reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/262/2013 Rady Gminy Gniezno

z dnia 15 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2013 roku

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) uchwala się co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2013 roku ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Gniezno;

2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Gniezno;

3) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.);

4) Schronisku dla zwierząt - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie, przy ul. Kawiary 38;

5) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty nieudomowione, żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);

6) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniezno w 2013 roku.

Rozdział 2.
Cel i zadania Programu

§ 1. Celem Programu jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

9) Cele Programu realizowane są także poprzez:

a) edukację mieszkańców w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt;

b) edukację mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt;

c) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt;

Rozdział 3.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku dla zwierząt

§ 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Gniezno realizują:

1) Schronisko dla zwierząt poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Gniezno a Gminą Gniezno.

2) Urząd Gminy poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich, o którym mowa w rozdziale 9.

Rozdział 4.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

§ 1. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym dokarmianie realizuje Wójt za pośrednictwem stanowiska ds. ochrony środowiska i rolnictwa poprzez interwencję w sprawach kotów wolno żyjących i prowadzenie akcji ich dokarmiania.

Rozdział 5.
Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Gniezno prowadzi na zlecenie Wójta Przedsiębiorstwo"GREEN POINT", Zakład Konserwacji i Utrzymania Zieleni, ul. Chrobrego 27/6, 62-200 Gniezno, które dostarcza ww. zwierzęta do Schroniska, a w przypadku zwierząt rannych do zakładu leczniczego.

Rozdział 6.
Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt

§ 1. Ograniczenie populacji zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów realizuje Schronisko dla zwierząt poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schronisko dla zwierząt, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

Rozdział 7.
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko dla zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,

2) Wójt za pośrednictwem stanowiska ds. ochrony środowiska i rolnictwa poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska,

Rozdział 8.
Usypianie ślepych miotów

§ 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje Schronisko dla zwierząt poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku dla zwierząt oraz Urząd poprzez zgłaszanie zabiegów usypiania zakładom leczniczym dla zwierząt.

Rozdział 9.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 1. Wskazane przez Wójta miejsce dla zwierząt gospodarskich - Gospodarstwo Rolne w miejscowości Skiereszewo 10, Gmina Gniezno, spełniające odpowiednie warunki sanitarno - bytowe, określone w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008r., Nr 213, poz. 1342 ze zm.).

Rozdział 10.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują:

1) Schronisko dla zwierząt poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w schronisku,

2) Wójt poprzez zawarcie umowy z lecznicą dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy Gniezno.

Rozdział 11.
Finansowanie Programu

§ 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Gniezno, w kwocie 26 000, 00 złotych (słownie: dwadzieściasześćtysięcy złotych). Środki finansowe na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wydatkowane będą w formie dotacji zgodnie z zawartym Porozumieniem z Miastem Gniezno oraz w drodze zlecenia pozostałym podmiotom uczestniczącym w realizacji Programu.

Rozdział 12.
Postanowienia końcowe

§ 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego


Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust 1 ww. ustawy.
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt obligatoryjne uchwalanie przez gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt. Ponadto ww. uzasadnienie wskazuje, że istniejąca w Polsce nadpopulacja zwierząt domowych jest efektem słabej edukacji społeczeństwa, porzucania zwierząt bez żadnych konsekwencji i niekontrolowanego ich rozmnażania. Zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się na wysokim poziomie i ma tendencje wzrostową.
W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
W Programie wskazano wysokość środków finansowych planowanych na ich realizację. Program został opracowany po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Okręg w Poznaniu - Oddział w Gnieźnie oraz obwodowych kół łowieckich działających na obszarze Gminy Gniezno, tj. Koło Łowieckie "HUBERT", Koło Łowieckie "SZARAK", Koło Łowieckie "BAŻANT", Koło Łowieckie "SARNA", Koło Łowieckie "KRZYŻÓWKA", Koło Łowieckie "PANTERA",

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mec. Monika Brzozowska

Adwokat, dziennikarz, politolog, doradca i trener. Ekspert z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, znawca problematyki z zakresu prawa prasowego, prawa mediów, prawa autorskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama