reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/221/2013 Rady Powiatu Wągrowieckiego

z dnia 31 lipca 2013r.

w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013, poz. 595) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217) Rada Powiatu Wągrowieckiegouchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, zwanego w treści uchwały "Zespołem". 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o aktywach trwałych, należy przez to rozumieć aktywa trwałe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz. 330).

§ 2. Zgody Rady Powiatu Wągrowieckiego wyrażonej w formie uchwały poprzedzonej opinią Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu wymagają: 1) wniesienie majątku trwałego do spółek, fundacji lub stowarzyszeń, w przypadku gdy podmioty te wykonują inną działalność niż działalność lecznicza, 2) sprzedaż, darowizna, zamiana nieruchomości lub jej części.

§ 3. Zespół nie może zawierać umów dzierżawy, najmu, użytkowania oraz użyczenia aktywów trwałych z podmiotami świadczącymi ten sam zakres usług medycznych finansowanych ze środków publicznych.

§ 4. 1.Nieruchomość lub jej część może być wydzierżawiona, wynajęta, oddana w użytkowanie lub użyczenie po uzyskaniu zgody: 1) Zarządu Powiatu Wągrowieckiego na okres do trzech lat, 2) Rady Powiatu Wągrowieckiego na okres powyżej trzech lat. 2. Przy ustalaniu czynszu dzierżawy lub najmu uwzględnia się w szczególności położenie nieruchomości, stan techniczny przedmiotu dzierżawy lub najmu, wysokość stawek czynszu obowiązujących dla nieruchomości o podobnym rodzaju wykorzystania na terenie miasta Wągrowca.

§ 5. Zbycie aktywów trwałych, nie będących nieruchomością wymaga zgody:1) Zarządu Powiatu w przypadku wartości księgowej do 5.000,00 zł netto w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,2) Rady Powiatu w przypadku wartości księgowej powyżej 5.000,00 zł netto w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, poprzedzonej opinią Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.

§ 6. Aktywa trwałe, nie będące nieruchomościami mogą być wydzierżawiane, wynajmowane, oddane w użytkowanie lub użyczenie, jeżeli nie spowoduje to ograniczeń i uciążliwości w wykonywaniu zadań statutowych Zespołu.

§ 7. Dyrektor Zespołu zobowiązany jest do składania Zarządowi Powiatu rocznych sprawozdań dotyczących zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych wraz z zestawieniem zawartych umów wraz z ich kopiami w terminie do 15 stycznia każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Tadeusz Synoracki


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY Nr XXXI /221/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie: zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Zgodnie z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217) zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący. Zasady te polegają w szczególności na ustanowieniu wymogu uzyskania zgody podmiotu tworzącego na zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych. Podmiotem tworzącym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 6 w/w ustawy jest podmiot albo organ, który utworzył podmiot leczniczy w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W odniesieniu do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu kompetencje podmiotu tworzącego należą do Powiatu Wągrowieckiego. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama