reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.435.2013.15 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 29 października 2013r.

orzekające nieważność uchwały Nr 351/XXXVI/13 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Ślesin

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594, ze zm.)

orzekam

nieważność uchwały Nr 351/XXXVI/13 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Ślesin –ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr KN-I.4131.1.435.2013.15
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 29 października 2013 r.

Uchwała Miejskiej Gminy Ślesin Nr 351/XXXVI/13 została podjęta na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ww. ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)

Uchwałę doręczono organowi nadzoru w dniu 8 października 2013 r.

Dokonując oceny legalności przedłożonej do oceny uchwały organ nadzoru stwierdził, co następuje:

Na sesji w dniu 27 września 2013 r. Rada Miejska Gminy Ślesin podjęła uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Ślesin. W § 3 przedmiotowej uchwały rada postanowiła, że: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”. Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru stwierdził, że wskazany wyżej zapis uchwały istotnie narusza prawo, tj. art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172, ze zm.).

Zgodnie z przepisem art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych publikacja przedmiotowej uchwały byłaby uzasadniona, o ile obowiązek publikacji wynikałby z przepisu szczególnego, albo uchwała stanowiłaby akt prawa miejscowego. W ocenie organu nadzoru, uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli na terenie gminy nie może zostać uznana za akt prawa miejscowego. Taki charakter posiadają bowiem tylko akty wydane na podstawie wyraźnej kompetencji ustawowej przez właściwy organ, który w sposób generalny i abstrakcyjny określa reguły postępowania wyznaczonej grupie adresatów. Niniejsza uchwała nie spełnia wskazanych wymogów. Nie istnieje również przepis szczególny nakazujący publikację tego typu uchwał. Przedmiotowa uchwała została podjęta na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy o systemie oświaty który stanowi, że: „Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”. Nie można zatem stwierdzić, iż z treści tego przepisu wynika podstawa prawna do publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Biorąc pod uwagę fakt, iż katalog aktów podlegających publikacji (art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych) nie przewiduje publikacji uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, ani też z żadnego przepisu szczególnego nie wynika nakaz publikacji tego rodzaju uchwał, należy stwierdzić, że Rada nie miała podstaw prawnych do zarządzenia publikacji przedmiotowej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Powyższą argumentację podzielił również Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 18 lutego 2009 r., sygn. akt IV SA/Wr 579/08. W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził m.in., iż: „Uchwała rady gminy ustalająca sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych nie wymaga publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym, gdyż nie jest aktem prawa miejscowego, ani obowiązek publikacji takiej uchwały nie wynika z przepisów szczególnych (...). Nie istnieje również przepis szczególny nakazujący publikację tego typu uchwał w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W postanowieniach art. 14a ustawy o systemie oświaty, ustawodawca nie zawarł bowiem normy expressis verbis nakazującej publikację takiego aktu. Taki obowiązek dotyczy natomiast uchwał ustalających plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. W myśl art. 17 ust. 4 ustawy o systemie oświaty Rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy. Uchwała rady gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym”.

Wobec powyższego zasadnym jest stwierdzenie nieważności uchwały. Uchylenie uchwały w całości podyktowane jest tym, iż brak określenia lub określenie w sposób sprzeczny z prawem wejścia w życie uchwały przekłada się bezpośrednio na ważność całego aktu prawnego.

Mając powyższe na uwadze należało rozstrzygnąć jak na wstępie.

Wojewoda Wielkopolski

(-) Piotr Florek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama