reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Starosty Kaliskiego; Wójta Gminy Opatówek

z dnia 27 września 2013r.

o partnerstwie

zawarte w dniu27.09.2013 r.w Opatówku pomiędzy:

Gminą Opatówekreprezentowaną przez:

Sebastiana Wardęckiego - Wójta Gminy Opatówek

zwaną dalej: Partnerem Wiodącym

a

Powiatem Kaliskimreprezentowanym przez:

Krzysztofa Nosala - Starostę Kaliskiego

Andrzeja Dolnego - Wicestarostę

zwanego dalej: Partnerem Projektu

§ 1. 1. Strony zgodnie postanawiają, że zawierają porozumienie o partnerstwie, którego celem jest wspólne działanie na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn:"Przebudowa drogi gminnej Rajsko - Sierzchów - Borów gm. Opatówek" w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

2. Porozumienie określa zasady funkcjonowania oraz zasady współpracy Partnera Wiodącego i Partnera Projektu przy realizacji Projektu wskazanego w ust. 1.

3. Zakres rzeczowo-finansowy jest określony weWNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZADANIA W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO POD NAZWĄ NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ.

§ 2. Projekt finansowany będzie ze środków własnych stron porozumienia oraz ze środków Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

§ 3. Realizacja inwestycji nastąpi w roku 2014.

§ 4. 1. Partner Wiodący i Partner Projektu zapewnią w swoich budżetach środki finansowe, których łączna wartość stanowi środki własne, o których mowa w § 2.

2. Partner Projektu zobowiązuje się do wpłaty w ramach środków własnych o których mowa w § 2 kwoty: 1.000,00 zł słownie: jeden tysiąc złotych.

3. Partner Projektu udzieli Partnerowi Wiodącemu pomocy finansowej na 2014 rok w wysokości określonej w § 4 ust. 2 na okoliczność udzielenia przedmiotowej pomocy strony zawrą stosowną umowę, która określi zasady przekazania i rozliczenia tej pomocy.

4. Partner Projektu zobowiązuje się do udzielenia pomocy, o której mowa w ustępach poprzedzających w terminie umożliwiającym Partnerowi Wiodącemu zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach Programu, o którym mowa w §1 ust.1.

5. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia kosztów wykonania zadań w stosunku do planowanych nakładów strony porozumienia pokryją koszty proporcjonalnie do deklarowanego udziału w środkach własnych.

§ 5. W przypadku rozbieżności co do zakresu prac, montażu finansowego lub innych elementów przedsięwzięcia, decyduje treść umowy, o której mowa w § 4 ust. 4.

§ 6. 1. Partnerem Wiodącym projektu jest Gmina Opatówek.

2. Do obowiązków Partnera Wiodącego należeć będzie:

1) przygotowanie dokumentacji przetargowej,

2) przygotowanie umów na wykonawstwo robót i nadzór inwestorski,

3) koordynacja wszystkich działań projektu,

4) realizacja projektu wymienionego w § 1 do końca roku 2014,

5) obsługa prawna i księgowa projektu,

6) przygotowanie rozliczeń, wniosków o płatność i sprawozdań z realizacji projektu.

§ 7. 1. Strony porozumienia mogą spotykać się na spotkaniach celem wymiany informacji i ustalenia działań projektu.

2. Decyzje w porozumieniu podejmowane są na zasadzie konsensusu, w przypadku braku konsensusu decyzję podejmuje Partner Wiodący

§ 8. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas realizacji projektu oraz rozliczenia środków przeznaczonych na ten cel.

2. Strony porozumienia dopuszczają wspólną realizację innych przedsięwzięć.

3. Wszystkie spory powstałe na tle realizacji porozumienia strony rozstrzygać będą polubownie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy prawne Unii Europejskiej.

§ 9. 1. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron z zastosowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Rozwiązanie porozumienia może nastąpić w związku z wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności uniemożliwiających dalsze wykonywanie zawartych postanowień.

§ 10. 1. Partnerzy zobowiązują się przy realizacji zadań wynikających z porozumienia stosować ustawę Prawo zamówień publicznych.

2. Partner Wiodący zobowiązuje się do przesyłania Partnerowi Projektu przed zawarciem umowy z wykonawcą informacji o wyniku postępowania oraz udostępni na ich żądanie opis i dowody stosowania procedur dotyczących udzielania zamówień i zasad postępowania przed zawarciem umowy z wykonawcą.

3. Partner Wiodący przechowa zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentację związaną z przeprowadzonymi procedurami.

§ 11. W przypadku braku uzyskania dotacji ze środków budżetu państwa lub nie zatwierdzenia finansowego zadania w uchwałach budżetowych stron na rok 2014 niniejsze porozumienie traci moc.

§ 12. Wszelkie zmiany mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, w postaci aneksu do niniejszego porozumienia.

§ 13. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 14. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 3 otrzymuje Partner Wiodący a 1 egzemplarz Partner Projektu.

Partner Projektu Partner Wiodący

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama