reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Umowa Wójta Gminy Rozdrażew; Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 7 maja 2013r.

w sprawie udzielenia dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Krotoszyńskiego na realizacje zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie oraz współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w roku 2013

§ 1. Umowa określa:

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane na rzecz Gminy Rozdrażew przez Ośrodek Inerwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).

2. Zadania własne gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - zgodne z art. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Zasady współpracy.

4. Zasady finansowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

§ 2. 1. W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjonowania i wspierania działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie określa się zadania realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

2. W zakresie współpracy Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje:

1) Wspieranie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez realizację założeń Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

2) Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą.

3) Zapewnienie bezpłatnego schronienia dla ofiar przemocy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zdunach.

4) Prowadzenie przesłuchań dzieci - ofiar przemocy w "Niebieskim Pokoju".

5) Uczestnictwo specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w spotkaniach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz aktywny udział w pracach Grup Roboczych na rzecz rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie.

6) Prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

7) Opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

8) Podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu.

9) Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne.

10) Konsultacje prawne w zakresie uzależnień i dysfunkcji środowiska rodzinnego.

11) Specjalistyczne doradztwo dla pracowników służb polityki społecznej oraz organizacji pozarządowych.

§ 3. 1. Powiat Krotoszyński zobowiązuje się poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie do realizacji na rzecz Gminy Rozdraże wszystkich zadań wymienionych w § 2 ust. 2.

2. Działania podejmowane będą we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Sądem, instytucjami oświaty, ochroną zdrowia i organizacjami pozarządowymi w celu tworzenia interdyscyplinarnego systemu pomocy.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązuje się do złożenia sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadań objętych umową do 31 stycznia 2014 roku. W przypadku nie złożenia sprawozdania Powiat Krotoszyński zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego dofinansowania w pełnej wysokości.

§ 4. 1. Gmina Rozdrażew zobowiązuje się do finansowania działalności Ośrodka w wysokości uzależnionej od udziału procentowego liczby mieszkańców powiatu (zał. Nr 1).

2. Wysokość środków ustalona jest na kolejny rok budżetowy do dnia 15 października roku poprzedzającego. Wysokość środków finansowych będących udziałem Gminy Rozdrażew na rok 2013 wynosi 6.500,00 zł (słownie: sześćtysięcypięćset złotych 00 / 100 ).

3. Środki na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej przekazywane będą na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w PKO BP o/ Ostrów Wlkp. 81102022670000440200041921 do 30 września 2013 r.

§ 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony.

Wójt Gminy


mgr Mariusz Dymarski


Skarbnik Gminy


Maria Michalak

Przewodniczący Zarządu Powiatu


Leszek Kulka


Członek Zarządu


mgr inż. Krzysztof Kaczmarek


Skarbnik Powiatu


mgr Andrzej Jerzak


Załącznik do Umowy
Gminą Rozdrażew
z dnia 7 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama