| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/162/2013 Rady Miejskiej w Golinie

z dnia 18 lipca 2013r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Golina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Golina realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego i zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie, w dniach pracy oddziału przedszkolnego od poniedziałku do piątku, w godzinach określonych w statutach szkół.

§ 2.

1. Za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w czasie wykraczającym poza godziny, o których mowa w § 1 pobierana jest opłata od rodziców dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych.

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 obejmują następujące zajęcia wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńcze:

a) gry, zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe,

b) gry, zabawy i ćwiczenia ruchowe i muzyczno-ruchowe,

c) zajęcia plastyczno-techniczne,

d) zabawy tematyczne w grupie i małych zespołach,

e) zajęcia opiekuńcze wspierające dzieci w czynnościach samoobsługowych,

f) zajęcia dodatkowe np. nauka tańca, rytmika realizowane są na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) i finansowane przez nich.

§ 3.

1. Ustala się za świadczenia oddziałów przedszkolnych, określone w § 2 ust. 2 lit. a- e opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę przebywania dziecka w oddziale przedszkolnym.

2. Opłata za każde następne dziecko z danej rodziny obniżona zostaje do kwoty 0,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

3. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej, określonej w ust. 1 oraz liczby godzin, w czasie których dziecko korzystało ze świadczeń określonych w § 2 ust. 2.

4. Czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym, zasady korzystania z opieki, zakres świadczeń udzielanych przez oddział przedszkolny oraz sposób pobierania opłat za świadczone usługi, reguluje umowa cywilno-prawna, zawarta pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi), a dyrektorem szkoły.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2013 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Wydra

Specjalista w dziedzinie dotacji unijnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »