reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/ 174 /2013 Rady Gminy Białośliwie

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie podziału Gminy Białośliwie na obwody głosowania

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr Dz.U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 i z 2012, poz. 1399), art. 418 § 1 i art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1 ) oraz art. 17 pkt 1 - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 2 ), na wniosek Wójta Gminy Białośliwie - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Białośliwie na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białośliwie.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Pile.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


inż. Eugenia Kozłowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/ 174 /2013
Rady Gminy Białośliwie
z dnia 27 lutego 2013 r.

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1

SOŁECTWO Białośliwie, ulice: Czecha, Gajowa, Generała Andersa, Kocik- Młyn, , Lecha, Łączna, 3 Maja, Mieszka I, Ogrodowa, Polna, Rusa, Sportowa,
4 Stycznia, Witosa, Zielona,
część wsi Białośliwie: Jańczyn, Wymysłowo, Otylin

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
ul. 4 Stycznia 65, Białośliwie2

SOŁECTWO Białośliwie, ulice: Braniewicza, Dworcowa, Kolejowa, Księdza Kordeckiego, Kolonia, Kościelna, Kościuszki, Leśna, Lipowa, Osiedle Leśne, Podgórna, Słoneczna, Strzelecka, Tysiąclecia.
SOŁECTWO Dworzakowo

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Podgórna 47, Białośliwie


3

SOŁECTWA: Dębówko Nowe, Dębówko Stare. Krostkowo

Świetlica wiejska
Krostkowo 16a


4


SOŁECTWA: Nieżychowo, Tomaszewo

Szkoła Podstawowa
Nieżychowo 16


5

SOŁECTWA: Pobórka Mała,
Pobórka Wielka

Regionalne Centrum Sadownictwa
Pobórka Wielka 59

Pouczenie:

Na powyższą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Pile, wyborcom w liczbie co najmniej 15, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI/174/2013 w sprawie podziału Gminy Białośliwie na obwody glosowania

Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy w art. 14 nakładają na rady gmin obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia, w trybie art. 23 ust. 1 tej ustawy, nowego podziału gminy na okręgi wyborcze.

Rada Gminy Białośliwie dokonała nowego podziału na okręgi wyborcze Uchwałą Nr XVIII/121/2012 z 27 czerwca 2012 r. Obwody głosowania tworzy się w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach powszechnych oraz wyborach przeprowadzanych w trakcie kadencji organów przedstawicielskich. Obwód głosowania stanowi obszar jednej obwodowej komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie w jednym lokalu wyborczym.

Przedkładany Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania ustala ich numery, numery okręgów wyborczych objętych granicami danego obwodu głosowania. W proponowanym podziale gminy na obwody głosowania kierowano się zasadą określoną w art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego, że wielkość obwodu głosowania winna mieścić się w granicach 500-3000 mieszkańców. Do obliczenia tych wielkości przyjęto stan mieszkańców na dzień 25 stycznia 2013 r.

Dokonując podziału na obwody głosowania przyjęto jednocześnie zasadę, że obwód głosowania obejmuje swoimi granicami całe okręgi wyborcze. Natomiast kierując się zakresem obowiązków ciążących na komisji obwodowej, zwłaszcza związanych z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w obwodzie w związku z wyborami samorządowymi, ustalono że skład stałego obwodu głosowania wejść może maksymalnie 5 okręgów wyborczych.

Relacje między obwodami głosowania a okręgami wyborczymi w wyborach do rady gminy przedstawia tabela stanowiąca załącznik do uzasadnienia.

Przepis art. 12 § 11 Kodeksu wyborczego ustanawia obowiązek określenia w uchwałach o podziale gminy na obwody głosowania siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Proponując lokale na siedziby obwodowych komisji wyborczych starano się je wyznaczyć w miejscach tradycyjnych dla miejscowej społeczności, które jednocześnie zapewniają wyborcom łatwy do nich dostęp. Uwzględniono również dyspozycję art. 186 § 1 Kodeksu wyborczego w związku z art. 15a Przepisów wprowadzających ustawę - Kodeks wyborczy który zobowiązuje w przyszłości do wyznaczenia odpowiedniej liczby siedzib obwodowych komisji wyborczych w budynkach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Lokale te powinny spełniać kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Przedkładany projekt podziału gminy na obwody glosowania został przekonsultowany ze stałymi komisjami rady i podano go do wiadomości publicznej zamieszczając jego treść wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Proponowany podział gminy na obwody glosowania będzie miał zastosowanie do wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP, do parlamentu Europejskiego oraz referendów od chwili jego uchwalenia. Natomiast dla wyborów organów samorządowych, zgodnie z art. 16 ustawy "Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy" przyjęty podział na obwody glosowania będzie miał zastosowanie dopiero w kadencji 2014-2018.

Załącznik do uzasadnienia uchwały

w sprawie obwodów głosowania

Powiązania planowanych obwodów głosowania z nowymi okręgami wyborczymi

Numer
obwodu

Siedziba komisji obwodowej

Numer okręgu

Granice okręgu-miejscowości, ulice lub ich części

Liczba mieszkańców
1

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
ul. 4 Stycznia 65
Białośliwie

nr 1

Białośliwie, ulice: 3 Maja,
4 Stycznia

326

nr 2

ulice: Czecha, Lecha,
część wsi Białośliwie: Jańczyn, Wymysłowo,

263

nr 3

Białośliwie, ulice: Mieszka I, Rusa, Sportowa, Zielona, część wsi Białośliwie : Otylin

274

nr 4

Białośliwie, ulice: Łączna od 1-2, Ogrodowa, Witosa

317

nr 5

Białośliwie, ulice: Gajowa, Generała Andersa, Kocik- Młyn, Łączna od nr 3 do końca, Polna

354

mieszkańców w obwodzie

1.5342

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Podgórna 47, Białośliwie

nr 6

Białośliwie, ulice: Leśna, Osiedle Leśne

260

nr 7

Białośliwie, ulice: Księdza
Kordeckiego, Słoneczna, Strzelecka

313

nr 8

Białośliwie, ulice: Kolonia, Podgórna,

377

nr 9

Białośliwie, ulice: Braniewicza,
Dworcowa, Kolejowa, Kościelna, Kościuszki, Lipowa, Tysiąclecia

373

nr 10

Dworzakowo

242

mieszkańców w obwodzie

1.565


3

Świetlica wiejska
Krostkowo 16a

nr 11

Dębówko Nowe, Dębówko Stare

267

nr 12

Krostkowo

332

mieszkańców w obwodzie

599


4

Szkoła Podstawowa
Nieżychowo 16

nr 13

część wsi Nieżychowo od 2-43, od 73 - do końca

393

nr 14

część wsi Nieżychowo od 44-69; Nieżychówko, Tomaszewo,

386

mieszkańców w obwodzie

779

5

Regionalne Centrum Sadownictwa
Pobórka Wielka 59

nr 15

Pobórka Mała., Pobórka Wielka


441

mieszkańców w obwodzie

441

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama