reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/207/2013 Rady Miasta Luboń

z dnia 11 lipca 2013r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dotyczące:

1) wyposażenia technicznego dla pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług oraz dla bazy transportowej,

2) zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami,

3) miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.

§ 2. Wymagania dotyczące wyposażenia technicznego dla pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług oraz bazy transportowej:

1) pojazdy asenizacyjne przeznaczone do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych muszą:

a) posiadać aktualne badanie techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym,

b) spełniać standardy techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych

c) być oznakowane w sposób trwały i czytelny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie w miejscu widocznym nazwy, adresu oraz numeru telefonu przedsiębiorcy,

2) przedsiębiorca musi:

a) dysponować utwardzoną nieruchomością z przeznaczeniem na bazę transportową o powierzchni dostosowanej do liczby i wielkości pojazdów, zapewniającą codzienne parkowanie wszystkich pojazdów po zakończonej pracy (przez dysponowanie nieruchomością należy rozumieć wykazanie tytułu prawnego do nieruchomości, wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy),

b) wykazać, że posiada na terenie bazy zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy transportowej.

§ 3. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych przedsiębiorca musi udokumentować możliwość korzystania z myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji pojazdów celem spełnienia zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych - o ile przedmiotowe czynności nie są wykonywane na terenie bazy transportowej. W przypadku zaistnienia wycieku nieczystości ciekłych podczas świadczenia usług przedsiębiorca jest zobowiązany do dysponowania środkiem, który zneutralizuje negatywny wpływ wycieku na środowisko.

§ 4. W zakresie wymagań dotyczących miejsc przekazywania nieczystości ciekłych przedsiębiorca musi udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną. Nieczystości ciekłe należy wozić do najbliżej położonej od miejsca wywozu stacji zlewnej, która jest w danym momencie dostępna.

§ 5. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Luboń.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

do UCHWAŁYNr XXXIV/207/2013RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 11 lipca 2013 roku

w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Przesłanki przemawiające za przyjęciem proponowanej regulacji

Zgodnie z art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228) "Rada gminy określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań".

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opracowany został projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. Uchwała zawiera także warunki jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dotyczące:

1) opisu wyposażenia technicznego dla pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług oraz dla bazy transportowej,

2) zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami,

3) miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.

W związku ze zmianą ww. ustawy podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Informacja o skutkach finansowych - obciążeniu finansowym dla budżetu Miasta wynikającym z przyjęcia proponowanej regulacji

Proponowana regulacja nie będzie skutkowała obciążeniami finansowymi dla Miasta.

Wskazane źródła pokrycia realizacji przedsięwzięcia

Nie dotyczy.

Informacja o oczekiwanych skutkach społecznych i innych, jakie wiązać się będą z przyjęciem uchwały

Przyjęcie niniejszej uchwały nie spowoduje żadnych skutków społecznych i innych.

Osoba referująca projekt uchwały

na posiedzeniu komisji

oraz Sesji Rady Miasta Luboń:

Burmistrz Marian Walny

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama