reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Buk; Zarządu Powiatu Poznańskiego

z dnia 3 kwietnia 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Buk niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

1. Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Poznaniu, w imieniu którego działają: Starosta Poznański - Jan Grabkowski Wicestarosta Poznański - Tomasz Łubiński Zwanym dalej Powiatem

2. Gminą Buk, w imieniu której działa: Burmistrz Miasta i Gminy Buk - Stanisław Filipiak Zwanej dalej Gminą

[podstawa prawna]

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 19 ust.4 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U
z 2013r. poz. 260) zgodnie z Uchwałą nr XXIX/210/2013 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 26 lutego 2013r.
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2497P - ul. Grodziska w m. Buk i Uchwałą nr XXVI/246/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2013r.
w sprawie powierzenia Gminie Buk zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2497P - ul Grodziska w m. Buk.

§ 1. [przedmiot porozumienia]

1. Powiat powierza, a Gmina przejmuje do prowadzenia na okres do 31 grudnia 2013r. zadanie zarządzania drogą powiatową nr 2497P Buk - Kotowo w zakresie realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P na odcinku ul. Grodziskiej w Buku" - poprzez wykonanie chodnika po stronie zachodniej (na odcinku od ul. Lipowej do obwodnicy miasta)

§ 2. [finansowanie zadania]

1. Zadanie, o którym mowa w §1, finansowane będzie ze środków Gminy.

§ 3. [realizacja zadania]

1. Zadanie, o którym mowa w §1, realizowane będzie zgodnie z Prawem Budowlanym i Prawem Zamówień Publicznych.

2. Gwarancja lub rękojmia udzielana przez Wykonawcę na roboty budowlane powinna wynosić minimum 3 lata.

§ 4. [kontrola realizacji zadania]

1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu mają prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonywania przez Gminę zadania objętego porozumieniem.

2. W ramach prawa kontroli, Gmina jest zobowiązana udzielić pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu wszelkich informacji oraz zapewnić przedstawicielom przeprowadzenie kontroli prowadzenia robót.

3. Z przeprowadzonej kontroli, w przypadku stwierdzenia wad i usterek wykonanych robót, sporządzony zostanie protokół pokontrolny.

§ 5. [odbiór zadania]

1. Odbioru robót wykonanego zadania dokonuje, przy udziale Wykonawcy, komisja, w skład której wchodzą przedstawicie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, Gminy Buk.

2. Z odbioru, o którym mowa w ust 1, sporządzony zostanie protokół odbioru robót.

3. Zadanie, po zakończeniu jego realizacji, zostanie przekazane przez Gminę Powiatowi - Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. Załącznik do protokołu zdawczo-odbiorczego dla każdego z zadań stanowić będzie: a. 1 kpl dokumentacji powykonawczej; b. kosztorys powykonawczy; c. gwarancja lub rękojmia na roboty

§ 6. [rozliczenie zadania]

1. Zadanie, o którym mowa w §1, po zakończeniu przekazane zostanie Powiatowi jako pomoc rzeczowa.

2. Rozliczenie z realizacji zadania nastąpi na podstawie przedłożonych kopii: faktur kosztów poniesionych na realizację zadania; protokołu odbioru robót, o którym mowa w§5, ust. 2; protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w§5, ust. 3;

3. Dokumenty, o których mowa w ust 2, należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Poznaniu do dnia 31 stycznia 2014r.

§ 7. [postanowienia końcowe porozumienia]

1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz kodeksu cywilnego.

3. Sprawy wynikające z realizacji niniejszego porozumienia będą rozstrzygnięte przez Sąd właściwy dla siedziby Powiatu.

4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

5. Porozumienie sporządzono w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach: sześć z nich otrzymuje Powiat Poznański, dwa Gmina Buk.

Burmistrz Miasta i Gminy Buk


Stanisław Filipiak

Starosta Poznański


Jan Grabkowski


Wicestarosta Poznański


Tomasz Łubiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama