reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno-usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10 położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno-usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10 położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego, po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września.

§ 2. Plan obejmuje obszar, którego granice określono na rysunku planu.

§ 3. Integralną część uchwały stanowią:

1)rysunek planu, zwany dalej rysunkiem, zatytułowany "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno-usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10 położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego", opracowany w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik nr 1;

2)rozstrzygnięcie Rady Miejskiej we Wrześni o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;

3)rozstrzygnięcie Rady Miejskiej we Wrześni o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3.

Rozdział I.
Ustalenia ogólne

§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o spadku do 10o;

2)dachu stromym - należy przez to rozumieć dach o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych 25o do 45o lub dach mansardowy o kącie nachylenia dolnej połaci dachowej 60o - 65o i górnej połaci dachowej 25o - 30o;

3)froncie działki - należy przez to rozumieć wymiar działki wzdłuż jej granicy z drogą publiczną, z której działka jest obsługiwana;

4)intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej, oznaczającej sumę powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych, mierzonych po zewnętrznych obrysach przegród zewnętrznych wszystkich budynków na działce budowlanej do powierzchni tej działki budowlanej;

5)nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą odległość sytuowania ściany zewnętrznej budynku od linii rozgraniczającej terenu;

6)powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć łączną powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut pionowy nadziemnych zewnętrznych ścian budynków w stanie wykończonym;

7)szyldach - należy przez to rozumieć oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności, w formie płaskich elementów takich jak tablice i panele świetlne, przylegających do elewacji, niebędące urządzeniami reklamowymi ani tablicami informacyjnymi;

8)tablicach informacyjnych - należy przez to rozumieć elementy systemu informacji miejskiej, turystycznej, przyrodniczej, tablice z nazwą ulicy, numerem posesji, z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych;

9)usługach nieuciążliwych - gastronomię, kulturę, oświatę, opiekę zdrowotną i socjalną, obsługę bankową, turystykę, sport, usługi takie jak fryzjerstwo, usługi kosmetyczne, szewskie, rymarskie, itp., usługi pocztowe lub telekomunikacyjne oraz biurowe;

10)ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.);

11)zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć obszar nasadzeń gatunkami drzew i krzewów zimozielonych o odpowiedniej zwartości w układzie wielopiętrowym i wielorzędowym, mający spełniać funkcje ochronne;

§ 5. 1. Granica obszaru objętego planem miejscowym stanowi jednocześnie linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

2. Ustalenia ogólne oraz ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów należy uwzględniać łącznie.

§ 6. Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1)tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oznaczone na rysunku symbolami 1MW/U i 2MW/U;

2)teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyki, oznaczony na rysunku symbolem E;

3)teren drogi publicznej, oznaczony na rysunku symbolem KD-L.

§ 7. 1. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)lokalizację budynków o określonych w planie parametrach zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

2)zasady projektowania kolorystyki budynków:

a) kolory dominujące - odcienie szarości, oliwki, bieli, jasnych pasteli i kolorów naturalnych ceramiki,

b) stosowanie wyłącznie jednego koloru dominującego dla wszystkich ścian budynku,

c) stosowanie nie więcej niż 2 kolorów uzupełniających dla ścian budynku,

d) stosowanie kolorów uzupełniających wyłącznie dla:

- podkreślenia odrębności bryłowej części budynków takich jak: parterowe i wysunięte części budynków, wiatrołapy, wykusze itp.,

- podkreślenia detali architektonicznych takich jak: gzymsy, cokoły, pilastry, obramienia okienne i drzwiowe,

e) stosowanie pokryć dachowych dachów stromych w kolorach ceglastym, brązowym lub szarym.

3)zakaz grodzenia terenu.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się:

1)lokalizację urządzeń budowlanych, związanych z obiektami budowlanymi, sytuowanymi na terenie;

2)wydzielanie działek związanych z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej o powierzchni niezbędnej do realizacji inwestycji;

3)zachowanie istniejących w chwili uchwalenia niniejszego planu, budynków, ich funkcji, lokalizacji względem linii zabudowy, wysokości oraz geometrii dachów lub ich rozbiórkę. W przypadku rozbudowy oraz przebudowy istniejących budynków dopuszcza się zachowanie funkcji, wysokości i geometrii dachów lub zmianę, zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

3. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zakazuje się:

1)wszelkich imitacji dachu stromego na budynkach;

2)obiektów tymczasowych z wyjątkiem obiektów niezbędnych przy budowie budynków i budowli, zgodnych z podstawową funkcją terenu i wznoszonych na czas budowy.

§ 8. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)segregację i gromadzenie odpadów, w miejscach do tego przeznaczonych na terenie działki budowlanej;

2)zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych na terenach 1MW/U i 2MW/U ;

3)możliwość zagospodarowania mas ziemnych, powstałych wskutek prowadzenia robót budowlanych, na terenie działki budowlanej.

§ 9. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

§ 10. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.

§ 11. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, nie podejmuje się ustaleń.

§ 12. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym ustala się:

1)powierzchnię działki budowlanej - zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;

2)szerokość frontów działek budowlanych - zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;

3)kąt położenia granic działek budowlanych w stosunku do przynajmniej jednej granicy pasa drogowego drogi publicznej lub wewnętrznej w przedziale 80° - 90°.

§ 13. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

1)względnienie ograniczeń wynikających z lokalizacji istniejących i projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej;

2)obowiązek zgłaszania do właściwych organów wojskowych, wszelkich obiektów budowlanych o wysokości równiej lub większej niż 50,0 m npt;

§ 14. 1. W zakresie modernizacji rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, ustala się:

1)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z zastrzeżeniem pkt 2;

2)możliwość zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, na terenie nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi;

3)odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej;

4)zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych;

5)zasilanie w energię elektryczną z urządzeń elektroenergetycznych;

6)dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych poza terenem E, wyznaczonym na rysunku:

a) w przypadku wolnostojących wnętrzowych stacji transformatorowych 15/0,4kV grunty pod stacje należy wydzielić w postaci samodzielnych działek o powierzchni około 30m2 posiadających dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej,

b) w przypadku tymczasowych słupowych stacji transformatorowych grunty pod stacje należy wydzielić w postaci samodzielnych działek o powierzchni niezbędnej do realizacji inwestycji, posiadających dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej;

7)zaopatrzenie w ciepło w nowoprojektowanych obiektach budowlanych z zastosowaniem technologii i paliw niskoemisyjnych, w tym paliw płynnych, gazowych i stałych oraz alternatywnych źródeł energii;

8)powiązanie urządzeń infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do urządzeń zgodnie z przepisami odrębnymi;

9)zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni oraz chodników w granicach obszaru planu.

2. 2.W zakresie modernizacji rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, dopuszcza się:

1)roboty budowlane w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną;

2)lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną;

3)lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4)lokalizację zjazdów z zastrzeżeniem ust. 3 pkt.1;

5)lokalizację dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego.

3. W zakresie modernizacji rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji zakazuje się:

1)lokalizacji nowych zjazdów z terenu drogi publicznej - ul. Słowackiego znajdującej się poza granicami planu;

2)odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu nieruchomości do systemów odwadniających dróg publicznych położonych poza obszarem planu.

§ 15. Zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu.

§ 16. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%.

Rozdział II.
Ustalenia szczegółowe

§ 17. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem 1MW/U ustala się:

1)możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

2)możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami nieuciążliwymi oraz lokalami handlowymi o powierzchni sprzedaży do 1000 m2 w parterach;

3)możliwość lokalizacji garaży wyłącznie w parterach budynków lub w kondygnacjach podziemnych;

4)powierzchnię działki budowlanej - nie mniejszą niż 2000 m2 ;

5)szerokość frontu działki budowlanej - nie mniejszą niż 30 m;

6)powierzchnię zabudowy - nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

7)powierzchnię terenu biologicznie czynnego - nie mniejszą niż 15% powierzchni działki budowlanej;

8)dachy strome z zastrzeżeniem ust. 2, pkt.1, przy czym najdłuższa kalenica dachu budynku musi być równoległa do wyznaczonych na rysunku linii zabudowy lub dróg wewnętrznych;

9)wysokość budynków nie większą niż 18 m;

10)poziom posadzki parteru - na wysokości nie większej niż 0,6 m nad poziomem terenu;

11)liczbę kondygnacji nadziemnych - nie większą niż 5 w tym poddasze użytkowe;

12)intensywność zabudowy - nie większą niż 2,0 i nie mniejszą niż 0,4;

13)dostęp komunikacyjny z przyległych dróg publicznych, położonych poza granicami planu z zastrzeżeniem §14 ust.3, pkt 1;

14)liczbę miejsc postojowych na działce budowlanej - stosownie do potrzeb, jednak nie mniejszą niż:

a) 1 miejsce postojowe lub garażowe na 1 mieszkanie,

b) 3 miejsca postojowe lub garażowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej usług nieuciążliwych;

c) 3 miejsca postojowe lub garażowe na każde 100 m2 powierzchni sprzedaży lokali handlowych.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem 1MW/U dopuszcza się:

1)dachy płaskie nad:

a) takimi częściami budynków jak wykusze i lukarny,

b) parterowymi częściami budynków o wysokości do 5,0 m.

2)lokalizację:

a) budynku na kilku działkach gruntu, stanowiących działkę budowlaną,

b) dojść, dojazdów i dróg wewnętrznych,

c) placów zabaw,

d) obiektów małej architektury z dowolnych materiałów i o wysokości nie większej niż 3,0 m,

e) szyldów wyłącznie w kondygnacji parteru,

f) tablic informacyjnych, zgodnie z systemem oznaczeń przyjętym w gminie,

g) reklam w płaszczyźnie elewacji o powierzchni do 4 m2, wyłącznie w kondygnacji parteru,

h) wolno stojących urządzeń reklamowych - wyłącznie w pasie terenu o szerokości 10 m wzdłuż drogi publicznej - ul. Słowackiego, znajdującej się poza granicami planu - o wysokości nie większej niż 10 m,

i) parkingów z nawierzchni przepuszczalnych wody opadowe i roztopowe.

§ 18. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem 2MW/U ustala się:

1)możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

2)możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami nieuciążliwymi oraz lokalami handlowymi o powierzchni sprzedaży do 400 m2 w parterach;

3)remont, przebudowę i odbudowę istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

4)możliwość lokalizacji garaży wyłącznie w parterach budynków lub w kondygnacjach podziemnych;

5)powierzchnię działki budowlanej - nie mniejszą niż 2000 m2 ;

6)szerokość frontu działki budowlanej - nie mniejszą niż 30 m;

7)powierzchnię zabudowy - nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

8)powierzchnię terenu biologicznie czynnego - nie mniejszą niż 25% powierzchni działki budowlanej;

9)pasy zieleni izolacyjnej zgodnie z oznaczeniem na rysunku - o szerokości nie mniejszej niż:

a) 10 m od strony ul. Michała Strzykały,

b) 2 m od strony ul. Antoniego Gendka;

10)powierzchnię utwardzoną w pasach zieleni izolacyjnej - nie większą niż 20% powierzchni tych pasów;

11)dachy strome z zastrzeżeniem ust. 2, pkt.1, przy czym najdłuższa kalenica dachu budynku musi być równoległa do wyznaczonych na rysunku linii zabudowy lub dróg wewnętrznych;

12)wysokość budynków nie większą niż 18 m;

13)poziom posadzki parteru - na wysokości nie większej niż 0,6 m nad poziomem terenu

14)liczbę kondygnacji nadziemnych - nie większą niż 5 w tym poddasze użytkowe;

15)intensywność zabudowy - nie większą niż 2,0 i nie mniejszą niż 0,4;

16)dostęp komunikacyjny z przyległych dróg publicznych, położonych poza granicami planu z zastrzeżeniem §14 ust.3, pkt1;

17)liczbę miejsc postojowych na działce budowlanej - stosownie do potrzeb, jednak nie mniejszą niż:

a) 1 miejsce postojowe lub garażowe na 1 mieszkanie,

b) 3 miejsca postojowe lub garażowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej usług nieuciążliwych;

c) 3 miejsca postojowe lub garażowe na każde 100 m2 powierzchni sprzedaży lokali handlowych.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem 2MW/U dopuszcza się:

1)dachy płaskie nad:

a) takimi częściami budynków jak wykusze i lukarny,

b) parterowymi częściami budynków o wysokości do 5,0 m.

2)lokalizację:

a) budynku na kilku działkach gruntu, stanowiących działkę budowlaną,

b) dojść, dojazdów i dróg wewnętrznych,

c) placów zabaw poza pasami zieleni izolacyjnej,

d) obiektów małej architektury z dowolnych materiałów i o wysokości nie większej niż 3,0 m,

e) szyldów wyłącznie w kondygnacji parteru,

f) tablic informacyjnych, zgodnie z systemem oznaczeń przyjętym w gminie,

g) reklam w płaszczyźnie elewacji o powierzchni do 4 m2, wyłącznie w kondygnacji parteru,

h) wolno stojących urządzeń reklamowych - wyłącznie w pasie terenu o szerokości 10 m wzdłuż drogi publicznej - ul. Słowackiego, znajdującej się poza granicami planu - o wysokości nie większej niż 10 m,

i) w pasach zieleni izolacyjnej - dodatkowo zjazdy z przyległych dróg publicznych.

§ 19. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem E dopuszcza się:

1)zachowanie istniejących w chwili uchwalenia planu urządzeń infrastruktury technicznej z możliwością ich rozbudowy, przebudowy i likwidacji, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)urządzenia infrastruktury technicznej zgodnie przepisami odrębnymi.

§ 20. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem KD-L ustala się zagospodarowanie pasa drogowego na zasadzie integracji z przyległą drogą publiczną.

Rozdział III.
Przepisy końcowe

§ 21. W zakresie objętym niniejszą uchwałą, traci moc Uchwała Nr XLI/414/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2006 roku.

§ 22. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni


Bożena Nowacka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/284/2013
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.JPG

rysunek Slowackiego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/284/2013
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

zal nr 2 mpzp Słowackiego

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/284/2013
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

zal nr 3mpzp Słowackiego

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/284/2013
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Słowackiego podsumowanie z ustawy srodowiskowej-06-2013

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama