Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/29/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 28 czerwca 2013r.

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" w sprawie zmiany uchwały nr III/11/2013 Zgromadzenia Związku „EKO SIÓDEMKA” w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), § 6 ust. 1 pkt 17 w związku z § 8 ust. 6 pkt 4 Statutu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013r. poz. 3013), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391, ze zm.) Zgromadzenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się § 2 uchwały nr III/11/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie :
"§ 2. Z dniem ogłoszenia niniejszej uchwały tracą moc następujące uchwały w częściach powierzonych Związkowi zadań:

1) § 2 pkt 1-11, § 3, § 4, § 5, § 6, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 15, § 16 Uchwały Rady Gminy Cieszków nr XXVII/157/2013 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszków;

2) § 2 pkt 1-11, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 16 i § 17 Uchwała Rady Miejskiej w Kobylinie nr XXVI/136/2012 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylin;

3) § 2 pkt 1-11, § 3, § 4, § 5, § 7, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 16 i § 17 Uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie nr XXVII/246/2012 z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn;

4) § 2 pkt 1-11, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 16 i § 17 Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XXI/129/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulmierzyce;

5) § 2 pkt 1-11, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 16 i § 17 Uchwały Rady Miejskiej w Zdunach nr XXIII/159/2012 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zduny.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchyla się uchwałę nr IV/21/2013 Zgromadzenia Związku 'EKO SIÓDEMKA" z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr III/11/2013 Zgromadzenia Związku "EKO SIÓDEMKA" w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" w Krotoszynie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku EKO SIÓDEMKA.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA


Bernard Jasiński


Uzasadnienie

Zgromadzenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA w dniu 6 maja 2013r. podjęło uchwałę nr III/11/2013 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA". W § 2 ww. uchwały uchylono uchwały w tym przedmiocie poszczególnych gmin uczestników Związku. W § 2 ww. uchwały znalazła się oczywista omyłka pisarska w nr Uchwały Rady Miejskiej w Kobylinie tj. zamiast nr XXVI/131/2012 w uchwale napisano "nr XXVI/131/2013" oraz w nazwie wszystkich cytowanych uchwał, gdzie zamiast "w sprawie w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy…." wpisano "w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi". Mając to na uwadze konieczne była zmiana uchwały w tym zakresie jak i uchylenie podjętej później zmiany uchwały (nr IV/21/2013) w tym przedmiocie nie obejmującej zmiany błędnego podania w jakiej sprawie podjęto uchwały.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe