| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/360/2013 Rady Miejskiej w Kole

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r poz. 594 z póżn. zm / i art. 18a oraz art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2010r. Nr 95,poz.613 z późn. zm./ uchwala się, co następuje :

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Kole:

1. wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów;

2. określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;

3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów.

4. wprowadza zwolnienie z opłaty od posiadania psów w przypadku adopcji psa bezdomnego, odłowionego na terenie Gminy Miejskiej Koło.

§ 2. Wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej Koło opłatę od posiadania psów.

§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 30,00 zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną. Zmiana stawki rocznej może nastąpić w drodze Uchwały Rady Miejskiej.

§ 4. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest jednorazowo, bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od daty powstania tego obowiązku;

2. obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku;

3. jeżeli obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

§ 5. Wpłaty opłaty od posiadania psów można dokonywać w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kole.

§ 6. 1. Wprowadza się zwolnienie z opłaty od posiadania psa przez okres dwóch lat w przypadku adopcji psa bezdomnego, odłowionego na terenie Gminy Miejskiej Koło.

2. Okres zwolnienia z opłaty liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano adopcji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kole


Urszula Pękacz


Uzasadnienie

do UCHWAŁY Nr XXXIX/360/2013

Rady Miejskiej w Kole

z dnia 29 października 2013 roku

w sprawie opłaty od posiadania psów

Opłata od posiadania psa ma charakter fakultatywny, dlatego też niezbędnym warunkiem jej obowiązywania na terenie danej Gminy jest podjęcie przez Radę stosownej uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki oraz zasad poboru i terminów jej płatności.

Stawki podatków i opłat lokalnych ulegają corocznie wzrostowi w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 roku /M.P. z 2013 r. poz. 595/, wskaźnik ten w pierwszym półroczu 2013 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2012 roku wzrósł o 0,9 %.

W związku z powyższym maksymalna stawka opłaty od posiadania psów na rok 2014 wynosi 121,01 zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

Natomiast stawka rocznej opłaty od posiadania psa obowiązująca na terenie Gminy Miejskiej Koło, ustalona została przez Radę Miejską w Kole na tym samym poziomie co dotychczas tj. w wysokości 30,00 zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

Ponieważ problem bezdomności zwierząt w szczególności psów na terenie Gminy Miejskiej Koło jest problemem narastającym dlatego też Wydział Ochrony Środowiska podjął działania zmierzające do poprawy tego stanu rzeczy poszukując nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Akcja prowadzona jest poprzez umieszczanie ogłoszeń o adopcji psów na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz publikacje w lokalnej prasie i na stronie internetowej. Podstawą uznania adopcji jest dostarczenie do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kole prawidłowo wypełnionego " Zobowiązania"

W celu zachęcenia do adopcji bezpańskich psów ustalone zostało przez Radę Miejską w Kole

że osoby, które zaadoptowały psa bezdomnego odłowionego z terenu Gminy Miejskiej Koło zwolnienie będą z opłaty od posiadania psa.

Burmistrz Miasta Koła


Mieczysław Drożdżewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Autotesto

Autotesto to pierwsza w Polsce Sieć Niezależnych Ekspertów Samochodowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »