| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/259/2013 Rady Gminy Niechanowo

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie :wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji

Na podstawie art. 6n ust. 1 w związku z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Niechanowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowiący załącznik nr 1 i niezamieszkałych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek złożyć do Wójta Gminy Niechanowo deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na formularzu wg określonego wzoru w terminie do 15 stycznia 2014 roku, a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechanowo.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Niechanowo nr XV/154/2012 z dnia 7 września 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma obowiązek określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Wzór deklaracji zawiera objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informacje o terminach i miejscu składania deklaracji.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/259/2013
Rady Gminy Niechanowo
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

deklaracja zamieszkałe.popr

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/259/2013
Rady Gminy Niechanowo
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

deklaracja niezamieszkałepop (1)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Monika Sawarska

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »