de minimis.

2. W przypadku uzyskania innej pomocy publicznej w okresie korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na zasadach określonych w niniejszej uchwale, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, na pokrycie których przeznaczona jest pomoc de minimis udzielana na podstawie niniejszej uchwały, podatnik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie organu udzielającego pomocy na podstawie niniejszej uchwały w terminie 14 dni od dnia uzyskania pomocy, poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Woźniakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/424/13
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zasięg obszaru CENTRUM

infoRgrafika

Granice obszaru wyznaczają: ulica Nowe Wrota i ulica Ogrodowa od południa, rzeka Kania, granica administracyjna miasta oraz linia kolejowa od wschodu, ulica Fabryczna, Lipowa, Helsztyńskiego od północy oraz rondo Solidarności i odcinek ulicy Wrocławskiej od zachodu.


Uzasadnienie

do Uchwały nr XXVIII/424/13

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości  budynków, w których wykonano remont elewacji.

Działając na podstawie art. 7 ust.3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy może wprowadzić zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości.

Uchwała w sprawiezwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji ma na celu zachęcenie właścicieli budynków do przyspieszenia decyzji o przeprowadzeniu remontu budynków znajdujących się w obszarze „CENTRUM” objętym zintegrowanym programem rewitalizacji miasta Gostynia, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Gostyniu nr V/50/2011 z dnia 18.03.2011 r. i tym samym poprawienia wyglądu  ulic w najstarszej części miasta.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/424/13
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 czerwca 2013 r.

………………………………………

imię i nazwisko/ nazwa podatnika

………………………………………

adres zamieszkania/siedziby podatnika

……………………………………..

nr PESEL/REGON

…………………………………….

numer NIP

…………………………………….

nr telefonu kontaktowego

Deklaracja

woli skorzystania ze zwolnienia podatku od nieruchomości

        Na podstawie uchwały nr …………………. Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia ……………………….. w sprawie zwolnienia  z podatku od nieruchomości  budynków, w których wykonano remont elewacji, deklaruję wolę skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości budynku położonego w Gostyniu, przy ul. ……………………………………. nr ………. na działce nr ………………., w którym z dniem ………………………….. zakończony został remont elewacji o powierzchni …….. m2, w związku z czym zgłaszam jednocześnie do odbioru wykonanie prac, wskazanych w niniejszej deklaracji. W toku remontu przeprowadzono następujące prace (zgodnie z warunkami określonymi w uchwale):

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że nie zalegam z zapłatą zobowiązań wobec gminy Gostyń.

Oświadczam, że remont został sfinansowany: wyłącznie ze środków własnych/ przy wsparciu ze środków publicznych*

Na pokrycie kosztów remontu elewacji wykorzystano następujące środki publiczne:**

1. ……………………………………………………. w kwocie ………………….. zł;

2. ……………………………………………………. w kwocie ………………….. zł;

3. ……………………………………………………. w kwocie ………………….. zł.

Dokumenty potwierdzające wykorzystanie środków publicznych:**

1. ……………………………………………………………………………………………….;

2. ……………………………………………………………………………………………….;

3. ………………………………………………………………………………………………..

Jednocześnie zobowiązuję się do przedłożenia organowi podatkowemu informacji na temat wsparcia ze środków publicznych na pokrycie kosztów remontu elewacji uzyskanego po dniu złożenia niniejszej deklaracji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wsparcia.

Załączniki:

1. ……………………………………..

2. ……………………………………..

3. ……………………………………..

4. ……………………………………..

…………………………….

Data                        

                                                                                                                                   ……………………………..        

                                                                                                                                      Podpis podatnika                 

               *   niepotrzebne skreślić

** wypełnić, jeżeli remont został przeprowadzony z udziałem środków publicznych


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/424/13
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 czerwca 2013 r.

………………………………………

imię i nazwisko/ nazwa podatnika

………………………………………

adres zamieszkania/siedziby podatnika

……………………………………..

nr PESEL/REGON

…………………………………….

numer NIP

…………………………………….

nr telefonu kontaktowego

OŚWIADCZENIE

O WIELKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

       Wykonując obowiązek wynikający z uchwały nr …………………. Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia ……………………….. w sprawie zwolnienia  z podatku od nieruchomości  budynków, w których wykonano remont elewacji, oświadczam, że w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch lat poprzedzających otrzymałem pomoc de minimis o łącznej wartości brutto ……………………. zł, stanowiącej równowartość ………………………….. euro.

…………………………….

Data                        

                                                                                                                                   ……………………………..        

                                                                                                                                      Podpis podatnika                 


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/424/13
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 czerwca 2013 r.

………………………………………

imię i nazwisko/ nazwa podatnika

………………………………………

adres zamieszkania/siedziby podatnika

……………………………………..

nr PESEL/REGON

…………………………………….

numer NIP

…………………………………….

nr telefonu kontaktowego

OŚWIADCZENIE

O WIELKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

       Wykonując obowiązek wynikający z uchwały nr …………………. Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia ……………………….. w sprawie zwolnienia  z podatku od nieruchomości  budynków, w których wykonano remont elewacji, oświadczam, że w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch lat poprzedzających otrzymałem pomoc de minimis o łącznej wartości brutto ……………………. zł, stanowiącej równowartość ………………………….. euro.

…………………………….

Data                        

                                                                                                                                   ……………………………..        

                                                                                                                                      Podpis podatnika                 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jolanta Malak

Regionalna dyrektor Fortinet w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama