reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr L/305/10 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta i Gminy BukNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) Rada Miasta i Gminy Buk uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Buk do nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata, a także w przypadku gdy po umowie dzierżawy lub najmu zawartej na czas oznaczony do trzech lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Buk jest organem reprezentującym Gminę we wszystkich sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami gminnymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r.Nr 102, poz. 651 z późn.zm.).

3. Decyzje w sprawach określonych w ust. 1 i 2 Burmistrz Miasta i Gminy Buk podejmuje w formie zarządzenia.

Rozdział 2.
Zbywanie nieruchomości

§ 2. 1. Nieruchomości komunalne zbywane będą na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Tryb postępowania obowiązujący przy zbywaniu nieruchomości :

1) cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej może zostać rozłożona na raty na okres nie dłuższy niż 10 lat, przy czym pierwsza wpłata nie może być mniejsza niż 25% ceny nieruchomości, płatna do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Warunkiem sprzedaży nieruchomości w takim przypadku, będzie zabezpieczenie wierzytelności Gminy w formie hipoteki. W razie nieterminowej zapłaty rat, pobierane będą odsetki ustawowe,

2) przy bezprzetargowym zbyciu nieruchomości nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży i koszty zawarcia umowy notarialnej,

3) przy zbyciu nieruchomości w drodze przetargu koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży uwzględnia się w cenie nieruchomości ustalonej na podstawie jej wartości określonej przez biegłego rzeczoznawcę, a nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.

3. Nieruchomości komunalne będą oddawane w użytkowanie wieczyste na 99 lat, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Nieruchomości komunalne zabudowane garażami, obiektami i urządzeniami służącymi do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz pawilonami handlowo - usługowymi z zabudową stałą lub przewidziane pod taką zabudowę w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy lub w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, będą oddawane w użytkowanie wieczyste na 40 lat.

5. W sytuacji, gdy ustalenie czasu trwania użytkowania wieczystego określają przepisy prawa lub gdy cel gospodarczy użytkowania wieczystego nie wymaga oddania gruntu na 99 lat, grunty komunalne mogą być oddane w użytkowanie wieczyste na okres krótszy niż 99 lat.

6. Przy oddawaniu gruntów w użytkowanie wieczyste pierwsza opłata wynosi:

15% ceny gruntu przeznaczonego na cele, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.);

25% ceny gruntu przeznaczonego na inne cele.

§ 2a. Przyznaje się najemcom pierwszeństwo w nabywaniu budynków mieszkalnych wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z budynku - stanowiących w całości przedmiot najmu.1

§ 2b. Zbycie nieruchomości lokalowych - lokali mieszkalnych z częścią nieruchomości wspólnej stanowiącej współwłasność gminy odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali ( Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 903 ze zm.).1

§ 2c. 1. Sprzedaż przedmiotu określonego w § 2a i 2b następuje na rzecz jego dotychczasowego najemcy zajmującego w/w nieruchomość na podstawie umowy najmu na czas nieoznaczony.

2. Do sprzedawanych przez Miasto i Gminę Buk nieruchomości określonych w § 2a i 2b Rada Miasta i Gminy Buk udziela bonifikatę od ceny sprzedaży ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603 ze zm. / następująco:

a) od ceny nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, o którym mowa w § 2a, ustalonej na podstawie wartości określonej przez biegłego rzeczoznawcę udziela się bonifikaty w wysokości 90 %,

b) od ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie własności gruntu, o którym mowa w § 2b ustalonego na podstawie wartości określonej przez biegłego rzeczoznawcę udziela się bonifikaty w wysokości 90 %.

3. Wierzytelność Miasta i Gminy Buk z tytułu udzielonej bonifikaty podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki.

4. Koszty wykonania operatu szacunkowego, koszty wykonania inwentaryzacji z przygotowaniem nieruchomości określonych w § 2a i 2b do sprzedaży, koszty aktu notarialnego oraz koszty wpisania i wykreślenia hipoteki ponosi strona kupująca.1

Rozdział 3.
Nabywanie nieruchomości

§ 3. 1 Burmistrz Miasta i Gminy Buk może nabywać do gminnego zasobu nieruchomości, stanowiące własność osób fizycznych i prawnych oraz przysługujące tym osobom prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, gdy są one niezbędne do realizacji celów publicznych i zadań własnych Miasta i Gminy Buk, gdy nabycie następuje:

1) w formie darowizny lub nieodpłatnego przejęcia na rzecz Miasta i Gminy Buk,

2) w następstwie wykonania prawa pierwokupu,

3) w formie kupna nieruchomości

2. Tryb postępowaniu przy nabyciu :

1) przedmiotem nabycia mogą być nieruchomości niezbędne na cele rozwojowe gminy, zorganizowania działalności inwestycyjnych, a także na realizację innych celów publicznych, ekonomicznych i społecznych,

2) powierzchnia i cena nieruchomości oferowanej Gminie, zostaje ustalona w drodze

negocjacji prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk z oferentem na

podstawie przedstawionego operatu szacunkowego nieruchomości opracowanego przez

Gminę,

3) należność za nabywaną nieruchomość może być płacona jednorazowo lub w ratach,

których wysokość i termin płatności jest ustalony w akcie notarialnym.

Rozdział 4.
Zamiana nieruchomości

§ 4. 1. Zamiana nieruchomości jest możliwa w przypadkach regulacji stanów prawnych lub przy nabywaniu nieruchomości na zadania własne gminy w szczególności określone w § 3 ust. 2 pkt. 1 niniejszej uchwały.

2. Zamianę nieruchomości gruntowych na nieruchomości stanowiące własność osób

fizycznych lub osób prawnych może być realizowana przy zachowaniu następujących

warunków:

1) nieruchomości zakwalifikowane do zamiany podlegają wycenie przez rzeczoznawcę majątkowego,

2) w przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości,

3) zapłata różnicy na rzecz Gminy nastąpi najpóźniej do dnia podpisania aktu notarialnego,

4) koszty zawarcia umowy obie strony ponoszą w równych częściach.

Rozdział 5.
Wydzierżawianie, wynajmowanie nieruchomości

§ 5. 1. Okres dzierżawy lub najmu ustala Burmistrz Miasta i Gminy Buk biorąc pod uwagę przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości.

2. Nieruchomości mogą być wydzierżawiane lub wynajmowane na czas nieoznaczony, na czas oznaczony do 10 lat, a także w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony umowy zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

3. Nieruchomości Miasta i Gminy Buk lub ich części mogą być oddane w trybie bezprzetargowym, w dzierżawę lub najem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz po raz kolejny w dzierżawę lub najem, po umowie dzierżawy lub najmu tej samej nieruchomości lub jej tej samej części, zawartej na czas oznaczony do 3 lat :

1) właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości sąsiedniej w celu umożliwienia im tymczasowego jej zagospodarowania do czasu stworzenia warunków jej zbycia lub jej zagospodarowania,

2) właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości sąsiednich, którzy nie skorzystali z przedstawionej im oferty nabycia tego gruntu w drodze bezprzetargowej na zasadach przewidzianych w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm /;

3) pod realizację urządzeń przesyłowych,

4) dotychczasowym dzierżawcom lub najemcom oraz ich następcom prawnym pod realizację upraw rolnych, ogrodniczych w celu umożliwienia im tymczasowego zagospodarowania nieruchomości do czasu stworzenia warunków ich dalszego rozdysponowania,

5) osobom, które wybudowały w granicach nieruchomości gminnej lub jej części stały lub tymczasowy obiekt budowlany, ich następcom prawnym lub osobom na rzecz których osoby te przeniosły przysługujące im ewentualne roszczenie o zwrot poczynionych na dzierżawionym gruncie nakładów, pod warunkiem, że te obiekty zostały wybudowane zgodnie z obowiązującym prawem i kontynuowany będzie dotychczasowy sposób korzystania z tej nieruchomości gruntowej lub jej części do czasu podjęcia działań przez Gminę Buk zmierzających do docelowego zagospodarowania gruntu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub do czasu realizacji celu publicznego,

6) osobom wskazanym w art. 68 ust. 1pkt. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm /,

4. Tryb postępowania przy wydzierżawianiu i wynajmowaniu nieruchomości:

1) przedmiotem wydzierżawienia i najmu mogą być nieruchomości, które w z góry określonym czasie nie będą zagospodarowane bezpośrednio przez Gminę,

2) dzierżawa i wynajem mogą być dokonane wyłącznie na cel zgodny z funkcją w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku na cel zgodny z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzją o ustaleniu celu publicznego. W przypadku braku tych opracowań, dzierżawa i najem może być dokonana na cel określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub aktualnego użytkowania.

3) zawarcie umowy dzierżawy, najmu następuje wyłącznie w formie pisemnej z okresem jej obowiązywania określonym w ust. 2,

4) zamiar zawarcia umowy najmu lub dzierżawy określa wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy lub najmu,

5) stawki czynszu dzierżawy i najmu ustala Burmistrz Miasta i Gminy Buk w drodze zarządzenia,

6) w przypadku przeprowadzenia postępowania przetargowego stawki ustalone przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk w drodze zarządzenia, stanowią minimalne stawki wywoławcze w przetargu,

7) czynsz dzierżawny jest płatny w okresach rocznych lub miesięcznych, natomiast najmu w okresach nie dłuższych niż miesiąc,

8 ) zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Buk do zamieszczania w umowach najmu i dzierżawy, postanowień umożliwiających aktualizację czynszu o wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze poprzedniego roku lub poprzez zastosowanie miernika naturalnego / kwintal żyta /, określonego na podstawie średniej ceny żyta opublikowanej przez GUS za pierwsze półrocze danego roku kalendarzowego.

5. Szczegółowe warunki zajęcia 1 m2pasa drogowego drogi wewnętrznej ( niezaliczonej do żadnej kategorii drogi publicznej ) będącej własnością Miasta i Gminy Buk na cele niezwiązane z ich budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną.

1) Zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej odbywa się za odpłatnością, na podstawie umowy cywilno-prawnej, zawartej przez Burmistrza Miasta i Gminę Buk, w celu:

a) prowadzenia w pasie drogowym dróg wewnętrznych robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

b) umieszczania w pasie drogowym dróg wewnętrznych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

c) umieszczania w pasie drogowym dróg wewnętrznych obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

d) zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w ppkt a)-c).

2) Burmistrz Miasta i Gminy Buk w drodze zarządzenia określi zasady zajmowania i wysokość opłat zajęcia 1m2pasa drogowego dróg wewnętrznych.2

Rozdział 6.
Obciążenia

§ 6. Obciążanie nieruchomości i praw może nastąpić przez ustanowienie prawa użytkowania, służebności i hipoteki.

§ 7. 1. Ustanowienie użytkowania następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.). Ustanowienie użytkowania w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony może nastąpić również na rzecz podmiotów realizujących cele publiczne określone w art. 6 pkt. 2) i 3) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji o warunkach zabudowy.

2. Ustanawiając prawo użytkowania, Burmistrz Miasta i Gminy Buk zobowiązany jest, z wyłączeniem przypadków wskazanych w przepisach szczególnych:

1) ustalić odpłatność za użytkowanie w wysokości nie niższej niż w operacie szacunkowym, płatne jednorazowo lub w formie opłaty rocznej, która będzie waloryzowana corocznie przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za I półrocze roku poprzedniego;

2) szczegółowo określić zakres oraz sposób korzystania przez użytkownika z nieruchomości komunalnej.

§ 8. Umowne ustanowienie służebności gruntowych oraz osobistych obciążających nieruchomość komunalną następuje z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz poniższych zasad:

1) ustalone zostanie wynagrodzenie za służebność w wysokości nie niższej niż w operacie szacunkowym, płatne jednorazowo lub w formie opłaty rocznej, która będzie waloryzowana corocznie przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za I półrocze roku poprzedniego;

2) uwzględniając potrzeby nieruchomości władnącej wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości władnącej, ustanowiona służebność winna zapewnić możliwość zagospodarowania nieruchomości obciążonej;

3) budowa oraz utrzymanie urządzeń służących wykonywaniu służebności obciążać będzie właściciela nieruchomości władnącej.

§ 9. Umowne ustanowienie służebności przesyłu obciążających nieruchomość komunalną następuje z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz za wynagrodzeniem ustalonym w wysokości nie niższej niż w operacie szacunkowym, płatnym jednorazowo lub w formie opłaty rocznej, która będzie waloryzowana corocznie przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za I półrocze roku poprzedniego.

§ 10. Burmistrz Miasta i Gminy Buka uprawniony jest do obciążania nieruchomości komunalnych hipoteką na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124 poz. 1361 z późn. zm.) do kwoty określonej w§12 ust.1 pkt. d.

Rozdział 7.
Bezumowne użytkowanie

§ 11. 1. Bezumowne użytkowanie nieruchomości:

W przypadku powstania zdarzenia władania nieruchomościami Miasta i Gminy Buk bez tytułu prawnego, wówczas od dnia powstania tego zdarzenia Burmistrz Miasta i Gminy Buk ustala opłatę w wysokości dwukrotności czynszu dzierżawnego obliczonego na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 12. 1. Obrót nieruchomością, tj. zbywanie, zamiana poprzez nabycie, obciążanie, a także gdy roczna stawka czynszu dzierżawnego i najmu, której wartość netto przy zawieraniu umów przekracza następująco :

a) przy zbywaniu - 100.000,00 zł,

b) przy zamianie - 100.000,00 zł,

c) przy kupnie - 50.000,00 zł,

d) przy obciążaniu - 100.000,00 zł,

e) przy najmie lub dzierżawie - 100.000,00 zł

wymaga każdorazowo uchwały Rady Miasta i Gminy Buk.

§ 13. 1. Traci moc Uchwała XVIII/125/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu / Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2008r, Nr 9, poz. 212 /.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/237/2013

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Obwieszczenie

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawieogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr L/305/10 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta i Gminy Buk.

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity : Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr L/305/10 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta i Gminy Buk ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 121 poz. 2295 z 2010r.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr LV/351/10 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/305/10 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta i Gminy Buk (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 217, poz. 3955 z 2010r.),

2) Uchwałą Nr XXII/157/2012 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/305/10 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta i Gminy Buk (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.4266 z 2012r.).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 Uchwały Nr LV/351/10 Miasta i Gminy Buk z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/305/10 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta i Gminy Buk (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 217, poz. 3955 z 2010r.), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.";

2) § 2 i § 3 Uchwały Nr XXII/157/2012 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/305/10 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta i Gminy Buk (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4266 z 2012r.), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.",

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Gałecki

Ekspert w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama