| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/ 330 /2013 Rady Gminy Rokietnica

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie: określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie od godziny 7.30 do godziny 12:30, natomiast w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych od godziny 8.00 do godziny 13.00.

§ 2. 1. Poza czasem wymienionym w § 1 świadczenia i usługi w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica realizowane są odpłatnie.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust.1, wynosi 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu w przedszkolu.

3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1 wskazanej przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 3. Opłata o której mowa w § 2 ust. 2 podlega corocznej waloryzacji zgodnie z przepisem art. 14 ust. 5b-5e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

§ 4. 1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2:

1) o 25% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które przyznany jest zasiłek rodzinny lub zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

2. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2:

1) w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju;

2) w przypadku, gdy koszty żywienia dziecka w przedszkolu pokrywa Ośrodek Pomocy Społecznej;

3) za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rokietnica korzysta troje dzieci z tej samej rodziny;

4) w przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola;

5) w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

3. Rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień określonych w ust. 1-2 zobowiązany jest przedstawić dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2011 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązywania od 1 grudnia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Rokietnica


Marian Jakobsze

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »