reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/225/13 Rady Gminy Szydłowo

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, 3, 4, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz 594) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r. Nr 5, poz.13 i z 2011 r. Nr 228, poz. 1368), Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się udostępnione operatorom publicznego transportu zbiorowego i przewoźnikom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowo na warunkach i zasadach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowo, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Bęben


Uzasadnienie

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, że do zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego należy określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, a także określenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania z nich następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 40 i 41 ustawy o samorządzie gminnym do Rady Gminy należy ustanowienie prawa miejscowego, w szczególności w sprawach zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ponieważ takimi obiektami są przystanki należało określić te zasady. Podjęcie niniejszej uchwały poprzez określenie jasnych zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, ułatwi organizację publicznego transportu drogowego przewoźnikom i operatorom, a także pasażerom podróżującym Podjęcie powyższej uchwały uważa się za zasadne.


Załacznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/225/13
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szydłowo

§ 1. 1. Z przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Szydłowo, których właścicielem lub zarządzający jest Gmina Szydłowo, mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy, w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.

2. Udostępnienie przystanków komunikacyjnych następuję na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć:

1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,

2) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

3) obowiązujący lub proponowany rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w wykazie przystanków stanowiącym, załącznik nr 2 do uchwały,

4) mapkę z zaznaczaną linią komunikacyjna i przystankami na terenie Gminy Szydłowo

3. Warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych jest zawarcie przez przewoźnika lub operatora umowy z Gmina Szydłowo na korzystanie z przystanków położonych na terenie Gminy Szydłowo i ujętych w wykazie przystanków.

4. Umowę zawiera się na okres ważności zezwolenia.

§ 2. Zasady korzystania z przystanków

1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowo jest bezpłatne.

2. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać się na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich wyznaczone w tym, celu określone miejsca.

3. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Gminy Szydłowo ustawiania dodatkowych słupków w celu rozwieszania rozkładów jazdy, umieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.

4. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów i przewoźników) są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego oznaczenie (logo).

5. Umieszczenie informacji z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie estetycznym i technicznym należy do przedsiębiorcy przewoźnika lub operatora.

6. Rozkłady jazdy może być umieszczony wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych tj. na słupku pod znakiem D-15 lub na wiacie przystankowej

7. Przedsiębiorca korzystający z przystanków zobowiązuje się do:

1) korzystania z przystanków komunikacji w sposób umożliwiający innym podmiotom realizację ich zadań na równych zasadach,

2) powiadamiania o zmianach rozkładu jazdy i ilości przystanków, z których korzysta.

3) umożliwienia pasażerom dogodne i bezpieczne wsiadanie oraz wysiadanie, w szczególności osobom starszym, niepełnosprawnym i dzieciom.

§ 3. Gmina może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacyjnych jeżeli:

1) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych tj. uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnione podmioty,

2) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 4. Przedsiębiorcy (operatorzy i przewoźnicy) zobowiązani są do pisemnego powiadomienia Urzędu Gminy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem o planowych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku, o którym mowa w § 2 lub zaprzestaniu działalności przewozowej.

§ 5. Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w przypadku stwierdzenia:

1) nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników,

2) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

3) zaprzestanie dzielności przewozowej,

4) naruszenie postanowień niniejszych warunków i zasad.

§ 6. W przypadkach koniecznych, wynikających z czasowego zamknięcia drogi lub zmiany organizacji ruchu, korzystanie z przystanków może zostać ograniczone. Ograniczenie może polegać na wyłączeniu przystanku z użytkowania lub zmianie jego lokalizacji, o czym Gmina poinformuje operatora i przewoźnika w terminie 3 dni roboczych od zaistniałych ograniczeń.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/225/13
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowo

LP.

Miejscowość
/ulica

Lokalizacja przystanków /Kierunki

Nr drogi/ działki

Nazwa przystanku

Kod miejscowości
wg RJA

Kod
miejscowości
wg GUS

1.

Cyk

Pętla

Dz. Nr 30 przy P1164P

Cyk

3019134

0529887

2.

Dobrzyca

Kierunek Piła

K11

Dobrzyca

3019058

0529812

3.

Dobrzyca

Kierunek Jastrowie

K11

Dobrzyca, tabl. ogł/bar

3019058

0529812

4.

Dobrzyca

Kierunek Jastrowie

K 11

Dobrzyca, zajazd

3019058

0529812

5.

Dolaszewo

Kierunek Piła

W 179

Dolaszewo, II

3019059

0529829

6.

Dolaszewo

Kierunek Wałcz

W 179

Dolaszewo, skrz

3019059

0529829

7.

Dolaszewo

Osiedle Prefabet,

P 1164 P

Dolaszewo, Malinowa

3019059

0529829

8.

Dolaszewo

ul. Topolowa

P 1164 P

Dolaszewo, Wierzbowa

3019059

0529829

9.

Furman

Kierunek Piła

W179

Furman

3019060

0529841

10.

Gądek

Kierunek Wałcz

P1166P

Gądek, skrz.

3019061

0529864

11.

Jaraczewo

Kierunki Piła , Wałcz

W 179

Jaraczewo

3019062

0529835

12.

Jaraczewo

Kierunek Wałcz

W 179

Jaraczewo, I nż.

3019062

0529835

13.

Kłoda

Kierunek Trzcianka

P1163P

Kłoda

3019063

0529858

14.

Kłoda

Kierunek Trzcianka

P1163P

Kłoda, kol. nż

3019063

0529858

15.

Kotuń

Kierunek Piła

P1159P

Kotuń

3019064

0529870

16.

Kotuń

Kierunek Piła

P 1164P

Kotuń, II

3019064

0529870

17.

Kotuń

Kierunek Piła

P1159P

Kotuń, osiedle

3019064

0529870

18.

Krępsko

Kierunek Piła

K 11

Krępsko, leśn.

3019065

0529893

19.

Krępsko

Kierunek Piła, Jastrowie

P1208P

Krępsko, zatoka PKS

3019065

0529893

20.

Leżenica

Kierunek Piła

P1166P

Leżenica

3019066

0529918

21.

Nowa Łubianka

Kierunek Piła, Wałcz

K 10

Nowa Łubianka

3019067

0529930

22.

Nowy Dwór

Kierunek Piła, Wałcz

P1174P

Nowy Dwór

3019178

0529947

23.

Nowy Dwór

Kierunek Piła

W 179

Nowy Dwór, skrz.

3019178

0529947

24.

Pluty

Kierunek Wałcz

P1168P

Pluty

3019069

0530034

25.

Pokrzywnica

Kierunek Wałcz

P1166P

Pokrzywnica

3019070

0529960

26.

Pokrzywnica

Kierunek Piła

P1166P

Pokrzywnica, kol. nż

3019070

0529960

27.

Róża Wielka

Kierunek Piła, Wałcz

P1167P

Róża Wielka

3019072

0529976

28.

Róża Wielka

Kierunek Piła

P 1167P

Róża Wielka, nż

3019072

0529976

29.

Róża Wielka

Kierunek Piła

P 1167P

Róża Wielka, Róża Mała osada

3019072

0529976

30.

Róża Wielka

Kierunek Wałcz

P 1168P

Róża Wielka, Różanka

3019072

0529976

31.

Skrzatusz

Kierunek Piła, Wałcz

P 1168P

Skrzatusz

3019074

0529999

32.

Skrzatusz

Kierunek Wałcz

P 1169P

Skrzatusz, Coch skrz.

3019074

0529999

33.

Skrzatusz

Kierunek Wałcz

P 1168P

Skrzatusz, Dąbrowa

3019074

0529999

34.

Skrzatusz

Kierunek Piła

P 1169P

Skrzatusz, p.k.

3019074

0529999

35.

Stara Łubianka,
ul. Jana Pawła II

Kierunek Piła, Wałcz,

G131163P

Stara Łubianka

3019075

0530040

36.

Stara Łubianka,
ul. Kolejowa

Kierunek Wałcz

K10

Stara Łubianka, d.k.

3019075

0530040

37.

Stara Łubianka,
ul. Kościuszkowców

Kierunek Piła , Wałcz

P1168P

Stara Łubianka, szk. nż.

3019075

0530040

38.

Szydłowo

Kierunek Piła , Wałcz

P 1166P

Szydłowo

3019076

0530063

39.

Szydłowo

Kierunek Wałcz

W 179

Szydłowo

3019076

0530063

40.

Tarnowo

Kierunek Wałcz

P1171P

Tarnowo

3019077

0530070

41.

Zawada

Kierunek Piła

P1166P

Zawada

3019079

0530092

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama