reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/176/13 Rady Gminy Kościelec

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek o numerach ewidencyjnych 29/3, 30/3, 31/3 w miejscowości Białków Górny, w gminie Kościelec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XIX/113/12 z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek o numerach ewidencyjnych 29/3, 30/3, 31/3 w miejscowości Białków Górny, w gminie Kościelec, Rada Gminy Kościelec uchwala, co następuje:

Dział I.
USTALENIA OGÓLNE

Rozdział 1.
Zakres obowiązywania planu.

§ 1.

1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kościelec dla terenu części działek o numerach ewidencyjnych 29/3, 30/3, 31/3 w miejscowości Białków Górny, w gminie Kościelec, nie narusza ustaleń Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościelec.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kościelec dla terenu części działek o numerach ewidencyjnych 29/3, 30/3, 31/3 w miejscowości Białków Górny, w gminie Kościelec, zwany dalej planem.

§ 2.

Załącznikami do planu są:

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.

§ 3.

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) symbole terenów;

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu wskazują stan prawny wynikający z innych przepisów, są oznaczeniami informacyjnymi:

- pas technologiczny wzdłuż linii elektroenergetycznej niskiego napięcia.

§ 4.

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) budowli służącej reklamie - należy przez to rozumieć wolnostojący trwale związany z gruntem obiekt reklamowy, który nie jest budynkiem w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

2) urządzeniu służącym reklamie - należy przez to rozumieć obiekt nie związany na trwale z gruntem, służący reklamie;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu przed którą nie należy sytuować budynków, dopuszcza się przed wyznaczoną linią zabudowy sytuowanie innych obiektów budowlanych i urządzeń w szczególności takich jak: podziemne obiekty budowlane, ogrodzenia, budowle służące reklamie, urządzenia służących reklamie, obiekty małej architektury, napowietrzne linie elektroenergetyczne i teletechniczne, dopuszcza się wysunięcie przed nieprzekraczalną linię zabudowy do 1,5m wyłącznie takich elementów budynku jak okap dachu, balkon, daszek nad wejściem, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa;

4) obiekcie obsługi technicznej - należy przez to rozumieć infrastrukturę techniczną, która w szczególności służy odprowadzaniu ścieków, dostarczaniu wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu, infrastrukturę teletechniczną a także stacje transformatorowe, obiekty przepompowni ścieków, stacje gazowe, urządzenia melioracji;

5) przeznaczeniu podstawowym, dominującym - należy przez to rozumieć dominujący (główny) sposób zagospodarowania terenu;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym, uzupełniającym - należy przez to rozumieć możliwy sposób zagospodarowania terenu po spełnieniu wymagań określonych w planie, stanowiący uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego;

7) symbol przeznaczenia - należy przez to rozumieć oznaczenie terenu, określające jego przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne;

8) terenie - należy przez to rozumieć obszar, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz symbolem przeznaczenia;

9) pasie technologicznym linii elektroenergetycznej - należy przez to rozumieć obszar, na którym dopuszcza się prowadzenie prac związanych z budową, przebudową, modernizacją i eksploatacją linii, w granicach którego zamyka się ponadnormatywne oddziaływanie tej linii w zakresie emisji pola elektromagnetycznego oraz hałasu.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia, zasad użytkowania, zagospodarowania i zabudowy obszaru objętego ustaleniami planu.

§ 5.

Dla obszaru objętego niniejszą uchwałą, ustala się następujące przeznaczenie terenu, przyporządkowując mu wskazany obok symbol przeznaczenia:

MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej.

§ 6.

1. Obiekty obsługi technicznej, ciągi komunikacji wewnętrznej: pieszej, rowerowej, jezdnej i pieszo-jezdnej można realizować na każdym terenie w sposób zgodny przepisami szczególnymi i zasadami współżycia społecznego.

2. Dopuszcza się na obszarze objętym planem lokalizację zadań dla realizacji celów publicznych w ramach funkcji i zasad zagospodarowania terenu, określonych niniejszym planem oraz zgodnie z punktem 1.

3. Na obszarze planu nie przewiduje się lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

§ 7.

Zagospodarowanie terenu i zabudowę należy wykonywać w sposób zapewniający prawidłową eksploatację obiektów zaliczanych do celów publicznych w szczególności obiektów obsługi technicznej.

Rozdział 3.
Ustalenia ogólne w zakresie: ochrony przyrodniczej, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony stref ujęć wody, ochrony zbiorników wód otwartych, zagrożeń związanych z osuwaniem się mas ziemnych, terenów górniczych.

§ 8.

1. Teren objęty planem znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wody, poza terenami ochronnym zbiorników wód otwartych, nie jest zagrożony powodzią.

2. Teren objęty planem znajduje się poza terenem górniczym, nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych.

3. Teren objęty planem położony jest na Złotogórskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Zagospodarowanie i zabudowa terenu powinna być zgodna z przepisami szczególnymi, w tym w zakresie ustaleń dotyczących czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazów właściwych dla obszaru.

Rozdział 4.
Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów ze względu na wymagania ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

§ 9.

Obszar objęty planem znajduje się na terenie głównego zbiornika wód podziemnych nr 151 górnokredowego zbiornika szczelinowo-porowego Turek - Konin - Koło oraz na terenie czwartorzędowego głównego zbiornika wód podziemnych nr 150 Pradolina Warszawsko - Berlińska. W celu ochrony obszaru głównych zbiorników wód podziemnych nakazuje się prowadzenie wszelkich inwestycji w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu wód podziemnych, przestrzeganie zasad zagospodarowania określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony wód podziemnych.

§ 10.

1. Posiadający do działki budowlanej tytuł prawny, powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

2. Na obszarze planu nakazuje się zachowanie odpowiednich standardów jakości środowiska wymaganych przez przepisy odrębne, w tym określonego poziomu hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną.

3. Tereny oznaczone symbolem MN/U kwalifikuje się do terenów, dla których obowiązuje nie przekraczanie dopuszczalnego poziomu hałasu wymaganego dla terenów mieszkaniowo - usługowych.

§ 11.

Ustala się następujące warunki postępowania z odpadami:

1) Wytwórcy odpadów zobowiązani są do ich selektywnej zbiórki, umożliwiającej późniejszy odzysk lub unieszkodliwienie, zgodnie z wymogami ochrony środowiska;

2) Odpady powinny być zagospodarowywane zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) Zakazuje się na terenie planu tworzenia składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów;

4) Masy ziemne należy zagospodarować na nieruchomości własnej.

§ 12.

Ustala się szerokość pasa technologicznego linii energetycznych: strefę 3 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4 kV. Dla terenu znajdującego się w granicach podanych wielkości wydziela się pas technologiczny. W pasie technologicznym zabrania się lokalizacji budynków oraz masztów a także zieleni wysokiej. Przy projektowaniu i realizacji dopuszczonych w tym pasie obiektów budowlanych należy zachować bezpieczne odległości oraz zachować wymagania norm oraz przepisów odrębnych. Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w granicach pasa technologicznego obowiązują do czasu istnienia napowietrznej linii energetycznej.

Rozdział 5.
Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów podlegających ochronie ze względu nawymagania ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej.

§ 13.

Cały obszar objęty planem znajduje się w strefie intensywnego występowania stanowisk archeologicznych, dla której ustala się ochronę. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, podczas inwestycji związanych z robotami ziemnymi, wymagane jest prowadzenie prac archeologicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

Rozdział 6.
Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy oraz obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz komunikacji.

§ 14.

Na terenach objętych planem ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury:

1) Zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej;

2) Sieć elektroenergetyczną należy realizować jako kablową, dopuszcza się realizację napowietrznych sieci elektroenergetycznych w przypadkach uzasadnionych istniejącym zainwestowaniem oraz warunkami gruntowymi;

3) Ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;

4) Ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, tymczasowe odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których będą one regularnie wywożone do punktu zlewowego przy oczyszczalni przez koncesjonowanego przewoźnika;

5) Dopuszcza się odprowadzanie ścieków do przydomowych oczyszczalni ścieków;

6) Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów oraz powierzchni nie zanieczyszczonych powinny być odprowadzane na własny teren nieutwardzony lub do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych;

7) Wody opadowe i roztopowe z powierzchni zanieczyszczonych należy odprowadzać po zastosowaniu urządzeń podczyszczających zgodnie z przepisami szczególnymi;

8) Na terenach objętych zmianą planu nie występują urządzenia melioracji wodnych;

9) Budynki powinny posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją;

10) Do celów grzewczych i grzewczo-technologicznych należy stosować paliwa płynne, gazowe i stałe oraz alternatywne źródła energii z wyłączeniem paliw węglowych wysokoemisyjnych. Dopuszcza się stosowanie paliw węglowych wyłącznie w wysokosprawnych i niskoemisyjnych kotłach węglowych o sprawności wynoszącej powyżej 80%;

11) Aktualnie na terenie brak sieci gazowych. Dla nowych sieci gazowych, przyłączy, stacji gazowych należy zachować strefy kontrolowane określone w przepisach szczególnych.

§ 15.

Na terenach objętym planem, ustala się następujące warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:

1) potrzeby parkingowe dla projektowanych inwestycji należy realizować na nieruchomości własnej inwestora;

2) należy zapewnić minimum 2 miejsca postojowe lub zamiennie miejsca garażowe na jeden lokal mieszkalny (mogą to być jedno miejsce w garażu i jedno postojowe, lub dwa miejsca w garażu lub dwa miejsca postojowe);

3) należy zapewnić minimum 3 miejsca postojowe dla pracowników na każde 10 osób zatrudnionych oraz dla klientów jedno miejsce postojowe na każde 30m2 powierzchni sprzedaży w obiektach handlowych, oraz jedno miejsce postojowe na każde 50m2 powierzchni użytkowej w innych obiektach usługowych, każdorazowo należy wykonać co najmniej jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

§ 16.

1. Dopuszcza się prowadzenie nowych sieci infrastruktury technicznej przez teren MN/U.

2. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu drogami znajdującymi się poza granicami planu: drogą gminną biegnącą wzdłuż wschodniej granicy planu oraz drogą wewnętrzną, będącą własnością gminy, biegnącą wzdłuż północnej granicy planu.

3. Na terenie MN/U można realizować także niepubliczne tereny komunikacji wewnętrznej. Należy je realizować w sposób zgodny przepisami szczególnymi i zasadami współżycia społecznego. W szczególności w wyniku podziału terenów dopuszcza się tworzenie działek stanowiących dojazdy do działek budowlanych.

4. Przy lokalizowaniu zabudowy należy przestrzegać zdefiniowanych w § 4 pkt 3 oraz wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy.

5. Brak wyznaczonej na rysunku linii zabudowy w stosunku do granic działek stanowiących odrębną własność, oznacza konieczność lokalizacji zabudowy w odległości 3m lub 4m, lub zgodnie z zasadami lokalizacji zabudowy na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

6. Po podziale terenów, zabudowę należy lokalizować w stosunku do nowych granic, w odległościach 3m lub 4m, lub zgodnie z zasadami lokalizacji zabudowy na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W przypadku wydzielenia działek stanowiących dojazdy, zabudowę należy lokalizować w odległości minimum 4m od tych działek.

Rozdział 7.
Ogólne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§ 17.

1. Nie ustala się na obszarze planu obowiązku przeprowadzania scaleń.

2. Dopuszcza się podziały i łączenie działek zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenu. Dopuszcza się podziały służące realizacji inwestycji celu publicznego dla uzbrojenia terenu, w takim przypadku nie ogranicza się wielkości działek oraz sposobu podziału. Dopuszcza się nowe podziały pod dowolnym kątem w stosunku do przyległego pasa drogowego. Dopuszcza się podział działek na poszerzenie sąsiednich nieruchomości. W wyniku takiego podziału i łączenia muszą powstać działki o parametrach zgodnych z ustaleniami planu. Działki których kształt, wielkość, struktura własnościowa, dostępność do dróg publicznych i infrastruktury, ukształtowanie i istniejące pokrycie szatą roślinną utrudnia ich wykorzystanie oraz zagospodarowanie zgodne z ustaleniami planu mogą być połączone i podzielone w oparciu o przepisy odrębne z zakresu gospodarki nieruchomościami.

3. Na terenie planu można wydzielać działki stanowiące dojazdy, jeżeli są one niezbędne dla zapewnienia dostępu do dróg publicznych. Parametry działek stanowiących dojazdy powinny spełniać wymogi § 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

Rozdział 8.
Ogólne warunki zagospodarowania terenu, kształtowania zabudowy i krajobrazu,ogólne zasady rozmieszczania budowli i urządzeń służących reklamie i obiektów wysokich, sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 18.

1. Należy zachować ustaloną planem kompozycję przestrzenną wyznaczoną liniami zabudowy oraz gabarytami obiektów. Na terenie planu nie projektuje się akcentów architektonicznych ani dominant urbanistycznych. Należy przestrzegać wyznaczonych w ustaleniach szczegółowych wysokości budynków oraz położenia kalenic dachów.

2. Budowle i urządzenia służące reklamie można lokalizować na wszystkich terenach, we wzajemnych odstępach wynoszących minimum 20m między kolejnymi. Nie mogą one przekraczać wysokości ustalonej dla budowli. Lokalizując budowle i urządzenia służące reklamie należy zachować odległość minimum 6m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej.

3. Na terenie objętym planem nie przewiduje się lokalizowania obiektów o wysokości równej i większej jak 50,0m n.p.t.

§ 19.

Na terenach objętych planem obowiązuje:

1) Dla budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych ustala się obowiązek pokrycia dachów dachówką, materiałem dachówkopodobnym lub blachą, dachy dla tych budynków powinny być strome, dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe o kątach nachylenia połaci dachowych od 15 stopni do 45 stopni;

2) Dla budynków usługowych, gospodarczych i garażowych ustala się dachy płaskie lub strome, dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 0 stopni do 45 stopni;

3) Elewacje budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych powinny być tynkowane w kolorach pastelowych lub przy wykonaniu ich z cegły, drewna albo kamienia w kolorystyce tych materiałów;

4) Ustalenia dotyczące usytuowania kalenic budynków frontowych określone w ustaleniach szczegółowych nie dotyczą budynków gospodarczych i budynków garażowych;

5) Dopuszcza się inne usytuowanie kalenicy wyłącznie dla dostosowania się do charakteru najbliższego otoczenia - do zabudowy istniejącej w bezpośrednim sąsiedztwie;

6) Nie planuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, poza możliwością ich wykorzystywania w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

§ 20.

Brak innych szczegółowych ustaleń, zasad, wymagań, parametrów, wskaźników, gabarytów oznacza dowolność w tym względzie z koniecznością stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązujących.

Dział II.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 9.
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej oznaczonego symbolem MN/U.

§ 21.

Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem MN/U przeznaczenie:

przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

przeznaczenie dopuszczalne, uzupełniające: zabudowa usługowa.

§ 22.

Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia MN/U obowiązuje zakaz:

1) lokalizowania działalności produkcyjnej oraz magazynowania i dystrybucji paliw płynnych i materiałów niebezpiecznych;

2) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

§ 23.

Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia MN/U ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla każdej działki obowiązuje:

- - maksymalna wysokość budynków - 10m;

- maksymalna wysokość budowli - 12m;

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 25%;

- minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 800 m 2 ;

- minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki - 20m;

- wskaźnik intensywności zabudowy [od minimum do maksimum] - od 0,05 do 0,3;

- układ kalenicy dachu budynków frontowych w relacji do linii zabudowy od strony frontu działki w przypadku dachów dwuspadowych - równoległy;

2) na jednej działce budowlanej można zrealizować: jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub jeden mieszkalny jednorodzinny z lokalem usługowym lub jeden budynek mieszkalny jednorodzinny i jeden budynek usługowy oraz każdorazowo wyłącznie jeden budynek garażowy i jeden gospodarczy, powierzchnia całkowita lokalu o funkcji usługowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym musi być mniejsza niż 50% powierzchni całkowitej budynku, powierzchnia zabudowy wolnostojącego budynku usługowego nie może być większa niż 150m2, powierzchnia działki wykorzystywana wyłącznie na cele usługowe (powierzchnie zabudowane, miejsca postojowe, powierzchnie utwardzone, zieleń towarzysząca funkcji usługowej) musi być mniejsza niż 50% powierzchni działki;

3) adaptuje się w planie obiekt małej architektury - przydrożny krzyż. Dopuszcza się remont i wymianę obiektu bez zmiany jego aktualnych gabarytów.

Dział III.
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.

Rozdział 10.
Ustalenia końcowe

§ 24.

Uchwala się dla terenu objętego ustaleniami planu stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.

§ 25.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelec.

§ 26.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kościelec


Zbigniew Sawicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/176/13
Rady Gminy Kościelec
z dnia 28 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

zał nr 1 rysunek planu Białków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/176/13
Rady Gminy Kościelec
z dnia 28 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

XXX(176)13 Załącznik nr 2 28.05

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/176/13
Rady Gminy Kościelec
z dnia 28 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf

XXX(176)13 Załącznik nr 3 28.05

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/176/13
Rady Gminy Kościelec
z dnia 28 maja 2013 r.
Zalacznik4.pdf

XXX(176)13 Uzasadnienie do uchwały w sprawie planu Białkowa G 28.05

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama