| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 9/460/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 17 kwietnia 2013r.

stwierdzająca nieważność uchwały Nr XXVII/272/2013 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w całości jako sprzecznej z art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

stwierdza nieważność

uchwały Nr XXVII/272/2013 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w całości jako sprzecznej z art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą doręczoną tut. Izbie w dniu 3 kwietnia 2013r. roku Rada Miasta i Gminy w Margoninie, powołując się na przepisy art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) ustaliła zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną wód.

Regionalna Izba Obrachunkowa, na podstawie przepisów art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zawiadomiła przedstawiciela Miasta i Gminy Margonin o wszczętym postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do przedmiotowej uchwały. Termin rozpatrzenia sprawy został wyznaczony na dzień 17 kwietnia 2013 roku.

Rozpatrując sprawę Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje:

W myśl zasady demokratycznego państwa prawnego określonej w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że organy władzy publicznej, do których należą organy jednostek samorządu terytorialnego, mogą działać w granicach określonych przez prawo kompetencji i przepisanych im zadań z zachowaniem trybu postępowania, które wyznaczają tym samym granice ich aktywności. Zatem organy władzy publicznej mogą działać tylko w takim zakresie, w jakim prawo je do tego upoważnia.

Stosownie do postanowień przywołanej w uchwale normy prawnej art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej kompetencji rady należy uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Nie jest przedmiotem tej uchwały uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uchwałą tą ustalono zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną wód. A możliwość realizacji takiego zadania wynika z art. 403 ust. 2 w zw. z art. 400a ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Art. 403 ust. 2 cyt. ustawy stanowi, że "Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar (…)", a art. 400a ust. 1 pkt 2 stanowi, że "Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje przedsięwzięcia związane z ochroną wód". Zatem istnieje prawna możliwość finansowania przez gminę zadania.

W ustawie Prawo ochrony środowiska, w art. 403 ust. 5 zawarte zostało upoważnienie dla organów stanowiących gmin i powiatów do określenia zasad udzielania dotacji, obejmujących w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia.

Rada Miasta i Gminy w Margoninie w przedmiotowej uchwale postanowiła w § 3, że "Ze środków wskazanych w § 1 mogą korzystać na równych prawach osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów unijnych, jeżeli środki te przeznaczone są na cele wymienione w § 1". Postanowienie to jest sprzeczne z art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, bowiem przepis ten wskazuje podmioty i osoby niezaliczane do sektora finansów publicznych, którym może być udzielana dotacja celowa. Zgodnie z tym przepisem dotacje celowe mogą być udzielone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (i jest to katalog otwarty) w szczególności osobom fizycznym, osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym, przedsiębiorcom, jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi. Rada uchwalając powyższe postanowienie ograniczyła zatem krąg osób uprawnionych do ubiegania się o dotację tylko do osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" w § 133 stanowi m.in., że uchwały organów oraz zarządzenia wydawane są na podstawie ustawy. Zatem przepisy rangi uchwały nie mogą ograniczyć kręgu podmiotów uprawnionych na podstawie ustawy do ubiegania się o uzyskanie dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska. Dodatkowo należy podkreślić, że ustanowienie w uchwale ograniczeń stricte "podmiotowych" dla ubiegających się o środki publiczne pozostaje w sprzeczności z przepisem art. 43 ustawy o finansach publicznych.

Z tego to powodu należało orzec o nieważności uchwały w całości.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

z up. Aniela Michalec
Przewodnicząca Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu


Grażyna Wróblewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »