reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/210/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

z dnia 20 września 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Staniew z przeznaczeniem pod elektrownię wiatrową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

Dział I.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Staniew z przeznaczeniem pod elektrownię wiatrową, po stwierdzeniu że projekt planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski.

2. Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze, którego granice określa rysunek, zwany dalej "rysunkiem planu", opracowany w skali 1 : 2000 i zatytułowany: "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Staniew z przeznaczeniem pod elektrownię wiatrową", stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

3. Załącznikiem nr 2 do uchwały jest rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu.

4. Załącznikiem nr 3 do uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie- należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w niniejszej uchwale;

2) uchwale- należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.;

3) rysunku planu- należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

4) obszarze- należy przez to rozumieć obszar objęty planem, w granicach przedstawionych na rysunku planu;

5) terenie- należy przez to rozumieć część obszaru wydzieloną liniami rozgraniczającymi wraz z odpowiednim symbolem;

6) przepisach odrębnych- należy przez to rozumieć obowiązujące w trakcie realizacji przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy- należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość, w jakiej może znaleźć się słup elektrowni wiatrowej od linii rozgraniczającej terenu;

8) intensywności zabudowy- należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

9) powierzchni terenu biologicznie czynnej- oznacza powierzchnię terenu określoną w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dział II.
Przepisy szczegółowe

Rozdział 1.
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 3. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolemEw, przeznacza się pod elektrownię wiatrową wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą w szczególności plac manewrowy, plac montażowy, drogę dojazdową, linie elektroenergetyczne, stacje transformatorowe, ogrodzenie terenu wokół elektrowni wiatrowej wraz z oświetleniem ochronnym.

2. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolemR, przeznacza się pod:

1) uprawy polowe i sadownicze;

2) podziemne i naziemne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, a w szczególności: linie elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i telesterownicze, łopaty turbiny elektrowni wiatrowej;

3) ustala się zakaz realizacji zabudowy kubaturowej.

3. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolemRZ, przeznacza się pod:

1) łąki;

2) pastwiska;

3) dojazdy niezbędne do celów konserwacji rowów melioracyjnych.

4. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolemWS, przeznacza się pod:

1) wody powierzchniowe - cieki naturalne;

2) rowy melioracyjne.

5. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami1 KDWi2 KDW, przeznacza się na drogi wewnętrzne.

6. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami1 KD-XRi2 KD-XR, przeznacza się na drogi publiczne - ciągi pieszo-rowerowe.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 4. Nie ustala się ze względu na brak potrzeby takich ustaleń.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 5. 1. Należy zachować funkcjonowanie istniejącego systemu melioracyjnego.

2. W przypadku naruszenia istniejącego systemu melioracyjnego należy zapewnić rozwiązania zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie; w tym celu dopuszcza się realizację nowych systemów melioracji i przebudowy istniejących rowów po uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci.

3. Zakazuje się likwidacji istniejących zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i przywodnych, poza wycinką sanitarną lub powodowaną względami bezpieczeństwa osób lub mienia.

4. Masy ziemne, w szczególności wierzchnie, najbardziej żyzne warstwy gleby, przemieszczane w trakcie prowadzonych prac budowlanych, należy w pierwszej kolejności zagospodarować w granicach działki budowlanej, a w sytuacji kiedy nie będą mogły być w ten sposób wykorzystane, traktować jako odpad i zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 6. W przypadku odnalezienia, podczas prowadzenia prac ziemnych, obiektów archeologicznych należy niezwłocznie powiadomić właściwe organy służby ochrony zabytków, w celu określenia warunków dopuszczających do realizacji inwestycji w zakresie ochrony archeologicznej.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 7. Zakazuje się umieszczania reklam na konstrukcjach elektrowni wiatrowej, poza nazwą lub znakiem graficznym producenta, inwestora lub właściciela obiektu.

Rozdział 6.
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy

§ 8. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolemEw, obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się budowę jednej elektrowni wiatrowej, o mocy powyżej 100 kW;

2) wysokość elektrowni wiatrowej, mierzona od poziomu terenu do wierzchołka śmigła w jego górnym, pionowym położeniu, nie może wynosić więcej niż 170,0 m;

3) elektrownia wiatrowa musi być pomalowana w kolorach pastelowych - białym lub w odcieniach szarości, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dotyczących oznakowania przeszkód lotniczych;

4) wysokość masztu służącego do pomiaru prędkości i kierunku wiatru, mierzona od poziomu terenu do jego najwyższego punktu, nie może wynosić więcej niż 100,0 m;

5) powierzchnię terenu biologicznie czynną - min. 5 % powierzchni działki;

6) minimalną intensywność zabudowy działki - 0,01;

7) maksymalną intensywność zabudowy działki - 0,95;

8) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych realizowanych w ramach własnej działki - min. 1 stanowisko.

Rozdział 7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

§ 9. Nie ustala się, ze względu na nie występowanie na obszarze planu.

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 10. Dla terenu oznaczonego symbolem Ew dopuszcza się wydzielenie działki budowlanej pod warunkiem zachowania min. powierzchni 400 m2.

Rozdział 9.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 11. Ustala się konieczność zgłaszania i uzgadniania z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wszelkich obiektów o wysokości 50,0 m npt. i więcej, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 12. 1. Wyznacza się strefę ochronną wokół terenu Ew związaną z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów, oraz występowaniem znaczącego oddziaływania elektrowni wiatrowej na środowisko.

2. W strefie ochronnej ustala się zakaz realizacji zabudowy kubaturowej.

§ 13. Przed podjęciem prac budowlanych związanych z realizacją elektrowni wiatrowej należy przeprowadzić badania geotechniczne gruntu, określające możliwość posadowienia obiektu.

§ 14. 1. Wzdłuż napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia SN 15 kV obowiązuje obszar oddziaływania obiektu o szerokości 7,5 m od osi linii.

1) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich budynków i budowli takich jak maszty;

2) ustala się zakaz nasadzeń wysoką roślinnością kolidującą z przebiegiem przewodów energetycznych.

2. Dla usytuowania elektrowni wiatrowej od napowietrznych linii elektroenergetycznych ustala się zachowanie min. odległości:

1) wzdłuż trasy linii elektroenergetycznej o napięciu do 45 kV określa się pas techniczny, w którym, przy dowolnym stanie pracy elektrowni wiatrowej, nie może znaleźć się jakikolwiek jej element; oś symetrii pasa technicznego wyznaczą słupy;

2) szerokość pasa technicznego dla linii napowietrznych jednotorowych o napięciu do 45 kV wynosi 25,0 m.

3. Wszystkie istniejące na obszarze planu urządzenia elektroenergetyczne należy wkomponować w projektowane zagospodarowanie przedmiotowego terenu, zachowując bezpieczne odległości zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

4. Dopuszcza się przebudowę sieci elektroenergetycznych z kolidującym planowanym zagospodarowaniem terenu; sposób i warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej określi zakład energetyczny.

Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 15. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem miejscowym poprzez drogę 1 KDW, z włączeniem do układu zewnętrznego na istniejących skrzyżowaniach.

§ 16. 1. Drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu symbolem 1KDW, 2 KDW:

a) szerokość w liniach rozgraniczających - zmienna, zgodnie z rysunkiem planu,

b) przeznaczenie uzupełniające - elementy infrastruktury technicznej - bez budynków, pasy zieleni,

c) dopuszcza się przebudowy i modernizację dróg.

2. Ciągi pieszo - rowerowe, oznaczone na rysunku planu symbolem 1KD-XR, 2KD-XR,

a) szerokość w liniach rozgraniczających - zmienna, zgodnie z rysunkiem planu,

b) przeznaczenie uzupełniające - elementy infrastruktury technicznej - bez budynków, pasy zieleni,

c) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury związanej z obsługą ruchu pieszych i rowerowego.

§ 17. W zakresie gospodarki odpadami ustala się obowiązek gromadzenia odpadów w sposób zgodny z wojewódzkim planem gospodarki odpadami.

§ 18. 1. Dla terenu przeznaczonego pod lokalizację elektrowni wiatrowej nie ustala się zasad uzbrojenia terenu w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ze względu na ich bezosobową obsługę.

2. Dla projektowanej elektrowni wiatrowej ustala się przyłączenie do istniejącej lub nowoprojektowanej sieci energetycznej.

§ 19. W zakresie transportu materiałów i elementów konstrukcyjnych do terenu EW obowiązują następujące ustalenia:

1) transport należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi, przy równoczesnym zabezpieczeniu stanu technicznego dróg publicznych przed ich degradacją;

2) zobowiązuje się właścicieli i inwestorów terenu EW, a także przewoźników obsługujących teren EW do przestrzegania dopuszczalnego obciążenia dróg publicznych;

3) w przypadku poruszania się pojazdów nienormatywnych konieczne jest uzyskanie zezwolenia, zgodnie z właściwymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Rozdział 11.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 20. 1. Dla terenu objętego planem nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.

2. Do czasu realizacji postanowień niniejszej uchwały dopuszcza się dotychczasowy sposób ich użytkowania i zagospodarowania.

Rozdział 12.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 21. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12, art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych w planie, ustala się 30 % stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Dział III.
Przepisy końcowe

§ 22. Grunty rolne klasy IIIa o powierzchni 0,4522 ha uzyskały zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr GZ.tr.057-602-405/13 z dnia 10 września 2013 r. na przeznaczenie na cele nierolnicze.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/210/2013
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 20 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/210/2013
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 20 września 2013r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/210/2013
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 20 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/210/2013
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 20 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama