reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/261/2013 Rady Gminy Gniezno

z dnia 15 marca 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skiereszewo - działka nr 34

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skiereszewo - działka nr 34 zwany dalej "planem", stwierdzając zgodność planu z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno" (Uchwała nr 119/XI/2000 z dnia 28 lutego 2000 r. ze zmianami).

2) Integralnymi częściami uchwały są:

a) część graficzna planu w skali 1 : 1000, zwana dalej "rysunkiem planu", stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały;

b) rozstrzygnięcie Rady Gminy Gniezno o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

c) rozstrzygnięcie Rady Gminy Gniezno o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

3) Granice obszaru o powierzchni 1,42 ha objętego planem określono na rysunku planu.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) budynku pomocniczym - należy przez to rozumieć budynek garażowy, budynek gospodarczy lub budynek garażowo-gospodarczy;

2) działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną, w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą minimalną odległość od linii rozgraniczającej, na której dopuszcza się sytuowanie budynków;

4) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, na której nakazuje się usytuowanie zewnętrznej ściany budynku;

5) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie o wysokości do 1,5 m od poziomu terenu, w którym część ażurowa stanowi co najmniej 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia, a elementy betonowe dopuszczone są jedynie do wysokości 0,5 m od poziomu terenu;

6) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych, bez: schodów, ramp, tarasów, zadaszeń, wiatrołapów;

7) szyldzie - należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

8) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć: tablice z nazwą ulicy, numer posesji oraz tablice z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych;

9) układzie kalenicowym - należy przez to rozumieć usytuowanie budynku, w którym główna kalenica budynku jest równoległa do linii rozgraniczającej z terenem drogi;

10) urządzeniu reklamowym - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będący tablicą informacyjną, szyldem lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych.

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1MN, 2MN i 3MN;

2) teren drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem KDW.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) nakazuje się:

a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, z uwzględnieniem pkt 3 lit. a-b oraz § 12 pkt 1,

b) krycie dachów budynków mieszkalnych dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

2) zakazuje się:

a) lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych,

b) lokalizacji ogrodzeń pełnych lub ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych na granicy z terenami dróg,

c) lokalizacji urządzeń reklamowych,

d) stosowania materiałów wykończeniowych ścian z tworzyw sztucznych, tłuczonego szkła lub tłuczonej ceramiki;

3) dopuszcza się:

a) przebudowę i rozbudowę istniejących budynków zlokalizowanych poza ustaloną na rysunku planu linią zabudowy, z zakazem ich rozbudowy poza linię zabudowy oraz zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu,

b) wycofanie nie więcej niż 30% długości ściany budynku od obowiązującej linii zabudowy,

c) lokalizację obiektów małej architektury,

d) lokalizację ogrodzeń ażurowych lub żywopłotów,

e) lokalizację szyldów o maksymalnej łącznej powierzchni 1m2 na jednej działce,

f) lokalizację tablic informacyjnych.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) nakazuje się:

a) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,

b) segregację i gromadzenie odpadów w miejscach ich powstawania oraz ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) zagospodarowanie mas ziemnych powstałych podczas prac budowlanych w granicach działki, z dopuszczeniem usuwania ich nadmiaru poza jej granice, zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) stosowanie w celach grzewczych paliw charakteryzujących się jak najniższymi wskaźnikami emisji substancji, w tym: paliw gazowych, paliw płynnych, energii elektrycznej lub zastosowanie alternatywnych źródeł energii,

e) na terenach: 1MN, 2MN i 3MN zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) zakazuje się:

a) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego,

b) spalania w urządzeniach grzewczych paliw stałych, z wyjątkiem biomasy.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się, podczas realizacji inwestycji prowadzenie rozpoznania archeologicznego równolegle z robotami ziemnymi, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń, ze względu na niewystępowanie w granicach planu przestrzeni publicznych.

§ 8. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenach oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN i 3MN:

1) nakazuje się:

a) lokalizację budynków mieszkalnych jako wolno stojących, z uwzględnieniem pkt 3 lit. a,

b) lokalizację nie więcej niż: jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku pomocniczego na każdej działce,

c) wysokość zabudowy:

- dla budynków mieszkalnych nie większą niż 9 m, przy czym nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne,

- dla budynków pomocniczych nie większą niż 4,5 m, przy czym nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna,

d) dachy:

- dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 35o do 45o w układzie kalenicowym dla budynków mieszkalnych,

- o dowolnym kącie nachylenia połaci dachowych dla budynków pomocniczych,

e) powierzchnię zabudowy nie większą niż 25% powierzchni działki, przy czym nie więcej niż 250,0 m2,

f) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 50% powierzchni działki,

g) powierzchnię działki nie mniejszą niż 800 m2,

h) szerokość frontu działki nie mniejszą niż 20 m,

i) dostęp do terenu KDW lub drogi zlokalizowanej poza obszarem objętym planem,

j) lokalizację stanowisk postojowych w granicach działki w ilości nie mniejszej niż 2 stanowiska na każdy lokal mieszkalny;

2) zakazuje się lokalizacji blaszanych budynków pomocniczych;

3) dopuszcza się:

a) na terenie 2MN przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków mieszkalnych bliźniaczych,

b) lokalizację garaży: w budynkach mieszkalnych, dobudowanych do budynków mieszkalnych, albo wyłącznie w głębi działki, wolno stojących, o powierzchni zabudowy nie większej niż 40 m2,

c) lokalizację kondygnacji podziemnych,

d) lokalizację dojść i dojazdów,

e) lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

§ 9. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenie oznaczonym symbolem KDW:

1) nakazuje się lokalizację drogi o szerokości 10 m;

2) dopuszcza się:

a) wydzielenie dla ruchu kołowego i pieszego wspólnej nawierzchni,

b) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

c) lokalizację zieleni wysokiej;

3) zakazuje się lokalizacji budynków.

§ 10. W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, nie podejmuje się ustaleń.

§ 11. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, nie wskazuje się obszarów do objęcia scalaniem i podziałem w rozumieniu przepisów odrębnych.

§ 12. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej, oznaczonej na rysunku planu, do czasu skablowania tej linii, zakazuje się:

1) lokalizacji budynków mieszkalnych;

2) nasadzeń drzew i krzewów o wysokości większej niż 2 m po osiągnięciu maksymalnego wzrostu.

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) dla terenu KDW parametry, wskaźniki oraz sposób zagospodarowania, zgodny z § 9;

2) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego w granicy planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym.

§ 14. 1) W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

a) nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz dostęp do sieci;

b) dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej.

2) W zakresie sieci wodociągowej:

a) nakazuje się zaopatrzenie w wodę pitną wyłącznie z sieci wodociągowej;

b) nakazuje się wyposażenie sieci wodociągowej w niezbędne elementy ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) dopuszcza się lokalizację studni z wykorzystaniem wody wyłącznie dla celów gospodarczych.

3) W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej:

a) nakazuje się odprowadzanie ścieków bytowych docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej;

b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, zlokalizowanych na terenie działki;

c) zakazuje się lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

4) W zakresie sieci kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych:

a) ustala się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych bezpośrednio na terenie działki, z uwzględnieniem pkt 3;

b) nakazuje się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych terenu KDW poprzez zastosowanie urządzeń odwadniających oraz odprowadzających wodę;

c) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na terenach dróg.

5) W zakresie sieci elektroenergetycznej dopuszcza się:

a) lokalizację nowych linii elektroenergetycznych wyłącznie jako kablowych;

b) skablowanie istniejących linii elektroenergetycznych;

c) na terenie KDW lokalizację stacji transformatorowej.

6) W zakresie sieci gazowej nakazuje się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej.

7) W zakresie sieci telekomunikacyjnej dopuszcza się lokalizację linii telekomunikacyjnych wyłącznie jako kablowych.

§ 15. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

§ 16. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 25%.

§ 17. 1) Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych klasy II i III o powierzchni 1,36 ha na cele nierolnicze i nieleśne.

2) Na zmianę przeznaczenia, o której mowa w ust. 1 uzyskano zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w decyzji nr GZ.tr.057-602-282/12 z dnia 20 lutego 2012 r.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/261/2013
Rady Gminy Gniezno
z dnia 15 marca 2013 r.
Zalacznik1.jpg

Rysunek planu Skiereszewo 34


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/261/2013
Rady Gminy Gniezno
z dnia 15 marca 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WE WSI SKIERESZEWO - DZIAŁKA NR 34

Przedmiotowy projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 13 kwietnia 2012 r. do 7 maja 2012 r. W dniu 7 maja 2012 r. odbyła się dyskusja publiczna.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) uwagi były przyjmowane do dnia 23 maja 2012 r.
W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag, w związku z czym Rada Gminy Gniezno nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/261/2013
Rady Gminy Gniezno
z dnia 15 marca 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY GNIEZNO O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WE WSI SKIERESZEWO - DZIAŁKA NR 34, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) Rada Gminy Gniezno rozstrzyga co następuje:

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - zadania własne gminy.

§ 2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i jest ujmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniezno.

W przedmiotowym przypadku na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie ma terenów, w których zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama