reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/213/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2013 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.14.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.63.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIV/255/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.105.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 lipca 2013 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.149.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę174.600,00 zł

i ustala się na kwotę 50.592.002,76 zł

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 50.592.002,76 zł

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie47.298.990,76 zł

w tym:

a) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 212.460,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 3.293.012,00 zł

w tym:

a) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.421.512 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę174.600,00 zł

i ustala się na kwotę 58.625.308,76 zł

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 58.625.308,76 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie45.645.820,76 zł

w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją

zadań gminy w kwocie 237.385,48 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie12.979.488,00 zł

w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją

zadań gminy w kwocie 10.761.565,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 5 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.877.653,15 zł".

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie5.241.376 złz tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych3.566.998 złw tym na:

a) zadania bieżące 3.466.998 zł

b) zadania majątkowe 100.000 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych1.674.378 złw tym na:

a) zadania bieżące 1.610.378 zł

b) zadania majątkowe 64.000 zł".

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 8 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 8 Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

1) przychody 2.060.555 zł

2) koszty 2.050.555 zł".

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. § 9 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 9 Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok".

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

9. § 10 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 10 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie295.000 złi wydatki na realizaję programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie326.430 złoraz na realizację zadań z programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie5.000 zł".

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

10. § 13 pkt 2 ppkt b) uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 13 Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:

b) majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty 10.000 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie


mgr Zdzisław Hinz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/260/2013
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/260/2013
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/260/2013
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/260/2013
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/260/2013
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/260/2013
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/260/2013
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/260/2013
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXV/206/2013

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

DOCHODY

W dziale Transport i łącznośćzwiększa się dochodyo kwotę 139.500 zł

z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Garbatka. Umowę podpisano w dniu 20.06.2013r.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poboremzwiększa sięo kwotę 5.000 zł
z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

W dziale Oświata i wychowaniezwiększa się dochodyo kwotę 30.000 zł

z tytułu:

Wpływów z usług (za wyżywienie) +15.000 zł,

Środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własne zadań
inwestycyjnych - plac zabaw przy SP Nr 3 w Rogoźnie + 15.000 zł,

przeniesienie dochodów między paragrafami +/- 15.000 zł z tytułu w/w.

W dziale Pomoc społecznazwiększa się dochodyo kwotę 100 zł

z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach poprzednich
a wypłaconych z dotacji budżetu państwa oraz dokonano przeniesienia dochodów między
paragrafami na kwotę +/- 32.000 zł.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 174.600 zł.

WYDATKI po dokonanych zmianach przez Radnych na sesji Rady Miejskiej:

W dziale Transport i łącznośćzmniejsza się wydatkio kwotę 85.377 zł

w tym:

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę - 123.377 zł na n/w zadaniach:

"Przebudowa chodnika przy drodze woj. Nr 241 po prawej stronie ulicy Kotlarskiej
i Kościuszki do ronda w Rogoźnie" ze względu na odmowe przyjęcia pomocy
finansowej w kwocie - 50.000 z przez WZDW,

"Budowa drogi w Dziewczej Strudze - etap I" -75.377 zł,

"Budowa odcinka ulicy Długiej od ul. W. Poznańskiej do skrzyżowania
z ul. Seminarialną" - 70.000 zł,

"Przebudowa chodnika przy Szkole Podstawowej nr 3 od Seminarialnej
do ul. Kościuszki" - 915 zł,

"Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 272509P (przy cmentarzu)" +915 zł,

Nowe zadania wprowadzone przez radnych Rady Miejskiej:

zwiększenie o kwotę +3.000 złwydatków na zadaniu "Przebudowa chodnika w m. Grudna przed budynkiem świetlicy", na uzupełnienie kostki pozbruk ok. 20 m2przy ławkach,

Budowa chodnika w m. Józefinowo+17.000 zł,

Przebudowa chodnika na ul. Lipowej (prawa strona)+52.000 zł

zwiększono wydatki bieżące o kwotę +38.000 zł z przeznaczeniem na:

równanie dróg gruntowych+10.000 zł,

zmiany dokonane przez radnych Rady Miejskiej:

zmniejszono zaproponowane środki w projekcie uchwały na akcję zima 2013/2014 o kwotę- 40.000 zł,

wprowadzono środki na:

- utwardzenie drogi gminnej 273523P w m. Owieczki na odcinku drogi nr 1352P do budynku nr 22+ 3.000 zł,

- zwiększenie wielkości liter na 6 tablicach kierunkowych oraz montaż 4 znaków kierunkowych na skrzyżowaniu dróg: 272514P z drogą nr 273520P z nr bud. 80-88; 2023P z drogą 272543P z nr bud. 72-75 i nr 88; 2023P z drogą 2023P z drogą 272541P
z nr bud. 68-67; 2023P z drogą 272508P z nr. Bud. 63-66+ 2.000 zł,

- utwardzenie ulicy Miodowej w Rogoźnie+20.000 zł,

- zakup tłucznia na drogę gminną w m. Parkowo-Huby od przepustu na rowie od posesji P.Lembicz+ 3.000 zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału kwotę +/- 2.300 zł.

W dziale Administracja publicznazwiększa się wydatkio kwotę 1.000 zł
z przeznaczeniem na promocję gminy podczas Międzynarodowego spotkania Ludzi

MONARU oraz przeniesiono kwotę +/- 100 zł między paragrafami.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowazwiększa się wydatki
o kwotę 39.000 zł

z przeznaczeniem na:

dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Słomowo + 34.000 zł,

remont remizy OSP Pruśce + 5.000 zł( zmiana dokonana przez radnych Rady Miejskiej).

W dziale oświata i wychowaniezwiększa się wydatkio kwotę 69.256 zł

z przeznaczeniem na:

Wydatki majątkowe+58.500 złna n/w zadania:

Zakup pieców do centralnego ogrzewania dla SP Nr 2 i SP w Budziszewku
+43.500 zł,

Kontynuacja budowy placu zabaw przy SP Nr 3 + 15.000 zł.

Wydatki bieżące ogółem zwiększono o kwotę+ 10.756 zł z tego:

zwiększono wydatki na:

zakup środków żywności +15.000,-

wymianę sześciu okien w SP w Budziszewku + 15.000,-

umowy zlecenia na zajęcia sportowe +1.458,-

dotację celową dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy za ucznia
z terenu gminy uczęszczającego do oddziału przedszkolnego +3.600,-

remont podłogi w sali gimnastycznej w ZS w Gościejewie + 5.000,-

dokształcanie nauczycieli +656,- (przeniesienie między działami w ramach
posiadanych środków),

remont pomieszczenia w SP nr 3 w Rogoźnie +20.000 zł(zmiana dokonana przez radnych Rady Miejskiej),

zmniejszono wydatki na dowozy szkolne o kwotę - 49.958 zł,

oraz dokonano przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału kwoty +/-3.200 zł.

W dziale Ochrona zdrowiazwiększa się wydatkio kwotę 5.000 zł
z przeznaczeniem na realizacje Programu Profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W dziale Pomoc społecznazwiększa się wydatkio kwotę 30.100 zł
z przeznaczeniem na:

Wypłatę dodatków mieszkaniowych +30.000 zł,

Zwrot zasiłku stałego wypłaconego w latach ubiegłych z dotacji budżetu
państwa +100 zł

oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach posiadanych środków między
paragrafami w ramach rozdziału kwoty +/- 9.376 zł.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawczazmniejsza się wydatkio kwotę656 zł

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiskazwiększa się wydatkio kwotę 74.877 zł
z przeznaczeniem na:

przebudowę oświetlenia na Placu Powstańców Wielkopolskich + 13.000 zł,

zakup energii +60.077 złzmniejszono o kwotę 60.000 zł decyzją radnych Rady Miejskiej - pozostała kwota 77 zł,

zakup dekoracji świątecznej 4.600 zł,

przeprowadzenie postępowania na zakup energii czynnej 16.200 zł,

remont pomieszczeń po rehabilitacji + 1.000 zł (brakująca kwota po zakończonym postepowaniu zamówień publicznych),

wykonanie czyszczenia i próby szczelności gazociągu Karolewo- Tarnowo - Laskowo
+50.000 zł (warunek zawartej umowy dzierżawy z Wielkopolską Spółką Gazownictwa
w Poznaniu),

dotację celową dla powiatu o kwotę +10.000 zł na realizacje Programu usuwania wyrobów zawierających azbest,

zmniejsza się wydatki przeznaczone na wykonanie nowych skwerów o kwotę -10.000 zł

zmniejszono bieżące wydatki zaplanowane w budżecie na wykonanie oświetlenia na Placu Powstańców Wielkopolskich - 10.000 zł (przeniesienie do wydatków majątkowych) oraz wydatki na zakup usług weterynaryjnych związanych z udzieleniem pomocy zwierzętom
w wyniku kolizji drogowych o kwotę - 1.000 zł,

zakup materiałów do wykonania remontu urządzeń na placu zabaw przy ul. Różanej+ 1000 zł

(zmiana dokonana przez radnych Rady Miejskiej),

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegozwiększa się wydatkio kwotę 10.000 zł
z przeznaczeniem na:

zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury o kwotę +6.000 zł,

zakup pochłaniacza pary do świetlicy w Gościejewie +4.000 zł(zmiana dokonana przez radnych Rady Miejskiej)

W dziale Kultura fizycznazwiększa się wydatkio kwotę 31.400 zł
z przeznaczeniem na :

Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w m. Sierniki + 18.000zł (zadanie wprowadzone do budżetu przez radnych Rady Miejskiej),

organizację jesiennych rozgrywek GLPN + 11.000 zł,

wykonanie przyłącza energii na boisku w Owczegłowach +2.400 zł.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 174.600 zł.

Dokonano zmian w załącznikach:

Nr 3 "Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2013"dokonano zmniejszenia na ogólną kwotę 2.423 zł i po zmianie wydatki wynoszą 12.979.488 zł.

Nr 4 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok"dokonano przeniesienia między paragrafami
w ramach rozdziału na kwotę +/- 376 zł po zmianie wynosi 6.877.653,15 zł.

Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2013 roku"zwiększono o kwotę 3.600 zł i po zmianie bieżąca i majątkowa razem wynosi 5.241.376 zł.

Nr 6 "Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego gminy Rogoźno na 2013 rok"dokonano przeniesienia z kosztów bieżących do majątkowych kwotę +/- 9.819 zł w związku z koniecznością zakupu
nowego serwera oraz dokonano przeniesień między paragrafami w ramach posiadanych środków bieżących.

Nr 7 " Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok"dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami kwoty +/- 10.000 zł.

Nr 8 "Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków
na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii na 2013 rok"dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwot 5.000 zł.

Burmistrz Rogoźna


inż. Bogusław Janus


reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Dębska

Prawnik i menadżer LexOmni.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama