| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Opatówek; Zarządu Powiatu Kaliskiego

z dnia 27 września 2013r.

o partnerstwie

2. Porozumienie określa zasady funkcjonowania oraz zasady współpracy Partnera Wiodącego i Partnera Projektu przy realizacji Projektu wskazanego w ust. 1.

3. Zakres rzeczowo-finansowy jest określony we WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZADANIA W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO POD NAZWĄ NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ.

§ 2. Projekt finansowany będzie ze środków własnych stron porozumienia oraz ze środków
Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność -
Rozwój.

§ 3. Realizacja inwestycji nastąpi w roku 2014.

§ 4. 1. Partner Wiodący i Partner Projektu zapewnią w swoich budżetach środki finansowe, których łączna wartość stanowi środki własne, o których mowa w § 2.

2. Partner Projektu zobowiązuje się do pokrycia w ramach środków własnych o których mowa w § 2:

1) do 40% wartości robót budowlanych w zakresie dróg zrealizowanych na jego terenie stanowiących koszty kwalifikowalne niesfinansowane z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych,

2) do 40% wartości kosztów nadzoru inwestorskiego,

3) do 40% wartości robót budowlanych w zakresie dróg zrealizowanych na jego terenie stanowiących koszty niekwalifikowalne

3. Partner Wiodący zobowiązuje się do pokrycia w ramach środków własnych o których mowa w §2 :

1) nie mniej niż 60% wartości zrealizowanych robót budowlanych w zakresie dróg stanowiących koszty kwalifikowalne niesfinansowane z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych,

2) nie mniej niż 60% wartości zrealizowanych robót budowlanych w zakresie dróg stanowiących koszty niekwalifikowalne oraz wartości kosztów nadzoru inwestorskiego.

4. Partner Projektu udzieli Partnerowi Wiodącemu pomocy finansowej na 2014 rok w wysokości określonej w § 4 ust. 2 na okoliczność udzielenia przedmiotowej pomocy strony zawrą stosowną umowę, która określi zasady przekazania i rozliczenia tej pomocy.

5. Partner Projektu zobowiązuje się do udzielenia pomocy, o której mowa w ustępach poprzedzających w terminie umożliwiającym Partnerowi Wiodącemu zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach Programu, o którym mowa w §1 ust.1.

6. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia kosztów wykonania zadań w stosunku do planowanych nakładów strony porozumienia pokryją koszty proporcjonalnie do deklarowanego udziału w środkach własnych.

§ 5. W przypadku rozbieżności co do zakresu prac, montażu finansowego lub innych elementów przedsięwzięcia, decyduje treść umowy, o której mowa w § 4 ust. 4.

§ 6. 1. Partnerem Wiodącym projektu jest Powiat Kaliski.

2. Do obowiązków Partnera Wiodącego należeć będzie:

1) przygotowanie dokumentacji przetargowej,

2) przygotowanie umów na wykonawstwo robót i nadzór inwestorski,

3) koordynacja wszystkich dziań projektu,

4) realizacja projektu wymienionego w § 1 do końca roku 2014,

5) obsługa prawna i księgowa projektu,

6) przygotowanie rozliczeń, wniosków o płatność i sprawozdań z realizacji projektu.

§ 7. 1. Strony porozumienia mogą spotykać się na spotkaniach celem wymiany informacji i ustalenia działań projektu.

2. Decyzje w porozumieniu podejmowane są na zasadzie konsensusu, w przypadku braku konsensusu decyzję podejmuje Partner Wiodący

§ 8. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas realizacji projektu oraz rozliczenia środków przeznaczonych na ten cel.

2. Strony porozumienia dopuszczają wspólną realizację innych przedsięwzięć.

3. Wszystkie spory powstałe na tle realizacji porozumienia strony rozstrzygać będą polubownie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy prawne Unii Europejskiej.

§ 9. 1. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron z zastosowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Rozwiązanie porozumienia może nastąpić w związku z wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności uniemożliwiających dalsze wykonywanie zawartych postanowień.

§ 10. 1. Partnerzy zobowiązują się przy realizacji zadań wynikających z porozumienia stosować ustawę Prawo zamówień publicznych.

2. Partner Wiodący zobowiązuje się do przesyłania Partnerowi Projektu przed zawarciem umowy z wykonawcą informacji o wyniku postępowania oraz udostępni na ich żądanie opis i dowody stosowania procedur dotyczących udzielania zamówień i zasad postępowania przed zawarciem umowy z wykonawcą.

3. Partner Wiodący przechowa zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentację związaną z przeprowadzonymi procedurami.

§ 11. W przypadku braku uzyskania dotacji ze środków budżetu państwa lub nie zatwierdzenia finansowego zadania w uchwałach budżetowych stron na rok 2014 niniejsze porozumienie traci moc.

§ 12. Wszelkie zmiany mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, w postaci aneksu do niniejszego porozumienia.

§ 13. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 14. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 3 otrzymuje Partner Wiodący a 1 egzemplarz Partner Projektu.

Partner Wiodący: Partner Projektu:

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »