reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII / 408 / 2013 Rady Miejskiej w Kórniku

z dnia 31 lipca 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami podstawowymi w Szczytnikach - rej. ul. Szczególnej i Jeziornej, gm. Kórnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Rada Miejska w Kórniku, uchwala, co następuje:

Dział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Po stwierdzeniu braku naruszenia ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik uchwala się miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami podstawowymi w Szczytnikach - rej. ul. Szczególnej i Jeziornej, gm. Kórnik zwany dalej "planem".

2. Planem objęto obszar o powierzchni ok 6 ha, zlokalizowany w rejonie ulic Jeziornej, Szczególnej i Szczodrej, w powiecie poznańskim, w północno-zachodniej części gminy Kórnik, w miejscowości Szczytniki.

3. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu, o których mowa w § 2 pkt 1.

§ 2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu, w skali 1: 1000 - załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kórniku o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kórniku o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania - załącznik nr 3.

Dział II.
Ustalenia ogólne

§ 3. 1. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych oraz plany ochrony przestrzennych form ochrony przyrody;

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Kórniku;

3) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru lub zespół działek o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony numerem porządkowym i symbolem, ułatwiającym jego identyfikację;

4) przeznaczeniu terenów - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi w sposób określony w ustaleniach szczegółowych uchwały;

5) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych po obrysie zewnętrznym z wyłączeniem tarasów i balkonów do powierzchni działki budowlanej;

6) powierzchnia zabudowy - należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek powierzchni zabudowanej obiektami kubaturowymi do powierzchni działki budowlanej;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, poza którą wyklucza się lokalizację zewnętrznej ściany budynku. Zewnętrznej ściany budynku nie stanowią: ganki, wiatrołapy, schody i pochylnie wejściowe do budynku, wykusze, balkony i inne podobne elementy bryły budynku lub obiektu budowlanego;

8) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię zabudowy, na której musi znajdować się nie mniej niż 50% długości elewacji frontowej budynku. Elewacji frontowej budynku nie stanowią: ganki, wiatrołapy, schody i pochylnie wejściowe do budynku, wykusze, balkony i inne podobne elementy bryły budynku;

9) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość budynków określoną w metrach, liczoną od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do kalenicy dachu budynku lub do najwyższego elementu jego bryły;

10) działce budowlanej - należy przyjąć definicję zgodną z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

11) szyldzie - należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności, umieszczane na elewacjach budynków lub na ogrodzeniu;

12) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

13) reklamie - należy przez to rozumieć nośnik informacji i promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

14) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi maksymalnie 30%;

15) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 12 0 ;

16) dachu stromym - należy przez to rozumieć dach dwuspadowy lub wielospadowy o symetrycznym kącie pochylenia głównych połaci dachowych;

17) pieszo-jezdni - należy przez to rozumieć pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdów na zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) obowiązujące linie zabudowy;

5) numery porządkowe i symbole określające podstawowe przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi;

6) linie wymiarowe określone w metrach.

Rozdział 1.
Przeznaczenie terenóworaz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniulub różnych zasadach zagospodarowania

§ 4. Na obszarze objętym planem ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu numerami porządkowymi i symbolem: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone na rysunku planu numerami porządkowymi i symbolem: 6MN/U, 7MN/U;

3) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu numerem porządkowym i symbolem: 8ZP;

4) tereny komunikacji:

a) dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu numerami porządkowymi i symbolem: 1KDW, 2KDW,

b) pieszo-jezdnie, oznaczone na rysunku planu numerem porządkowymi i symbolem: 3KDWx, 4KDWx, 5KDWx, 6KDWx, 7KDWx.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 5. 1. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz:

1) lokalizowania napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;

2) lokalizowania tablic informacyjnych i szyldów w miejscach i w sposób utrudniający czytelność informacji drogowskazowej;

3) lokalizowania reklam, z wyjątkiem terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/U, na którym dopuszcza się umieszczanie reklam o powierzchni ekspozycji nie przekraczającej 4 m2;

4) lokalizowania ogrodzeń wyższych niż 1,80 m;

5) lokalizowania ogrodzeń żelbetowych od frontu działki;

6) stosowania sidingu winylowego i jaskrawych kolorów w wykończeniu elewacji nowych obiektów budowlanych i obiektów podlegających przebudowie lub remontom.

2. Na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację:

1) z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1, sieci infrastruktury technicznej;

2) tablic informacyjnych i szyldów, przy czym łączna powierzchnia części ekspozycyjnej szyldu nie może być większa niż 2,0 m2, mierzona po obrysie zewnętrznym;

3) reklam remontowo - budowlanych;

4) małej architektury.

3. Na obszarze objętym planem ustala się nakaz:

1) stosowania ogrodzeń wyłącznie ażurowych;

2) stosowania stonowanej kolorystyki pokrycia dachów obiektów budowlanych w odcieniach czerwieni, brązów, grafitu i szarości;

3) wykończenia elewacji w nowych oraz podlegających przebudowie i remontom budynkach, materiałami o charakterze mineralnym lub naturalnym, np. tynk, cegła, materiały cegłopodobne (klinkier), drewno, kamień. Dopuszcza się deskowanie lub licowanie cegłą.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 6. 1. Na obszarze objętym planem ustala się nakaz:

1) wykorzystania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu;

2) gromadzenia, segregacji oraz usuwania odpadów na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

3) w przypadku kolizji projektowanej zabudowy lub sieci infrastruktury technicznej z siecią drenarską, należy przebudować sieć w sposób zapewniający właściwą regulację stosunków wodnych na warunkach i zasadach ustalonych przez zarządcę sieci.

2. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi za wyjątkiem inwestycji celu publicznego, w tym w zakresie łączności publicznej.

§ 7. Na obszarze objętym planem, ustala się nakaz uzyskania określonych przepisami odrębnymi, dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/U, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Nie ustala się.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej

§ 8. Na obszarze przestrzeni publicznych ustala się:

1) nakaz zachowania spójnego rozwiązania elementów wyposażenia, takich jak: latarnie i obiekty małej architektury;

2) nakaz stosowania jednorodnych nawierzchni dla terenów komunikacyjnych;

3) usytuowania obiektów małej architektury, tablic informacyjnych, w sposób nie ograniczający ruchu pieszych i pojazdów.

Rozdział 6.
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określone są w Dziale III uchwały.

Rozdział 7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

Nie ustala się.

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 9. Na obszarze objętym planem dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości przy czym:

1) powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż:

a) 650 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,

b) 370 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,

c) 600 m2 dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej lub usługowej;

2) szerokość frontu działki budowalnej nie może być mniejsza niż 18,0 m, przy czym nie dotyczy to działek: przeznaczonych pod zabudowę bliźniaczą, narożnych i położonych przy placu do zawracania pojazdów na nieprzelotowych zakończeniach dróg wewnętrznych;

3) kąt położenia granicy działki budowlanej w stosunku do terenów komunikacji nie może być mniejszy niż 75 0 .

Rozdział 9.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 10. Na terenach oznaczonych symbolami: KDW, KDWx, ZP ustala się zakaz lokalizowania budynków.

Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 11. 1. Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem ustala się z ulicy Szczególnej i ulicy Szyszkowej, zlokalizowanej poza granicami planu oraz przez projektowane drogi wewnętrzne i pieszo-jezdnie.

2. Ustala się zakaz obsługi komunikacyjnej z ul. Jeziornej.

§ 12. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę ustala się minimalne wskaźniki parkingowe dla zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych:

1) na każdy lokal mieszkalny: 2 stanowiska postojowe realizowane jako powierzchnie półprzepuszczalne albo nieprzepuszczalne oraz dodatkowe 1 stanowisko realizowane jako powierzchnie półprzepuszczalne albo nieprzepuszczalne w przypadku lokalizacji usług w budynku mieszkalnym, przy czym, do wymaganej liczby miejsc postojowych można wliczać ilość stanowisk postojowych w garażu;

2) na każde 100 m2 powierzchni użytkowej w budynkach usługowych: 4 stanowiska postojowe realizowanej jako powierzchnie półprzepuszczalne albo nieprzepuszczalne.

§ 13. 1. Na obszarze objętym planem ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej zgodnie z zasadami określonymi przez zarządcę sieci i przepisami odrębnymi;

2) w zakresie odprowadzenia ścieków bytowych:

a) z zastrzeżeniem lit. b, do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z zasadami określonymi przez zarządcę sieci i przepisami odrębnymi,

b) do czasu realizacji ww. sieci dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których będą one regularnie wywożone,

c) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków;

3) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

a) na terenach MN, MN/U odprowadzenie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych bezpośrednio na teren działki budowlanej lub do kanalizacji deszczowej,

b) na terenach komunikacyjnych odprowadzenie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych należy prowadzić przez odwodnienie wgłębne lub odwodnienie podziemne;

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) z projektowanych lub istniejących urządzeń elektroenergetycznych w tym zlokalizowanych poza obszarem planu na zasadzie przyłączy do budynków zgodnie z zasadami określonymi przez zarządcę sieci i przepisami odrębnymi;

5) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:

a) z urządzeń indywidualnych; ustala się stosowanie źródeł ciepła nieuciążliwych dla środowiska wykorzystujących takie paliwa jak: gaz, olej opałowy, drewno oraz źródła energii odnawialnej tj.: energia słońca, energia geotermalna itp.;

6) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym sieci szerokopasmowej w ramach łączności publicznej:

a) przewodowo lub bezprzewodowo poprzez istniejące i projektowane kanały technologiczne na warunkach zarządcy tych kanałów;

7) inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

Rozdział 11.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

Nie ustala się.

Dział III.
Ustalenia szczegółowe

§ 14. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej numerem porządkowym i symbolem 1MN, zabudowę oraz zagospodarowanie terenu należy kształtować zgodnie z przepisami odrębnymi oraz następującymi warunkami:

1) ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie bliźniaczej;

2) ustala się lokalizację jednego budynku mieszkalnego na działce budowlanej;

3) ustala się lokalizowanie zabudowy parami bezpośrednio w granicy działki budowlanej;

4) na każdej działce budowlanej dopuszcza się lokalizację jednego budynku gospodarczo-garażowego wolnostojącego lub dobudowanego do budynku mieszkalnego;

5) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi i obowiązującymi liniami zabudowy, wyznaczonymi na rysunku planu;

6) ustala się dostęp do przyległych dróg publicznych, poprzez projektowane drogi wewnętrzne;

7) ustala się zakaz wydzielania dróg wewnętrznych;

8) dopuszcza się lokalizację urządzeń budowlanych i obiektów małej architektury;

9) ustala się udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 25% powierzchni działki budowlanej;

10) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy od 0,2 do 1,0;

11) ustala się powierzchnię zabudowy nie większą niż 50%;

12) ustala się długość elewacji frontowej:

a) budynku mieszkalnego od 6,5 m do 14,0 m,

b) budynku gospodarczo-garażowego od 3,0 m do 8,0 m;

13) ustala się wysokość:

a) budynku mieszkalnego do II kondygnacji nadziemnych i nie większą niż 4,5 m od poziomu terenu do okapu oraz nie więcej niż 10,0 m do kalenicy,

b) budynku gospodarczo-garażowego do I kondygnacji nadziemnej i nie większą niż 4,5 m od poziomu terenu do okapu, attyki lub gzymsu oraz nie więcej niż 5,5 m do kalenicy;

14) ustala się poziom posadzki parteru budynku mieszkalnego nie wyższy niż 0,6 m nad projektowaną i urządzoną powierzchnią terenu przed wejściem głównym do budynku;

15) ustala się dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci dachu od 30 0 do 40 0 ;

16) ustala się powierzchnię nowych działek budowlanych nie mniejszą niż 370 m2;

17) ustala się zapewnienie miejsc postojowych, zgodnie z § 12.

§ 15. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych numerami porządkowymi i symbolem 2MN, 3M, 4MN i 5MN, zabudowę oraz zagospodarowanie terenu należy kształtować zgodnie z przepisami odrębnymi oraz następującymi warunkami:

1) ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej;

2) ustala się lokalizację jednego budynku mieszkalnego na działce budowlanej;

3) ustala się zakaz wydzielania dróg wewnętrznych;

4) ustala się dostęp do przyległych dróg publicznych, poprzez projektowane drogi wewnętrzne;

5) dopuszcza się lokalizację urządzeń budowlanych, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i obiektów małej architektury;

6) dopuszcza się wydzielenie terenu dla lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych lub innych urządzeń infrastrukturalnych;

7) na każdej działce budowlanej dopuszcza się lokalizację jednego budynku gospodarczo-garażowego wolnostojącego lub dobudowanego do budynku mieszkalnego;

8) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, wyznaczonymi na rysunku planu;

9) ustala się udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 35% powierzchni działki budowlanej;

10) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy od 0,2 do 0,8;

11) ustala się powierzchnię zabudowy nie większą niż 35% przy czym:

a) powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego nie może przekraczać 250 m2,

b) powierzchnia zabudowy budynku gospodarczo-garażowego nie może przekraczać 60 m2;

12) ustala się długość elewacji frontowej:

a) budynku mieszkalnego od 10,0 m do 20,0 m,

b) budynku gospodarczo-garażowego od 3,0 m do 8,0 m;

13) ustala się wysokość:

a) budynku mieszkalnego do II kondygnacji nadziemnych i nie większą niż 5,0 m od poziomu terenu do okapu oraz nie więcej niż 10,0 m do kalenicy,

b) budynku gospodarczo-garażowego do I kondygnacji nadziemnej i nie większą niż 4,0 m od poziomu terenu do okapu, attyki lub gzymsu oraz nie więcej niż 5,5 m do kalenicy, a w przypadku dachów płaskich nie więcej niż 5,5 m od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego dachu;

14) ustala się poziom posadzki parteru budynku mieszkalnego nie wyższy niż 0,4 m nad projektowaną i urządzoną powierzchnią terenu przed wejściem głównym do budynku;

15) na terenie 3MN i 4MN ustala się dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci dachu od 25 0 do 40 0 ;

16) na terenie 5MN ustala się dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci dachu od 20 0 do 35 0 ;

17) dopuszcza dachy płaskie dla budynków gospodarczo-garażowych;

18) ustala się powierzchnię nowych działek budowlanych nie mniejszą niż 650 m2;

19) ustala się zapewnienie miejsc postojowych, zgodnie z § 12.

§ 16. Na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczonych symbolem MN/U zabudowę oraz zagospodarowanie terenu należy kształtować zgodnie z przepisami odrębnymi oraz następującymi warunkami:

1) na terenie 6MN/U ustala się lokalizację na działce budowlanej jednego budynku mieszkalno-usługowego albo usługowego w zabudowie wolnostojącej, przy czy zabudowa mieszkaniowa może być realizowana wyłącznie jako zabudowa jednorodzinna;

2) na terenie 7MN/U ustala się lokalizację na działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego albo usługowego w zabudowie wolnostojącej, przy czy zabudowa mieszkaniowa może być realizowana wyłącznie jako zabudowa jednorodzinna;

3) dla terenu 7MN/U ustala się dostęp z ul. Szczególnej zlokalizowanej poza granicami planu;

4) dla terenu 6MN/U ustala się dostęp do przyległych dróg publicznych, poprzez projektowaną drogę wewnętrzną;

5) dopuszcza się realizację, parkingów, dojść, dojazdów i placów manewrowych;

6) dopuszcza się lokalizację urządzeń budowlanych, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i obiektów małej architektury;

7) dopuszcza się wydzielenie terenu dla lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych lub innych urządzeń infrastrukturalnych;

8) na każdej działce budowlanej dopuszcza się lokalizację jednego budynku gospodarczo-garażowego wolnostojącego lub dobudowanego do budynku;

9) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, wyznaczonymi na rysunku planu;

10) ustala się udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 25% powierzchni działki budowlanej;

11) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 0,8;

12) ustala się powierzchnię zabudowy nie większą niż 35% przy czym:

13) ustala się długość elewacji frontowej:

a) budynku o którym mowa w pkt 1 i 2 od 9,0 m do 20,0 m,

b) budynku gospodarczo-garażowego od 3,0 m do 8,0 m;

14) ustala się wysokość:

a) budynku o którym mowa w pkt 1 i 2 do II kondygnacji nadziemnych i nie większą niż 5,0 m od poziomu terenu do okapu oraz nie więcej niż 11,0 m do kalenicy,

b) budynku gospodarczo-garażowego do I kondygnacji nadziemnej i nie większą niż 4,0 m od poziomu terenu do okapu, attyki lub gzymsu oraz nie więcej niż 5,5 m do kalenicy, a w przypadku dachów płaskich do najwyższego elementu konstrukcyjnego dachu;

15) ustala się poziom posadzki parteru budynku mieszkalnego nie wyższy niż 0,5 m nad projektowaną i urządzoną powierzchnią terenu przed wejściem głównym do budynku;

16) ustala się dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci dachu od 15 0 do 30 0 ;

17) dopuszcza dachy płaskie dla budynków gospodarczo-garażowych;

18) ustala się powierzchnię nowych działek budowlanych nie mniejszą niż 600 m2;

19) ustala się zapewnienie miejsc postojowych, zgodnie z § 12.

§ 17. Na terenie zieleni urządzonej, oznaczonym symbolem ZP, zagospodarowanie terenu należy kształtować zgodnie z przepisami odrębnymi oraz następującymi warunkami:

1) ustala się udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 70%;

2) dopuszcza się lokalizację placu zabaw;

3) dopuszcza się lokalizację urządzeń budowlanych, urządzeń sportowo-rekreacyjnych, dojść i obiektów małej architektury;

4) dopuszcza lokalizację urządzeń elektroenergetycznych lub innych urządzeń infrastrukturalnych.

§ 18. Na terenach komunikacji, stanowiących drogi wewnętrzne, oznaczonych symbolem KDW, zabudowę oraz zagospodarowanie terenu należy kształtować zgodnie z przepisami odrębnymi oraz następującymi warunkami:

1) z zastrzeżeniem pkt 2 ustala się lokalizację jezdni o szerokość co najmniej 4,5 m;

2) dopuszcza się lokalizację pieszo-jezdni o szerokości co najmniej 5,0 m;

3) dopuszcza się lokalizację chodników, miejsc postojowych i ścieżek rowerowych;

4) dopuszcza się stosowanie nawierzchni ażurowych;

5) w przypadku lokalizacji pieszo-jezdni dopuszcza się lokalizacje miejsc postojowych pod warunkiem zapewnienia możliwości przejazdu i przejścia;

6) ustala się spójne powiązanie dróg wewnętrznych z drogami publicznymi poprzez zjazdy, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) dopuszcza się realizację urządzeń związanych z komunikacją oraz infrastrukturą techniczną.

§ 19. Na terenach komunikacji, stanowiących ciągi pieszo-jezdne, oznaczonych symbolem KDWx, zabudowę oraz zagospodarowanie terenu należy kształtować zgodnie z przepisami odrębnymi oraz następującymi warunkami:

1. ustala się lokalizację pieszo-jezdni o szerokość co najmniej 5,0 m;

2. dopuszcza się stosowanie nawierzchni ażurowych;

3. dopuszcza się realizację urządzeń związanych z komunikacją oraz infrastrukturą techniczną.

Dział IV.
Przepisy końcowe

§ 20. Określa się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kórnik.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maciej Marciniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII / 408 / 2013
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 31 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

408-zal1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII / 408 / 2013
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 31 lipca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

408-zal2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII / 408 / 2013
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 31 lipca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

408-zal3

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama