reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXVI/225/09 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku oraz uchwalenia regulaminów korzystania z tych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity : Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXXVI/225/09 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku oraz uchwalenia regulaminów korzystania z tych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 94, poz.1376 z 200r.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

2. Uchwałą Nr IX/57/2011 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Nr XXXVI/225/09 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku oraz uchwalenia regulaminów korzystania z tych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 256, poz.4034 ).

3. Uchwałą Nr XVIII/130/2012 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/225/09 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku oraz uchwalenia regulaminów korzystania z tych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 2600 z 2012r.).

4. Uchwałą Nr XXXII/230/2013 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 maja 2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/225/09 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku oraz uchwalenia regulaminów korzystania z tych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4318 z 2013r.).

5. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 Uchwały IX/57/2011 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/225/09 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku oraz uchwalenia regulaminów korzystania z tych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 256, poz.4034 )., które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.";

2) § 2 i § 3 Uchwały XVIII/130/2012 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/225/09 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku oraz uchwalenia regulaminów korzystania z tych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 2600 z 2012r.)., które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.";

3) § 2 i § 3 Uchwały Nr XXXII/230/2013 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 maja 2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/225/09 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku oraz uchwalenia regulaminów korzystania z tych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4318 z 2013r.)., które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.",


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Uchwała Nr XXXVI/225/09 Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 25 marca 2009r.

( tekst jednolity)

w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku oraz uchwalenia regulaminów korzystania z tych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Miasta i Gminy Buk uchwala co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) mieście i gminie - rozumie się przez to Miasto i Gminę Buk;

2) jednostce organizacyjnej Miasta i Gminy Buk - rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy w Buku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku, Gimnazjum im. płk. Kazimierza Zenktelera w Buku, Szkołę Podstawową im. Bohaterów Bukowskich w Buku, Szkołę Podstawową im. dr Lecha Siudy w Szewcach, Szkołę Podstawową w Otuszu, Szkołę Podstawową im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie, Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Buku, Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Buku, Bibliotekę i Kino Miasta i Gminy Buk, Zasadniczą Szkołę Zawodową w Buku, Zespół Szkolno- Przedszkolny im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie,

3) jednostce pomocniczej Miasta i Gminy Buk- rozumie się prze to Sołectwo Cieśle, Sołectwo Dakowy Suche, Sołectwo Dobieżyn, Sołectwo Dobra- Sznyfin, Sołectwo Kalwy, Sołectwo Niepruszewo, Sołectwo Otusz, Sołectwo Pawłówko - Wiktorowo, Sołectwo Szewce, Sołectwo Wielkawieś, Sołectwo Wysoczka - Żegowo,

4) obiektach - rozumie się przez to: halę sportową w Buku, stadion sportowy w Buku, boiska sportowe w Niepruszewie, ośrodek wypoczynkowy w Niepruszewie wraz z wyposażeniem, kąpielisko w Niepruszewie oraz plac zabaw w ośrodku wypoczynkowym w Niepruszewie, boisko sportowe w Dakowach Suchych, będących własnością Miasta i Gminy Buk;

5) urządzeniu - rozumie się przez to: saunę, urządzenia sportowe będące na wyposażeniu siłowni w hali sportowej w Buku, hali sportowej w Buku, stadionu sportowego w Buku, boisk sportowych w Niepruszewie, boiska sportowego w Dakowach Suchych, urządzenia sportowe i rekreacyjne będące na wyposażeniu ośrodka wypoczynkowego w Niepruszewie, sprzęt będący na wyposażeniu kąpieliska w Niepruszewie, urządzenia zabawowe i sportowe placu zabaw w ośrodku wypoczynkowym w Niepruszewie,

6) boiskach sportowych w Niepruszewie - rozumie się przez to boisko do gry w piłkę nożną oraz boisko do gry w piłkę siatkową,

7) organizatorze - rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną, która na mocy podpisanej umowy dzierżawy, najmu bądź użyczenia korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń;

8) imprezie - rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu i urządzenia przez organizatora na podstawie umowy, którego celem jest w szczególności: odbycie się spotkania, przedstawienia, koncertu, pokazu, treningu, zawodów, zajęć rekreacyjno - sportowych, zajęć wychowania fizycznego, dyskoteki lub widowiska, w tym z udziałem publiczności odpłatnym lub darmowym,

9) OSiR - rozumie się przez to Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku.

§ 2. Ustala się następujące zasady korzystania z obiektów i urządzeń zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku:

1 ) Obiekty i urządzenia udostępniane są:

a) mieszkańcom miasta i gminy,

b) jednostkom organizacyjnym Miasta i Gminy Buk,

c) jednostkom pomocniczym Miasta i Gminy Buk,

d) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w

celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające charakter

użyteczności publicznej,

e) osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą

finansującym koszty działań realizowanych na rzecz swoich pracowników,

f) innym podmiotom wspomagającym realizację zadań własnych gminy,

g) innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą;

2) Korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu lub urządzenia regulaminu ( instrukcji ) oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

3) Korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne, a uzyskane środki stanowią dochód budżetu miasta i gminy;

4) Wysokość opłat ustalana jest zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Buk.

§ 3. Ustala się "Regulamin korzystania z hali sportowej w Buku", w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się "Regulamin korzystania z siłowni w hali sportowej w Buku", w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się "Regulamin korzystania z sauny w hali sportowej w Buku", w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się "Regulamin korzystania ze stadionu sportowego w Buku", w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się "Regulamin korzystania z boisk sportowych w Niepruszewie", w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się "Regulamin korzystania z ośrodka wypoczynkowego w Niepruszewie", w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się "Regulamin korzystania z kąpieliska w Niepruszewie", w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się "Regulamin korzystania z placu zabaw w ośrodku wypoczynkowym w Niepruszewie" w brzmieniu określonym w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się "Regulamin korzystania z boiska sportowego w Dakowach Suchych" w brzmieniu określonym w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11a. Ustala się "Regulamin wypożyczalni sprzętu pływającego w ośrodku wypoczynkowym w Niepruszewie" w brzmieniu określonym w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11b. Ustala się "Regulamin korzystania z boiska sportowego w Otuszu"" w brzmieniu określonym w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Umowy zawarte z miastem i gminą w dniu wejścia w życie uchwały powinny być dostosowane do jej wymogów w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Buk określi wzór umów, o których mowa w § 1 pkt 7 niniejszej uchwały, a także może upoważnić dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych do zawierania tych umów.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 1

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ W BUKU

1. Regulamin określa zasady korzystania z hali sportowej w Buku przy ul. Szarych Szeregów 10.

2. Hala sportowa jest obiektem, którego właścicielem jest Miasto i Gmina Buk.

3. Zarządzającym halą sportową jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku .

4. Hala sportowa przeznaczona jest do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.

5. Hala sportowa czynna jest codziennie od godz. 7.00 do 23.00. z wyjątkiem przerwy konserwacyjnej w lipcu i sierpniu ( w tym okresie czynna od godz. 7.00 do 15.00 ).

6. Osoby przebywające na terenie hali muszą stosować się do niniejszego regulaminu i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników hali, służb porządkowych lub osób upoważnionych przez właściciela lub zarządcę.

7. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do pozostawienia okryć zewnętrznych i zmiany obuwia przed wejściem na salę w szatni - obowiązuje czyste obuwie sportowe ( halowe ) względnie inne sportowe z jasnymi podeszwami nie pozostawiającego podczas użytkowania na podłodze hali zabrudzeń rys, itp.

8. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez wymaga zgody właściciela po wyrażeniu opinii przez zarządzającego.

9. Z hali sportowej mogą korzystać grupy zorganizowane zgodnie z harmonogramem i w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora, którzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za grupę.

10. Korzystanie z urządzeń hali sportowej przez inne grupy lub osoby indywidualne odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem i jest możliwe za zgodą pracownika obsługi hali lub innych upoważnionych osób. Osoby korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność. Osoby małoletnie do lat 18, korzystające z urządzeń mogą przebywać na terenie hali sportowej tylko pod opieką osób dorosłych.

11. Udostępnianie hali sportowej lub jego części odbywa się na zasadach określonych niniejszą uchwałą Rady Miasta i Gminy w Buku.

12. Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie odpowiada organizator imprezy, do którego obowiązków należy w szczególności:

1) respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku na terenie hali, przed rozpoczęciem imprezy, w czasie trwania oraz po jej zakończeniu,

2) niedopuszczanie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych, a także osób zamierzających wnieść na teren hali przedmioty wymienione w pkt. 13,

3) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenie niszczenia mienia,

4) zapewnienie drożności wejść na halę oraz dróg na terenie hali, w szczególności dróg ewakuacyjnych,

5) ustalenie z pracownikiem obsługi hali, przed rozpoczęciem imprezy, miejsc niedostępnych dla uczestników imprezy lub widzów oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc.

13 . Na terenie hali zabrania się:

1) wnoszenia materiałów pirotechnicznych, w tym ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych, szkodliwych środków chemicznych, alkoholu i środków odurzających, broni, niebezpiecznych narzędzi, butelek i opakowań szklanych lub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników zgromadzenia,

2) wchodzenie w miejsca niedozwolone bądź też tarasowanie przejść i ciągów komunikacyjnych oraz dróg ewakuacyjnych uniemożliwiających swobodne poruszanie się zawodników, wykonywanie obowiązków przez sędziów, trenerów, służbę ochrony i inne osoby działające w imieniu organizatorów imprezy,

3) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu hali i jego obrzeży,

4) zakłócania ładu i porządku, wszczynania awantur i zamieszek, bądź prowokowania do takich zachowań,

5) wnoszenia, spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu środka odurzającego,

6) niszczenia ławek, siedzisk, koszy i innych urządzeń,

7) wzniecania ognia, rozsiewania i rozlewania chemicznych środków szkodliwych dla przyrody i zdrowia ludzkiego, używania rac i innych materiałów pirotechnicznych,

8) przebywania na terenie hali po jej zamknięciu,

9) przebywania na płycie boiska hali osób innych niż zawodnicy, trenerzy, sędziowie oraz organizatorzy imprez i obsługa hali,

10) wynoszenia z hali jakichkolwiek urządzeń bez zgody właściciela lub użytkownika obiektu,

11) palenia tytoniu,

12) używania wulgarnych lub obraźliwych słów oraz zachowań obrażających lub naruszających godność osobistą,

13) przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku,

14) biegania po korytarzach, schodach itp., przez to stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych korzystających na utratę zdrowia lub kalectwo,

15) umieszczania na budynku, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń - bez zgody właściciela lub użytkownika,

16) prowadzenia - bez posiadania stosownych uprawnień - sprzedaży towarów lub kart wstępu oraz prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych,

17) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych.

14. Organizatorzy, względnie osoby korzystające z hali zobowiązani są do pokrycia w pełnej wysokości wszelkich szkód spowodowanych w udostępnionym im mieniu.

15. Osoby, które nie stosują się do zasad określonych w niniejszym regulaminie, podlegają karze grzywny według przepisów postępowania w sprawach o wykroczenia.

16. Zarządzający, jak i właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty, dokumenty oraz pieniądze.

17. Zarządzający obiektem zastrzega sobie prawo kontrolowania wszystkich zajęć pod kątem należytego korzystania z hali, a w razie stwierdzenia uchybień, zakazania dalszego z niej korzystania.

18. Kierownictwo oraz obsługa hali sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu, w związku z tym, wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

19. W hali sportowej mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

20. Zarządzający, jak i właściciel nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki dla życia lub zdrowia korzystających będące następstwem nieprzestrzegania niniejszego regulaminu lub poleceń pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji.

ZAŁĄCZNIK NR 2

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI W HALI SPORTOWEJ W BUKU

1. Regulamin określa zasady korzystania z siłowni zlokalizowanej w hali sportowej przy ul. Szarych Szeregów 10 w Buku.

2. Właścicielem siłowni jest Miasto i Gmina Buk, natomiast zarządcą jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku.

3. Siłownia jest czynna w dniach i godzinach pracy hali sportowej.

4. Udostępnienie siłowni odbywa się na zasadach określonych niniejszą uchwałą Rady Miasta i Gminy Buk

5. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, jego przestrzeganie oraz posiadanie aktualnego karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty w wysokości ustalonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk w drodze zarządzenia.

6. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni pod opieką rodziców lub pełnoletniego opiekuna.

7. Grupy szkolne i zorganizowane ( do 10 osób ) mogą przebywać w siłowni wyłącznie pod nadzorem opiekuna, instruktora lub nauczyciela wychowania fizycznego, który jest odpowiedzialny za porządek i tok ćwiczeń nadzorowanej grupy.

8. Korzystający z urządzeń w siłowni biorą pełną odpowiedzialność za stan własnego zdrowia i przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym.

9. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku nie ponosi odpowiedzialności za powstałe kontuzje, urazy i choroby powstałe w czasie i w skutek ćwiczeń przeprowadzanych w siłowni.

10. Ćwiczących obowiązuje strój sportowy, obuwie sportowe oraz ręcznik ( w celu położenia go na tapicerce urządzenia do ćwiczeń siłowych ).

11. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach, dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający winni sprawdzić stan techniczny urządzeń i w przypadku zauważenia usterek powiadomić o tym fakcie obsługę obiektu.

12. Zakazuje się używania urządzeń w przypadku dostrzeżenia ich uszkodzenia ewentualnie innych nieprawidłowości w ich właściwym stanie technicznym.

13. Osoby korzystające z siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz spożywać jakichkolwiek posiłków.

14. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.

15. Podczas ćwiczeń w siłowni obowiązuje zakaz żucia gumy.

16. Przyrządy winny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem, a po ich wykorzystaniu odłożone na miejsce. Zabrania się niekontrolowanego odstawiania przyrządów ( rzucania sztangami , hantlami, talerzami itp.).

17. Ćwiczenia z wolnymi ciężarami i wykorzystaniem dużego obciążenia powinny być wykonywane jedynie przy asekuracji drugiej osoby.

18. Pracownicy OSiR w Buku mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień, zakazać dalszego korzystania z siłowni.

19. Pracownicy OSiR w Buku sprawują również ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu, dlatego wszystkie osoby przebywające w siłowni zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

20. Osoby niszczące urządzenia siłowni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

21. Zarządca, jak i właściciel nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione na terenie obiektu.

22. Zarządca, jak i właściciel nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki dla życia lub zdrowia korzystających będące następstwem nie przestrzegania niniejszego regulaminu lub poleceń pracowników OSiR.

ZAŁĄCZNIK NR 3

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY W HALI SPORTOWEJ W BUKU

1. Regulamin określa zasady korzystania z pomieszczeń sauny znajdujących się w hali sportowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku przy ul. Szarych Szeregów 10 w Buku.

2. Właścicielem pomieszczeń sauny jest Miasto i Gmina Buk, natomiast zarządcą jest OSiR w Buku.

3. Udostępnianie sauny odbywa się na zasadach określonych niniejszą uchwałą Rady Miasta i Gminy Buk.

4. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, na własną odpowiedzialność, które uiściły jednorazową opłatę w wysokości ustalonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk w drodze zarządzenia.

5. Osoby do lat 18 mogą korzystać z sauny tylko w obecności rodziców lub prawnego opiekuna.

6. Do kąpieli w saunie trzeba zaopatrzyć się w obuwie typu klapki, mydło oraz dwa ręczniki.

7. Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane.

8. Niedozwolone jest korzystanie z sauny z kolczykami, biżuterią, zegarkami, a także nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.

9. Ze względów bezpieczeństwa w saunie powinny przebywać min. 2 osoby, a maksymalnie 6 osób.

10. Przed przystąpieniem do kąpieli w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą, a następnie wytrzeć się do sucha.

11. Jeden cykl kąpielowy trwa około 30 minut, w tym od 10 do 15 min. przebywania w gorącym pomieszczeniu, a następnie po wyjściu z sauny stopniowe ochładzanie ciała wodą. Schładzanie ciała należy zacząć od nóg, tułowia, klatki piersiowej, aż na końcu twarzy i karku.

12. Dwukrotne cykl kąpielowy jest wystarczającym zabiegiem dla organizmu.

13. Najkorzystniejsza temperatura kąpieli w saunie dla ciała to 70 - 90° C.

14. W każdym etapie kąpieli należy dbać o dobre przegrzanie ustroju i jego dostateczne wychłodzenie.

15. Na ławach w saunie można siedzieć lub leżeć na własnych ręcznikach.

16. Po skorzystaniu z sauny wskazany jest 20-30 minutowy wypoczynek oraz umiarkowane i stopniowe uzupełnienie płynów ( niegazowane wody mineralne lub soki owocowe).

17. W czasie i bezpośrednio po zabiegu w saunie nie wskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.

18. W razie pogorszenia samopoczucia należy niezwłocznie opuścić kabinę sauny i następnie skonsultować się z lekarzem.

19. Osoby korzystające z sauny nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz spożywać jakichkolwiek posiłków w trakcie korzystania z sauny.

20. W pomieszczeniach sauny obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.

21. Zarządca, jak i właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zagubione lub pozostawione w pomieszczeniach sauny.

22. Zarządca, jak i właściciel nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki dla życia lub zdrowia korzystających z pomieszczeń sauny będące następstwem nieprzestrzegania niniejszego regulaminu lub poleceń pracowników OSiR.

ZAŁĄCZNIK NR 4

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU SPORTOWEGOW BUKU

1. Regulamin określa zasady korzystania ze stadionu sportowego w Buku przy ulicy Sportowej 14.

2. Właścicielem stadionu sportowego w Buku jest Miasto i Gmina Buk. Obiekt jest zarządzany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku.

3. Stadion przeznaczony jest do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.

4. Obiekt jest ogólnodostępny z wyjątkiem głównej płyty boiska do piłki nożnej. Użytkowanie głównej płyty możliwe jest tylko w zakresie ustalonym przez zarządzającego w porozumieniu z właścicielem.

5. Stadion jest czynny codziennie w godz. od 700do 2200oprócz dni i godzin, w których na boisku przeprowadzane są zawody sportowe lub inne imprezy biletowane.

6. Osoby przebywające na terenie stadionu muszą stosować się do niniejszego regulaminu i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracownika stadionu, służb porządkowych i osób upoważnionych przez właściciela lub zarządzającego.

7. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez wymaga zgody właściciela po wyrażeniu opinii przez zarządzającego.

8. Ze stadionu mogą korzystać grupy zorganizowane w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za grupę.

9. Korzystanie z urządzeń stadionu przez inne grupy lub osoby indywidualne odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem, ale na własną odpowiedzialność. Osoby małoletnie do lat 15, korzystające z urządzeń, mogą przebywać na terenie boiska tylko pod opieką osób dorosłych.

10. Udostępnianie stadionu lub jego części odbywa się na zasadach określonych niniejszą uchwałą Rady Miasta i Gminy Buk.

11. Korzystanie z urządzeń na stadionie, odbywa się w ramach ustalonego harmonogramu zajęć uzgodnionego z zarządcą.

12. Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie odpowiada organizator imprezy, do którego obowiązków należy w szczególności:

1) respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy,

2) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów i urządzeń sportowych znajdujących się w wyposażeniu obiektu,

3) niedopuszczanie do uczestniczenia w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych, a także osób zamierzających wnieść na teren stadionu przedmioty wymienione w pkt. 13. 1.

4) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenie niszczenia mienia,

5) zapewnienie drożności wejść na stadion oraz dróg na jego terenie, w szczególności dróg ewakuacyjnych,

6) ustalenie z zarządcą stadionu, przed rozpoczęciem imprezy, miejsc niedostępnych dla uczestników imprezy lub widzów oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc.

13. Na terenie stadionu zabrania się:

1) wnoszenia materiałów pirotechnicznych, w tym ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych, a także alkoholu i środków odurzających, broni, niebezpiecznych narzędzi, butelek i opakowań szklanych lub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników imprezy,

2) przechodzenia przez ogrodzenie w miejscach niedozwolonych bądź też tarasowania przejść, ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych uniemożliwiających swobodne poruszanie się zawodników, wykonywanie obowiązków przez sędziów, trenerów, służbę ochrony i inne osoby działające w imieniu organizatorów imprezy,

3) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu stadionu i jego obrzeży,

4) zakłócania ładu i porządku, wszczynania awantur i zamieszek, bądź prowokowania do takich zachowań,

5) wnoszenia, spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania na obiekcie w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu środka odurzającego,

6) niszczenia siedzisk, ławek, ogrodzenia, koszy i innych urządzeń na terenie stadionu,

7) wzniecanie ognia, rozsiewania i rozlewania chemicznych środków szkodliwych dla przyrody i zdrowia ludzkiego, używania rac i innych materiałów pirotechnicznych,

8) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi,

9) przebywania na terenie stadionu po jego zamknięciu,

10) przebywania podczas zawodów na płycie boiska osób innych niż zawodnicy, trenerzy, sędziowie oraz organizatorzy i obsługa stadionu,

11) wjeżdżania pojazdów bez zezwolenia obsługi boiska,

12) wprowadzania psów ( nie dotyczy osób niewidomych używających psów jako przewodników ) i innych zwierząt z wyjątkiem organizowanych wystaw tych zwierząt,

13) używania wulgarnych lub obraźliwych słów oraz zachowań obrażających lub naruszających godność osobistą,

14) przebywania w miejscach oznaczonych, jako niedostępne dla osób nieupoważnionych lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku,

15) umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń bez zgody właściciela lub zarządzającego,

16) prowadzenia - bez posiadania stosownych uprawnień - sprzedaży towarów lub kart wstępu oraz prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych,

14. Osoby, które nie stosują się do zasad określonych w niniejszym regulaminie, podlegają karze grzywny według przepisów postępowania w sprawach o wykroczenia.

15. Na stadionie mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

16. Zarządca, jak i właściciel nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione na terenie obiektu.

17. Zarządca, jak i właściciel nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki dla życia lub zdrowia korzystających z obiektu będące następstwem nie przestrzegania niniejszego regulaminu lub poleceń pracowników OSiR.

ZAŁĄCZNIK NR 5

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK SPORTOWYCH W NIEPRUSZEWIE

1. Regulamin określa zasady korzystania z boisk sportowych mieszczących się w Niepruszewie na działce nr 163/1, obręb Niepruszewo przy ul. Starowiejskiej.

2. Właścicielem boisk sportowych w Niepruszewie jest Miasto i Gmina Buk. Obiekt jest zarządzany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku.

3. Boiska przeznaczone są do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.

4. Obiekt jest ogólnodostępny.

5. Boiska są czynne codziennie w godz. od 700do 2200oprócz dni i godzin, w których na boisku przeprowadzane są zawody sportowe lub inne imprezy biletowane.

6. Osoby przebywające na terenie boiska muszą stosować się do niniejszego regulaminu i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracownika stadionu, służb porządkowych i osób upoważnionych przez właściciela lub zarządzającego.

7. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez wymaga zgody właściciela po wyrażeniu opinii przez zarządzającego.

8. Z boiska mogą korzystać grupy zorganizowane w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za grupę.

9. Korzystanie z urządzeń boisk przez inne grupy lub osoby indywidualne odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem, ale na własną odpowiedzialność. Osoby małoletnie do lat 15, korzystające z urządzeń mogą przebywać na terenie boiska tylko pod opieką osób dorosłych.

10. Udostępnianie boisk odbywa się na zasadach określonych niniejszą uchwałą Rady Miasta i Gminy Buk.

11. Korzystanie z urządzeń na boisku, odbywa się w ramach ustalonego harmonogramu zajęć uzgodnionego z zarządcą.

12. Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie odpowiada organizator imprezy, do którego obowiązków należy w szczególności:

1) respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy,

2) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów i urządzeń znajdujących się w wyposażeniu obiektu,

3) niedopuszczanie do uczestniczenia w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych, a także osób zamierzających wnieść na teren boisk przedmioty wymienione w pkt. 13.1.

4) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenie niszczenia mienia,

5) zapewnienie drożności wejść na boisko oraz dróg na jego terenie, w szczególności dróg ewakuacyjnych,

6) ustalenie z zarządcą boiska, przed rozpoczęciem imprezy, miejsc niedostępnych dla uczestników imprezy lub widzów oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc.

13. Na teren boisk zabrania się:

1) wnoszenia materiałów pirotechnicznych, w tym ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych, a także alkoholu i środków odurzających, broni, niebezpiecznych narzędzi, butelek i opakowań szklanych lub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników imprezy,

2) przechodzenia przez ogrodzenie i w miejscach niedozwolonych bądź też tarasowania przejść i ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych uniemożliwiających swobodne poruszanie się zawodników, wykonywanie obowiązków przez sędziów, trenerów, służbę ochrony i inne osoby działające w imieniu organizatorów imprezy,

3) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu boiska i jego obrzeży,

4) zakłócania ładu i porządku, wszczynania awantur i zamieszek, bądź prowokowania do takich zachowań,

5) wnoszenia, spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania na obiekcie w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu środka odurzającego,

6) niszczenia siedzisk, ławek, ogrodzenia, koszy i innych urządzeń na terenie boiska,

7) wzniecanie ognia, rozsiewania i rozlewania chemicznych środków szkodliwych dla przyrody i zdrowia ludzkiego, używania rac i innych materiałów pirotechnicznych,

8) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi,

9) przebywania na terenie stadionu po jego zamknięciu,

10) przebywania podczas zawodów na płycie boiska osób innych niż zawodnicy, trenerzy, sędziowie oraz organizatorzy i obsługa stadionu,

11) wjeżdżania pojazdów bez zezwolenia obsługi boiska,

12) wprowadzania psów ( nie dotyczy osób niewidomych używających psów jako przewodników ) i innych zwierząt z wyjątkiem organizowanych wystaw tych zwierząt,

13) używania wulgarnych lub obraźliwych słów oraz zachowań obrażających lub naruszających godność osobistą,

14) przebywania w miejscach oznaczonych, jako niedostępne dla osób nieupoważnionych lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku,

15) umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń bez zgody właściciela lub zarządzającego,

16) prowadzenia - bez posiadania stosownych uprawnień - sprzedaży towarów lub kart wstępu oraz prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych,

14. Osoby, które nie stosują się do zasad określonych w niniejszym regulaminie, podlegają karze grzywny według przepisów postępowania w sprawach o wykroczenia.

15. Na stadionie mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

16. Zarządca, jak i właściciel nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione na terenie obiektu.

17. Zarządca, jak i właściciel nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki dla życia lub zdrowia korzystających z obiektu będące następstwem nie przestrzegania niniejszego regulaminu lub poleceń pracowników OSiR.

ZAŁĄCZNIK NR 6

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO W NIEPRUSZEWIE

1. Regulamin określa zasady korzystania z ośrodka wypoczynkowego w Niepruszewie, który położony jest w centrum Niepruszewa nad jeziorem Niepruszewskim.

2. Ośrodek wypoczynkowy w Niepruszewie jest obiektem, którego właścicielem jest Miasto i Gmina Buk, a zarządcą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku.

3. Teren ośrodka jest ogólnodostępny i korzystanie z niego jest nieodpłatne.

4. Ośrodek stanowi teren wypoczynkowo - rekreacyjny.

5. W celu zachowania walorów rekreacyjno - wypoczynkowych ośrodka, zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa zabrania się:

- zaśmiecania terenu,

- niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu,

- niszczenia i przestawiania ławek, koszy, tablic informacyjnych oraz innych urządzeń znajdujących się na terenie ośrodka,

- umieszczania napisów oraz grafiki na drzewach, budynkach i innych urządzeniach ośrodka,

- spożywania napojów alkoholowych poza miejscami do tego wyznaczonymi,

- palenia ognisk bez zgody zarządcy obiektu,

- powodowania hałasu oraz używania sprzętu nagłaśniającego bez akceptacji przez zarządzającego,

- prowadzania psów bez smyczy i bez kagańca. Obowiązkiem właściciela psa jest sprzątanie pozostawionych przez niego nieczystości,

- umieszczanie bez zgody zarządcy ośrodka tablic, napisów oraz ogłoszeń,

- organizowanie imprez, prowadzenie handlu i usług bez zgody zarządzającego terenem,

- wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych oraz niebezpiecznych substancji chemicznych,

- wjazdu na teren ośrodka wszelkich pojazdów mechanicznych z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów służb technicznych i służb dbających o utrzymanie czystości.

5. Korzystanie z urządzeń ośrodka przez grupy lub osoby indywidualne odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem, na własną odpowiedzialność.

6. Udostępnianie ośrodka lub jego części do organizowania imprez rekreacyjnych, kulturalnych, a także o innym charakterze, odbywa się na zasadach określonych niniejszą uchwałą Rady Miasta i Gminy Buk.

7. Zarządca, jak i właściciel nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione na terenie obiektu.

8. Zarządca, jak i właściciel nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki dla życia lub zdrowia korzystających z obiektu będące następstwem nie przestrzegania niniejszego regulaminu lub poleceń pracowników OSiR.

9. Skargi i wnioski należy zgłaszać w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Buku przy ul. Szarych Szeregów 10 lub telefonicznie pod nr 061 8149140.

ZAŁĄCZNIK NR 7

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KĄPIELISKA W NIEPRUSZEWIE

1. Regulamin określa zasady korzystania z Kąpieliska w Niepruszewie.

2. Kąpielisko w Niepruszewie jest obiektem stanowiącym własność Miasta i Gminy Buk zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji mający siedzibą w Buku przy ul. Szarych Szeregów 10.

2. Kąpielisko usytuowane jest na terenie ośrodka wypoczynkowego w Niepruszewie i jest strzeżone w okresie od 15.06. do 31.08. każdego roku w godz. od 900do 1300i od 1400do 1800. Między godz. 1300a 1400- przerwa obiadowa dla ratowników - kąpielisko nieczynne.

3. Kąpielisko jest ogólnodostępne.

4. Sygnalizacja flagowa oznacza:

- biała - zezwolenie na kąpiel w ramach regulaminu i w granicach kąpieliska,

- czerwona - zakaz kąpieli, dyżur służb ratowniczych,

- brak flagi - kąpielisko nieczynne, zakaz kąpieli, brak służb ratowniczych,

5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

6. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na teren kąpieliska.

7. Za przedmioty pozostawione lub zagubione na terenie kąpieliska, zarządca oraz właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

8. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze pomarańczowym z emblematem WOPR i czapką ratownika.

9. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są stosować się do poleceń ratownika.

10. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:

- przekraczać granicy strefy wyznaczonej dla pływających,

- wchodzić do wody wbrew zakazowi służb ratowniczych oraz w czasie, w którym

wywieszona jest czerwona flaga,

- niszczyć urządzeń kąpieliska

- zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności:

a) zakłócać spokoju, popychać i wrzucać inne osoby do wody,

b) leżakować i biegać po pomostach,

c) zaśmiecać i brudzić teren kąpieliska i plaży.

11. Na terenie kąpieliska i plaży obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania psów.

12. Zakazuje się przekraczania granicy strefy wyznaczonej dla pływających użytkownikom jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi i siłami natury.

13. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy lub natychmiastowe powiadomienie ratowników.

14. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą wezwane do opuszczenia kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia lub w innym trybie.

15. Zarządca, jak i właściciel nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki dla życia lub zdrowia korzystających z obiektu będące następstwem nie przestrzegania niniejszego regulaminu lub poleceń pracowników OSiR.

16. Skargi i wnioski należy zgłaszać w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Buku ul. Szarych Szeregów 10, tel. kontaktowy 061 8149140.

ZAŁĄCZNIK NR 8

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM W NIEPRUSZEWIE

1. Regulamin określa zasady korzystania z placu zabaw dla dzieci znajdującego się w Ośrodku Wypoczynkowym w Niepruszewie.

2. Plac zabaw dla dzieci jest obiektem ogólnodostępnym, pełniącym funkcję zabawową, zdrowotną i rekreacyjno - wypoczynkową.

3. Plac zabaw jest własnością Miasta i Gminy Buk zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji mającym siedzibą w Buku przy ul. Szarych Szeregów 10.

4. Z urządzeń na placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z urządzeń placu zabaw wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność.

6. Na placu zabaw zabrania się w szczególności:

- zaśmiecania terenu,

- niszczenia zieleni,

- niszczenia elementów urządzeń placu zabaw oraz wszelkich innych elementów małej architektury,

- używania urządzeń w przypadku dostrzeżenia ich uszkodzenia ewentualnie innych nieprawidłowości w ich właściwym stanie technicznym,

- wprowadzania zwierząt,

- jazdy rowerem, motorowerem lub innymi pojazdami mechanicznymi,

- wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,

- spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i palenia tytoniu,

- palenia ognisk oraz wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych.

7. Za przedmioty pozostawione lub zagubione na terenie placu zabaw zarządca oraz właściciel nie ponosi odpowiedzialności

8. Zarządca, jak i właściciel nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki dla życia lub zdrowia korzystających z obiektu będące następstwem nie przestrzegania niniejszego regulaminu lub poleceń pracowników OSiR.

9. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub innych nieprawidłowości prosimy zgłaszać do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Buku, ul. Szarych Szeregów 10, lub tel. (061) 8149 140.

ZAŁĄCZNIK NR 9

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SPORTOWEGO W DAKOWACH SUCHYCH

1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska sportowego mieszczącego się w Dakowach Suchych na działce nr 337/2, obręb Dakowy Suche przy ul. Bukowskiej.

2. Właścicielem boiska sportowego w Dakowach Suchych jest Miasto i Gmina Buk. Obiekt jest zarządzany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku.

3. Boisko przeznaczone jest do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.

4. Obiekt jest ogólnodostępny.

6. Osoby przebywające na terenie boiska muszą stosować się do niniejszego regulaminu i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracownika stadionu, służb porządkowych i osób upoważnionych przez właściciela lub zarządzającego.

7. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez wymaga zgody właściciela po wyrażeniu opinii przez zarządzającego.

8. Z boiska mogą korzystać grupy zorganizowane w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za grupę.

9. Korzystanie z urządzeń boisk przez inne grupy lub osoby indywidualne odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem, ale na własną odpowiedzialność. Osoby małoletnie do lat 15, korzystające z urządzeń mogą przebywać na terenie boiska tylko pod opieką osób dorosłych.

10. Udostępnianie boisk odbywa się na zasadach określonych niniejszą uchwałą Rady Miasta i Gminy Buk.

11. Korzystanie z urządzeń na boisku, odbywa się w ramach ustalonego harmonogramu zajęć uzgodnionego z zarządcą.

12. Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie odpowiada organizator imprezy, do którego obowiązków należy w szczególności:

1) respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy,

2) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów i urządzeń znajdujących się w wyposażeniu obiektu,

3) niedopuszczanie do uczestniczenia w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych, a także osób zamierzających wnieść na teren boisk przedmioty wymienione w pkt. 13.1.

4) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenie niszczenia mienia,

5) zapewnienie drożności wejść na boisko oraz dróg na jego terenie, w szczególności dróg ewakuacyjnych,

6) ustalenie z zarządcą boiska, przed rozpoczęciem imprezy, miejsc niedostępnych dla uczestników imprezy lub widzów oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc.

13. Na teren boisk zabrania się:

1) wnoszenia materiałów pirotechnicznych, w tym ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych, a także alkoholu i środków odurzających, broni, niebezpiecznych narzędzi, butelek i opakowań szklanych lub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników imprezy,

2) przechodzenia w miejscach niedozwolonych bądź też tarasowania przejść i ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych uniemożliwiających swobodne poruszanie się zawodników, wykonywanie obowiązków przez sędziów, trenerów, służbę ochrony i inne osoby działające w imieniu organizatorów imprezy,

3) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu boiska i jego obrzeży,

4) zakłócania ładu i porządku, wszczynania awantur i zamieszek, bądź prowokowania do takich zachowań,

5) wnoszenia, spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania na obiekcie w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu środka odurzającego,

6) niszczenia urządzeń będących na wyposażeniu boiska,

7) wzniecanie ognia, rozsiewania i rozlewania chemicznych środków szkodliwych dla przyrody i zdrowia ludzkiego, używania rac i innych materiałów pirotechnicznych,

8) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi,

9) przebywania na terenie stadionu po jego zamknięciu,

10) przebywania podczas zawodów na płycie boiska osób innych niż zawodnicy, trenerzy, sędziowie oraz organizatorzy i obsługa stadionu,

11) wjeżdżania pojazdów bez zezwolenia obsługi boiska,

12) wprowadzania psów ( nie dotyczy osób niewidomych używających psów jako przewodników ) i innych zwierząt z wyjątkiem organizowanych wystaw tych zwierząt,

13) używania wulgarnych lub obraźliwych słów oraz zachowań obrażających lub naruszających godność osobistą,

14) przebywania w miejscach oznaczonych, jako niedostępne dla osób nieupoważnionych lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku,

15) umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach, innych elementach wyposażenia obiektu napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń bez zgody właściciela lub zarządzającego,

16) prowadzenia - bez posiadania stosownych uprawnień - sprzedaży towarów lub kart wstępu oraz prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych,

14. Osoby, które nie stosują się do zasad określonych w niniejszym regulaminie, podlegają karze grzywny według przepisów postępowania w sprawach o wykroczenia.

15. Na stadionie mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

16. Zarządca, jak i właściciel nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione na terenie obiektu.

17. Zarządca, jak i właściciel nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki dla życia lub zdrowia korzystających z obiektu będące następstwem nie przestrzegania niniejszego regulaminu lub poleceń pracowników OSiR.

ZAŁĄCZNIK NR 10

REGULAMIN PRZYSTANI I WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM W NIEPRUSZEWIE
Korzystanie z Przystani i Wypożyczalni jest równoznaczne
ze znajomością i akceptacją obowiązujących zasad.

1. Na terenie przystani należy zachować ostrożność. Kąpiel i wędkowanie są zabronione.

2. Na terenie przystani obowiązuje bezwzględny zakaz postoju samochodów. Wyznaczone miejsca postojowe przeznaczone są wyłącznie dla przyczep podłodziowych.

3. Przystań i wypożyczalnia sprzętu pływającego czynne są :

poza sezonem letnim ( maj, czerwiec i wrzesień )

- we wtorek i czwartekw godz. od 14:00 do 20:00,

- sobota, niedziela i święta w godz. od 10:00 do 20:00.

w sezonie letnim (lipiec-sierpień) czynne są:

- poniedziałek - piątek w godz. od 11:00 do 19:00,

- sobota, niedziela i święta w godz. od 10:00 do 20:00.

4. Na terenie Przystani istnieje możliwość odpłatnego wodowania oraz cumowania przy pomoście sprzętu pływającego.

5. Rodzaj jednostek i koszt ich wypożyczenia oraz koszt cumowania i wodowania, określa aktualnie obowiązujący cennik.

6. Opłata za wypożyczenie sprzętu jest pobierana z góry.

7. Sprzęt wodny musi powrócić do wypożyczalni na ustaloną godzinę - za spóźnienie pobierana jest dodatkowa opłata ustalona w wysokości iloczynu ilości rozpoczętych godzin spóźnienia i stawki jak za 1-wszą godzinę wypożyczenia.

8. Sprzęt pływający może być wypożyczany przez osobę, które ukończyły 16 lat, po okazaniu u pracownika Wypożyczalni dokumentu tożsamości, zwaną dalej użytkownikiem.

9. Rodzice lub opiekunowie pełnoletni użytkujący sprzęt pływającym mogą zabrać na pokład dzieci na własną odpowiedzialność.

10. Zakazuje się zabierania na pokład większej ilości osób ponad przewidzianą normę dla poszczególnego typu sprzętu.

11. Osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, sprzętu pływającego nie wypożycza się.

12. Użytkownikom sprzętu zabrania się:

- wchodzenia na pokład jednostki w twardym obuwiu,

- wędkowania z pokładu, z wyjątkiem łodzi do tego przeznaczonych,

- odstępowania sprzętu pływającego innym osobom i pozostawiania go bez dozoru,

- skakania ze sprzętu do wody,

- przybijania do brzegu w miejscach do tego nie przeznaczonych,

- cumowania przy nabrzeżu kamienistym,

- zaśmiecania akwenu wodnego i terenu przystani,

- wnoszenia oraz spożywania alkoholu i środków odurzających na terenie przystani jak również w czasie użytkowania jednostki pływającej,

13. Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do:

- stosowania się do poleceń obsługi wypożyczalni i innych instytucji do tego

upoważnionych,

- używania kamizelek ratunkowych,

- obserwowania warunków pogodowych i w razie potrzeby podjęcia stosownych

działań, w celu zapewnienia sobie i innym pasażerom bezpieczeństwa,

- powiadomienia obsługi wypożyczalni o każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości, jak np. kolizja z inną jednostką, wywrócenie się łodzi, nieszczelność, uszkodzenie sprzętu.

14. Użytkownik odpowiedzialny jest za powierzony sprzęt pływający i ponosi koszty związane z jego naprawą lub zaginięciem.

15. Zarządca, jak i właściciel nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione w użytkowanym sprzęcie pływającym.

16. Zarządca, jak i właściciel nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki dla życia lub zdrowia użytkownika, będące następstwem nieprzestrzegania niniejszego regulaminu lub poleceń pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji.

ZAŁĄCZNIK NR 11

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SPORTOWEGO W OTUSZU.

1. Właścicielem boiska sportowego w Otuszu jest Miasto i Gmina Buk.

2. Obiekt jest zarządzany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku.

3. Boiska przeznaczone jest do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.

4. Obiekt jest ogólnodostępny.

5. Boiska są czynny codziennie w godz. 7oo do 22oo oprócz dni i godzin, w których na boisku przeprowadzane są zawody sportowe lub inne imprezy biletowane.

6. Osoby przebywające na terenie boiska muszą stosować się do niniejszego regulaminu i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracownika, służb porządkowych i osób upoważnionych przez właściciela lub zarządzającego.

7. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez wymaga zgody właściciela po wyrażeniu opinii przez zarządzającego.

8. Z boiska mogą korzystać grupy zorganizowane w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za grupę.

9. Korzystanie z urządzeń boiska przez inne grupy lub osoby indywidualne odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem, ale na własną odpowiedzialność. Osoby małoletnie do lat 15, korzystające z urządzeń, mogą przebywać na terenie boiska tylko pod opieką osób dorosłych.

10. Korzystanie z urządzeń na boisku, odbywa się w ramach ustalonego harmonogramu zajęć uzgodnionego z zarządcą.

11. Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie odpowiada organizator imprezy, do którego obowiązków należy w szczególności:

- respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy,

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów i urządzeń

sportowych znajdujących się w wyposażeniu obiektu,

- niedopuszczanie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych, a także osób zamierzających wnieść na teren boiska przedmioty wymienione w pkt. 12

- niezwłoczne podejmowanie działań mające na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenie niszczenia mienia,

- zapewnienie drożności wejść na boisko oraz dróg na terenie boiska, w szczególności dróg ewakuacyjnych,

- ustalenie z zarządcą boiska, przed rozpoczęciem imprezy, miejsc niedostępnych dla uczestników imprezy lub widzów oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc.

12. Na terenie boiska zabrania się:

- wnoszenia materiałów pirotechnicznych, w tym sztucznych ogni, rac, petard, świec dymnych, szkodliwych środków chemicznych, alkoholu i środków odurzających, broni, niebezpiecznych narzędzi, butelek i opakowań szklanych lub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników imprezy,

- przechodzenia przez ogrodzenia w miejscach niedozwolonych bądź też tarasowanie przejść i ciągów komunikacyjnych oraz dróg ewakuacyjnych uniemożliwiających swobodne poruszanie się zawodników, wykonywania obowiązków przez sędziów, trenerów, służbę ochrony i inne osoby działające w imieniu organizatorów imprezy,

- zaśmiecania i zanieczyszczania terenu boiska i jego obrzeży,

- zakłócania ładu i porządku, wszczynania awantur i zamieszek, bądź prowokowania

do takich zachowań,

- wnoszenia, spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania na

obiekcie w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu środka odurzającego,

- niszczenia siedzisk, ławek, ogrodzenia, koszy i innych urządzeń na terenie boiska,

- wzniecania ognia, rozsiewania i rozlewania chemicznych środków szkodliwych dla

zdrowia ludzkiego i przyrody, używania rac i innych materiałów pirotechnicznych,

- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi,

- przebywania na terenie boiska po jego zamknięciu,

- przebywania podczas zawodów na płycie boiska osób innych niż zawodnicy,

trenerzy, sędziowie oraz organizatorzy i obsługa stadionu,

- wjeżdżania pojazdów bez zezwolenia obsługi boiska,

- wprowadzania psów (nie dotyczy osób niewidomych używających psów jako przewodników) i innych zwierząt z wyjątkiem organizowania wystaw tych zwierząt,

- używania wulgarnych lub obraźliwych słów oraz zachowań obrażających lub naruszających godność osobistą,

- przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku,

- umieszczania na budynku, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń bez zgody właściciela lub zarządzającego,

- prowadzenia - bez posiadania stosownych uprawnień - sprzedaży towarów lub kart wstępu oraz prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych,

13. Osoby, które nie stosują się do zasad określonych w niniejszym regulaminie,

podlegają karze grzywny według przepisów postępowania w sprawach o

wykroczenia.

14. Zarządzający, jak i właściciel nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione na

terenie obiektu.

15. Zarządzający, jak i właściciel nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki dla

życia lub zdrowia korzystających, będące następstwem nieprzestrzegania niniejszego

regulaminu lub poleceń pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama