| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 317/XXXIX/2013 Rady Gminy Czerwonak

z dnia 21 listopada 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2013r poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, 222, art. 235 - 237, art. 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 245/XXIX/2012 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

- w § 1 ust.1 dochody po zmianach wynoszą 79 660 541,65 w tym:dochody bieżące po zmianach wynoszą78 109 647,01

- w § 2 ust. 1 wydatki po zmianach wynoszą 88666 176,34w tym:

- w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą72 708 800,12

- w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą15 957 376,22

§ 2. 1. § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu w kwocie 9 005 634,69 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 11 600 676,69 zł, w tym 6 073 394,71 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów.

§ 3. § 6 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie: Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 100 000,00

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6 573 394,71 zł z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 3 478 352,71 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2 595 042,00 zł

§ 5. W załączniku nr 1- dochody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 6. W załączniku nr 2- wydatki - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 7. W załączniku nr 5- wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz zakupami inwestycyjnymi - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 8. W załączniku nr 6- wydatki jednostek pomocniczych - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 9. W załączniku nr 7- przychody i rozchody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, który stanowi integralna część.

§ 10. W załączniku nr 8- Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, który stanowi integralna część.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak


Marcin Wojtkowiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 317/XXXIX/2013
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 317/XXXIX/2013
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 317/XXXIX/2013
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 317/XXXIX/2013
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 317/XXXIX/2013
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 317/XXXIX/2013
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »