| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/213/2013 Rady Miasta Luboń

z dnia 12 września 2013r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 6j ust. 3-5 oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Luboń;

2) wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

3) wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;

4) zwolnienia przedmiotowe od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1) Regulaminie - należy przez to rozumieć uchwałę Rady Miasta Luboń z dnia 12 września 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń;

2) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.).

§ 3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Luboń ponoszoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustala się od gospodarstw domowych zróżnicowanych w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość w konkretnym gospodarstwie domowym.

§ 4. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez jedną osobę - 10,00 zł;

2) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez dwie osoby - 19,00 zł;

3) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez trzy osoby - 27,00 zł;

4) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez cztery osoby - 34,00 zł;

5) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez pięć osób - 40,00 zł;

6) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez więcej niż pięć osób - 45,00 zł.

§ 5. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny w wysokości:

1) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez jedną osobę - 14,00 zł;

2) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez dwie osoby - 27,00 zł;

3) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez trzy osoby - 38,00 zł;

4) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez cztery osoby - 48,00 zł;

5) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez pięć osób - 56,00 zł;

6) gospodarstwa domowe zamieszkałe przez więcej niż pięć osób - 63,00 zł.

§ 6. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Luboń ponoszona przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty określonej w § 7 i § 8 niniejszej uchwały.

§ 7. Stawka opłaty za pojemnik za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynosi:

1) pojemniki na odpady o pojemności 60L - 7,50 zł;

2) pojemniki na odpady o pojemności 80L - 10,00 zł;

3) pojemniki na odpady o pojemności 110L - 13,50 zł;

4) pojemniki na odpady o pojemności 120L - 15,00 zł;

5) pojemniki na odpady o pojemności 240L - 28,00 zł;

6) pojemniki na odpady o pojemności 360L - 40,00 zł;

7) pojemniki na odpady o pojemności 800L - 50,00 zł;

8) pojemniki na odpady o pojemności 1100L - 66,00 zł;

9) pojemniki na odpady o pojemności 1500L - 90,00 zł;

10) pojemniki na odpady typu KP 5 wypełnione odpadami z remontów - 580,00 zł;

11) pojemniki na odpady typu KP 5 wypełnione odpadami innymi aniżeli z remontów - 200,00 zł;

12) pojemniki na odpady typu KP 7 wypełnione odpadami z remontów - 800,00 zł;

13) pojemniki na odpady typu KP 7 wypełnione odpadami innymi aniżeli z remontów - 280,00 zł;

§ 8. Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynosi:

1) pojemniki na odpady o pojemności 60L - 10,50 zł;

2) pojemniki na odpady o pojemności 80L - 14,00 zł;

3) pojemniki na odpady o pojemności 110L - 19,00 zł;

4) pojemniki na odpady o pojemności 120L - 21,00 zł;

5) pojemniki na odpady o pojemności 240L - 39,00 zł;

6) pojemniki na odpady o pojemności 360L - 56,00 zł;

7) pojemniki na odpady o pojemności 800L - 70,00 zł;

8) pojemniki na odpady o pojemności 1100L - 92,00 zł;

9) pojemniki na odpady o pojemności 1500L - 126,00 zł;

10) pojemniki na odpady typu KP 5 wypełnione odpadami z remontów - 812,00 zł;

11) pojemniki na odpady typu KP 5 wypełnione odpadami innymi aniżeli z remontów - 280,00 zł;

12) pojemniki na odpady typu KP 7 wypełnione odpadami z remontów - 1120,00 zł;

13) pojemniki na odpady typu KP 7 wypełnione odpadami innymi aniżeli z remontów - 390,00 zł;

§ 9. Wprowadza się następujące zwolnienia przedmiotowe od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1) w przypadku właścicieli nieruchomości dokonujących kompostowania odpadów zielonych zgodnie z Regulaminem opłata za gospodarowanie odpadami określona na podstawie niniejszej uchwały podlega obniżeniu w miesięcznej wysokości:

a) w przypadku gospodarstw domowych zamieszkałych przez jedną osobę - 1,50 zł,

b) w przypadku gospodarstw domowych zamieszkałych przez dwie osoby - 2,80 zł,

c) w przypadku gospodarstw domowych zamieszkałych przez trzy osoby - 4,00 zł,

d) w przypadku gospodarstw zamieszkałych przez cztery osoby - 5,10 zł,

e) w przypadku gospodarstw zamieszkałych przez pięć osób - 6,00 zł,

f) w przypadku gospodarstw domowych zamieszkałych przez więcej niż pięć osób - 7,00 zł;

2) w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy samodzielnie wyposażają nieruchomość w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości spełniające wymagania określone w Regulaminie opłata za gospodarowanie odpadami określona na podstawie niniejszej uchwały podlega obniżeniu w miesięcznej wysokości za każdy pojemnik:

a) w przypadku pojemnika na odpady o pojemności 60L - 0,30 zł,

b) w przypadku pojemnika na odpady o pojemności 80L - 0,35 zł,

c) w przypadku pojemnika na odpady o pojemności 110L - 0,40 zł,

d) w przypadku pojemnika na odpady o pojemności 120L - 0,40 zł,

e) w przypadku pojemnika na odpady o pojemności 240L - 0,75 zł,

f) w przypadku pojemnika na odpady o pojemności 360L - 1,10 zł,

g) w przypadku pojemnika na odpady o pojemności 800L - 2,30 zł,

h) w przypadku pojemnika na odpady o pojemności 1100L - 3,10 zł,

i) w przypadku pojemnika na odpady o pojemności 1500L - 4,10 zł,

j) w przypadku pojemnika na odpady typu KP 5 -13,50 zł,

k) w przypadku pojemnika na odpady typu KP 7 -18,70 zł.

§ 10. Traci moc uchwała Nr 96/XLI/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT" z dnia 29 października 2012 roku w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 6164) w zakresie w jakim obowiązywała na terenie Miasta Luboń.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Luboń.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.


Uzasadnienie

do UCHWAŁY nr XXXV/213/2013 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 12 września 2013 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik

W związku z uchwałą Nr XXXIII/204/2013 Rady Miasta Luboń z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wystąpienia Gminy Luboń ze Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT" z siedzibą w Czempiniu konieczne jest podjęcie przez Radę Miasta Luboń szeregu uchwał niezbędnych dla właściwego funkcjonowania od 1 stycznia 2014 r. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Luboń.

Zgodnie z art. 6k ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r., poz. 21, poz. 228, poz. 888) [dalej: u.c.p.g.] w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn:

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,

2) albo ilości zużytej wody z danej nieruchomości,

3) albo powierzchni lokalu mieszkalnego

- oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust.1.

Alternatywnie możliwym jest ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

W związku z nowelizacją u.c.p.g. dokonanej ustawą z dnia 25 stycznia 2013 r. istnieje możliwość zróżnicowania stawki opłaty m.in. ze względu na liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.

Wybór jednej z metod należy do Rady Miasta, przy czym ustawodawca nie określa w tym zakresie żadnych kryteriów, którym powinna się kierować Rada Miasta podejmując rozstrzygnięcie w przedmiotowym zakresie.

Burmistrz Miasta Luboń rekomenduje metodę przedstawioną w projekcie niniejszej uchwały, ponieważ daje ona Miastu dużą elastyczność w ustalaniu stawek oraz pozwala uwzględnić zróżnicowaną sytuację mieszkańców.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - w przypadku objęcia ich nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekt uchwały przewiduje także zwolnienia przedmiotowe stosowane w stosunku do właścicieli nieruchomości wyposażonych we własne kompostowniki do zbierania odpadów zielonych, dokonujących kompostowania odpadów zgodnie z nowo uchwalonym Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie lub wyposażających samodzielnie nieruchomość w pojemniki spełniające wymagania określone w tymże Regulaminie.

W przypadku nieruchomości "mieszanych" ( w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych dla każdej z dwóch kategorii nieruchomości.

Określając stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Miasta bierze pod uwagę:

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących Miasto Luboń;

2) ilość wytwarzanych na terenie Miasta Luboń odpadów komunalnych;

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- koszty odbierania odpadów, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

- koszty tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

- koszty obsługi administracyjnej tego systemu.

4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Podkreślenia wymaga, iż Rada Miasta zobligowana jest określić niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Z powyższego wynika, ze Rada Miasta określając stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozbawiona jest dowolności i uznaniowości, lecz musi kierować się określonymi przez ustawodawcę kryteriami. Jednocześnie wysokość stawki jest konsekwencją przyjętych przez Radę rozwiązań zawartych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, a także zawartych w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Burmistrz ustalając wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi brał pod uwagę między innymi następujące elementy:

1) szacunek ilości odpadów, jakie zostaną efektywnie zebrane ze wszystkich nieruchomości objętych systemem (zarówno zamieszkałych jak i niezamieszkałych),

2) parametry charakteryzujące zmieszane odpady komunalne, w tym wartość nasypową 1m3tych odpadów,

3) modelowe, zgodne między innymi z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, rozprowadzenie strumienia odpadów (zarówno zmieszanych odpadów komunalnych jak i odpadów zbieranych selektywnie),

4) ustalone przez działające w regionie RIPOK ceny za przyjęcie określonych odpadów do dalszego przetworzenia,

5) założony system zbiórki odpadów, wynikający z projektu uchwały Rady Miasta dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń, a w konsekwencji także założone oczekiwania wobec przyszłego operatora systemu co do zakresu świadczenia usług objętych systemem,

6) dotychczasowe poziomy kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, w tym także przyjęte na ten rok przez lokalnych operatorów cen usług wywozowych,

7) zamiar objęcia Miasta Luboń jednym sektorem świadczenia usług,

8) zamiar ogłoszenia pierwszego przetargu na obsługę systemu na okres 2,5 roku,

9) liczbę mieszkańców Miasta Luboń,

10) założenia co do wysokości pozyskanych efektywnie środków finansowych pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami (znacznie niższych od nominalnych, wyliczonych jako iloraz przyjętej stawki i liczby mieszkańców, co wynika między innymi z takich przesłanek jak:

- zakładana niekompletność bazy danych osobowych i o nieruchomościach,

- niezwrócenie w terminie lub wcale wypełnionych deklaracji,

- podanie zaniżonej liczby mieszkańców w poszczególnych gospodarstwach domowych,

- zaniechanie lub opóźnienia w płatnościach ustalonej stawki),

11) przyszłe potrzeby inwestycyjne, w tym związane z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Kierując się powyższymi przesłankami i wynikającymi z nich kalkulacjami ustalono jak w niniejszym projekcie uchwały. Należy przy tym wskazać, że wysokość podanych w tym projekcie stawek będzie mogła zostać zmieniona bezpośrednio po rozstrzygnięciu przetargu na obsługę systemu, w zależności od tego jakie rozstrzygnięcia ten przetarg przyniesie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »