| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/329/2013 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w obrębie geodezyjnym Sadowie w gminie Ostrów Wielkopolski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, 951, poz. 1445; z 2013 r. poz. 21, poz. 405) a także w związku z Uchwałą Nr XXXV/314/2009 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w obrębie geodezyjnym Sadowie w gminie Ostrów Wielkopolski,
po stwierdzeniu Uchwałą Nr XXXVI/291/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w obrębie geodezyjnym Sadowie w gminie Ostrów Wielkopolski z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski" - uchwala się, co następuje:

Dział I.
PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1.
Zasady ogólne

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w obrębie geodezyjnym Sadowie w gminie Ostrów Wielkopolski,zwany dalej planem miejscowym,obejmuje obszar o powierzchni około 39,1 ha, położony w południowo-wschodniej części gminy,
w północnej części obrębu geodezyjnego Sadowie.

1. Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego planem miejscowym przedstawia rysunek planu miejscowego w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i będący jej integralną częścią.

2. W planie miejscowym nie określa się:

1. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - ze względu na brak przestrzeni publicznych;

2. zasad ochrony dóbr kultury współczesnej - ze względu na brak dóbr kultury współczesnej;

3. granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - ze względu na brak występowania takich terenów.

3. Załącznikami niniejszej uchwały są:

1. rysunek planu miejscowego, o którym mowa w ust. 2 - załącznik nr 1;

2. rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2;

3. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy - załącznik nr 3.

4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. elektrowni wiatrowej - należy przez to rozumieć budowlę składającą się z fundamentu, wieży stalowej o konstrukcji rurowej pełnościennej i urządzenia prądotwórczego przetwarzającego energię mechaniczną wiatru na energię elektryczną;

2. budynku - termin ten należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach
o statystyce publicznej, w tym obejmujący także wiaty;

3. istniejącym obiekcie - należy przez to rozumieć taki obiekt, który istniał w dniu wejścia
w życie niniejszej uchwały oraz taki, który został zrealizowany zgodnie z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, odpowiednio wydanym lub złożonym przed tym terminem,
a w odniesieniu do obiektu, który nie wymaga pozwolenia lub zgłoszenia - taki, który wzniesiono przed tym terminem;

4. kategorii terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie i sposoby zagospodarowania terenu oznaczone na rysunku planu miejscowego określonym symbolem literowym i zdefiniowane

5. nieuciążliwym obiekcie - należy przez to rozumieć taki obiekt, który nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w obowiązujących przepisach poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

6. nowym obiekcie- należy przez to rozumieć taki obiekt, który będzie zrealizowany zgodnie
z pozwoleniem na budowę wydanym w oparciu o tę uchwałę lub zgłoszeniem złożonym po jej wejściu
w życie, a w odniesieniu do obiektów, które nie wymagają pozwolenia lub zgłoszenia, taki, który będzie wzniesiony po tym terminie;

7. obiekcie chronionym - należy przez to rozumieć mieszkanie oraz inny obiekt lokalizowany na terenach, dla których w przepisach ochrony środowiska ustalono standardy jakości środowiska takie jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej lub wyższe (np. dla terenów szpitali, domów opieki społecznej, budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży itp.);

8. terenie, zwanym zamiennie jednostką terenową - należy przez to rozumieć część obszaru planu miejscowego wyznaczoną na rysunku planu miejscowego liniami rozgraniczającymi,
o danej kategorii terenu, oznaczoną odpowiednim symbolem cyfrowo-literowym,
z zastrzeżeniem, że termin "teren" został zastosowany także w nieco innym znaczeniu:

a) w wyrażeniu "rzeźba terenu",

b) w wyrażeniach "zagospodarowania terenu" lub "użytkowania terenu" zaczerpniętych
z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

9. wysokości - należy przez to rozumieć pionową odległość od poziomu gruntu do najwyższego punktu obiektu, a w przypadku obiektów usytuowanych na innych obiektach pionową odległość od najwyższego punktu stycznego dwóch obiektów do najwyższego punktu górnego obiektu;
w przypadku budynków wysokość liczona jest zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

§ 2. 1. Na rysunku planu miejscowego występują następujące oznaczenia, umożliwiające lokalizację obowiązujących ustaleń planu miejscowego:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym, której szczegółowy przebieg określa wewnętrzna linia, będąca częścią oznaczenia granicy obszaru objętego planem miejscowym; granica ta określa obszar,
na którym obowiązują ustalenia niniejszej uchwały;

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV wraz ze strefą ograniczeń w użytkowaniu
o szerokości po 5 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów linii;

5) linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV wraz ze strefą ograniczeń w użytkowaniu
o szerokości po 15 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów linii;

6) symbol terenu składający się z następujących członów:

a) numeru terenu - służącego lokalizacji ustaleń niniejszej uchwały na rysunku planu miejscowego, będącego numerem porządkowym w ramach danej kategorii terenu,

b) kategorii terenu - oznaczonej symbolem literowym.

1. Za szczegółowy przebieg granicy lub linii wyznaczonej na rysunku planu miejscowego należy przyjmować:

1. granicę działki geodezyjnej na odcinku pokrywającym się z tą granicą lub linią, jeżeli granica działki i linia są do siebie równoległe;

2. oś linii lub granicy oznaczonej na rysunku planu miejscowego w innych przypadkach niż wymienione w pkt 1.

2. W przypadku granic i linii oznaczonych linią i dodatkowymi graficznymi oznaczeniami, takimi jak koła lub inne znaki i figury geometryczne, przebieg granicy określa wymieniona linia; zasadę określoną
w stosuje się odpowiednio.

3. Pozostałe, niewymienione w , elementy rysunku planu miejscowego mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami niniejszej uchwały.

Rozdział 2.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 3. 1. Ze względu na położenie obszaru planu miejscowego w zasięgu zlewni Baryczy, której wody powierzchniowe wykorzystywane są do zasilania infiltracyjnych ujęć komunalnych, zakazuje się form zagospodarowania i użytkowania terenu, które mogłyby spowodować zanieczyszczenie wód powierzchniowych.

1. Na obszarach, na których rzeźba terenu i przebieg cieków wodnych wskazują na występowanie zagrożenia lokalnymi podtopieniami lub gwałtownymi spływami powierzchniowymi wód,
w przyjmowanych rozwiązaniach, nakazuje się uwzględniać możliwość wystąpienia takich zagrożeń.

2. Należy zapewnić dostęp do rowów dla służb odpowiedzialnych za ich eksploatację.

3. Dopuszcza się zmianę przebiegu rowów, a także ich poszerzenie, przykrycie lub zarurowanie, pod warunkiem, że nie spowoduje to niepożądanych zmian w stosunkach gruntowo-wodnych a także nie będzie kolidowało z istniejącym i nowym zainwestowaniem.

4. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę urządzeń melioracyjnych innych niż wymienione
4.

5. Ewentualne uszkodzenia urządzeń melioracyjnych dokonane w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub innych robót ziemnych muszą być usunięte przed ich zakończeniem.

6. Parametry techniczne elektrowni wiatrowych muszą zapewnić dotrzymanie standardów jakości środowiska określonych w obowiązujących przepisach poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny, w szczególności dotyczy to terenów zlokalizowanych poza obszarem planu miejscowego, które są wykorzystywane jako obiekty chronione, bądź na takie cele zostały przeznaczone.

7. W trakcie realizacji i eksploatacji elektrowni wiatrowych oraz infrastruktury technicznej, należy stosować rozwiązania mające na celu minimalizację negatywnych oddziaływań na środowisko,
w szczególności: ochronę powietrza atmosferycznego, gleb, wód powierzchniowych i gruntowych, klimatu akustycznego, a także ochronę zdrowia ludzi i zwierząt.

Rozdział 3.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 4. 1. Na obszarze planu miejscowego ustanawia się strefę "OW" archeologicznej ochrony konserwatorskiej, w obrębie której występują zabytkowe obiekty archeologiczne.

1. Ustala się obowiązek uzyskania pozwolenia odpowiednich służb konserwatorskich na prowadzenie prac naruszających strukturę gruntów.

2. W razie natrafienia na obiekty archeologiczne należy stosować się do przepisów o ochronie zabytków.

Rozdział 4.
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, gabaryty obiektów, a także zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 5. 1. Wysokość masztów, wież i słupów:

1. wolnostojących, z wyjątkiem podtrzymujących linie wysokiego napięcia lub linie najwyższych napięć oraz masztów elektrowni wiatrowych, nie może przekraczać 25 m;

2. ustawianych na budynkach nie może przekraczać 5 m.

1. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą lokalizowania inwestycji celu publicznego
z zakresu łączności publicznej.

2. Zakazuje się lokalizowania reklam.

Rozdział 5.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości położonych na terenach innych niż kategorii R,EW

§ 6. 1. Linie rozgraniczające mogą stanowić granice działek przewidzianych do wydzielenia.

1. Dopuszcza się wydzielenie nowych działek dla obiektów komunikacji i infrastruktury technicznej.

2. Dopuszcza się wydzielanie nowych działek, innych niż określone w ust. 1 i 2, pod warunkiem uwzględnienia ograniczeń dotyczących nowo wydzielonych działek, określonych w rozdziale II.

3. Dopuszcza się dokonywanie scaleń gruntów w granicach terenów tej samej kategorii.

4. Nowo wydzielane nieruchomości muszą spełniać następujące parametry:

1. minimalna powierzchnia działki:

a) 1 m2- na terenach kategorii KDR,

b) 200 m2- na terenach kategorii EW i PG;

2. minimalna szerokość frontu działki - 1 m;

3. kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego - minimum 10o.

Rozdział 6.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 7. 1. Nie podlegają regulacjom niniejszej uchwały następujące tymczasowe obiekty budowlane:

1. ustawiane na danej nieruchomości na okres krótszy niż 18 miesięcy jako zaplecze prowadzonych przez ten czas prac budowlanych;

2. ustawiane na danej nieruchomości na okres krótszy niż 3 miesiące dla innych potrzeb niż określone w pkt 1.

1. W sąsiedztwie sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej należy zachować ograniczenia
w użytkowaniu oraz zagospodarowaniu terenów wynikające w szczególności
z ponadnormatywnego oddziaływania w zakresie emisji pól elektromagnetycznych i hałasu; przyjmuje się zasięg strefy, w której występują ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów w odległości:

1. dla linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV - 5 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów linii;

2. dla linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV - 15 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów linii.

2. Zakazuje się sadzenia drzew i krzewów nad urządzeniami podziemnymi i pod urządzeniami napowietrznymi bez uzgodnienia z użytkownikami tych urządzeń.

3. Dla wszelkich obiektów o wysokości równej i większej niż 50 m n.p.t. występuje obowiązek zgłoszenia do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, z dwumiesięcznym wyprzedzeniem ich realizacji, wynikający z przepisów szczególnych.

Rozdział 7.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 8. 1. Nie ogranicza się lokalizacji ciągów rowerowych i pieszych, o ile nie kolidują z innymi ustaleniami niniejszej uchwały.

1. Połączenie obszaru planu miejscowego z zewnętrznym układem dróg publicznych, ustala się
w oparciu o drogę oznaczoną symbolem 1KDR.

2. W zakresie lokalizacji sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:

1. nowe napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia należy prowadzić
w odległości, mierzonej równolegle do powierzchni terenu, co najmniej 80 m od zasięgu pracy śmigła elektrowni wiatrowej;

2. nowe napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia należy prowadzić w odległości, mierzonej równolegle do powierzchni terenu, co najmniej 12,5 m od zasięgu pracy śmigła elektrowni wiatrowej;

3. dopuszcza się przebudowę linii 110 kV na dwutorową;

4. przy projektowaniu nowych obiektów lub nowego zagospodarowania należy - w miarę możliwości - unikać kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej; w przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego zagospodarowania z tymi elementami należy je przenieść lub odpowiednio zmodyfikować, przy uwzględnieniu tytułów prawnych właścicieli sieci infrastruktury technicznej;

5. należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej niezbędny dla prowadzenia ich właściwej eksploatacji.

3. Obsługę obszaru objętego planem miejscowym w zakresie infrastruktury technicznej określa się następująco:

1. zaopatrzenie w wodę niewykorzystywaną przy pracach budowlanych, do podlewania roślin ani do gaszenia pożarów powinno odbywać się poprzez podłączenie do komunalnej sieci wodociągowej;

2. ścieki bytowe, lub ścieki będące mieszaniną ścieków bytowych oraz wód opadowych
i roztopowych, powstające w nowych obiektach powinny być kierowane do sieci kanalizacji sanitarnej;

3. dopuszcza się, do czasu realizacji w pobliżu odpowiedniego systemu kanalizacyjnego, gromadzenie ścieków bytowych, lub ścieków będących mieszaniną ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych, w szczelnych zbiornikach i ich systematyczny wywóz do miejsc zrzutów
w systemie kanalizacji sanitarnej;

4. na terenach wyposażonych w kanalizację sanitarną wszystkie obiekty, w których mogą powstawać ścieki bytowe, lub ścieki będące mieszaniną ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych, powinny być niezwłocznie podłączone do tej kanalizacji;

5. jeżeli na obszarach objętych planem miejscowym będą wytwarzane ścieki inne niż bytowe lub będące mieszaniną ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych, należy je odprowadzać do sieci, o których mowa w pkt 2, po odpowiednim oczyszczeniu i na warunkach uzgodnionych
z operatorami sieci;

6. wszelkie drogi, place, miejsca postojowe, dojazdy o utwardzonej nawierzchni winny być wyposażone w systemy odprowadzania wód opadowych i roztopowych; w przypadku zastosowania nawierzchni częściowo utwardzonych ("ażurowych") należy odpowiednio zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń;

7. wody opadowe i roztopowe, o których mowa w pkt 4, przed zrzutem do cieków powierzchniowych i gruntu, winny być w razie potrzeby odpowiednio podczyszczane; może to być realizowane na obszarach objętych planem miejscowym lub poza jego granicami;

8. zaopatrzenie w energię elektryczną powinno się odbywać odpowiednio do potrzeb, przy czym na własne potrzeby dopuszcza się wykorzystywanie nieuciążliwych lokalnych źródeł energii, takich jak kolektory słoneczne;

9. energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach wiatrowych powinna być przekazywana liniami kablowymi do krajowego systemu elektroenergetycznego;

10. w zakresie rozwiązań teleinformatycznych, w tym telefonii, dopuszcza się zarówno rozwiązania lokalne, jak i powiązane z zewnętrznymi systemami, w tym w szczególności służące do monitoringu
i obsługi elektrowni wiatrowych, takie jak na przykład sieci światłowodowe;

11. odpady wytwarzane na terenach kategorii EW powinny być segregowane i gromadzone
w wyznaczonym miejscu, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem ewentualnych zanieczyszczeń, a następnie zagospodarowane zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi.

Rozdział 8.
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 9. Przed rozpoczęciem wprowadzania na terenach kategorii EW określonego w planie miejscowym przeznaczenia dopuszcza się lokalizację urządzeń do pomiaru siły wiatru.

Rozdział 9.
Stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 10. Na obszarze planu miejscowego obowiązuje 30% stawka procentowa.

Dział II.
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 11. 1. Teren kategorii KDR przeznacza siędla drogi wewnętrznej służącej obsłudze terenów rolnych oraz terenów dla elektrowni wiatrowych.

1. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się układanie podziemnych sieci infrastruktury technicznej, w tym obsługujących elektrownie wiatrowe.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 określa się następujące ustalenia:

1. szerokość pasa drogi wyznacza się zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, przy czym
ta szerokość nie powinna być mniejsza niż 5 m;

2. zarządca może na tym terenie dopuścić ruch samochodowy, ruch maszyn rolniczych lub budowlanych, ruch rowerowy oraz inne rodzaje ruchu, określając dla każdego z nich odpowiednie ograniczenia;

3. dopuszcza się lokalizację nie wymienionych w ust. 2 elementów infrastruktury technicznej,
w tym obsługujących elektrownie wiatrowe oraz obiektów małej architektury pod warunkiem, że ich usytuowanie nie będzie kolidowało z funkcją komunikacyjną tych terenów.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się lokalizacji budynków.

§ 12. 1. Tereny kategorii EW, oznaczone numerami porządkowymi 1-2, przeznacza się dla elektrowni wiatrowych.

1. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się realizację:

1. dróg dojazdowych, serwisowych i placów manewrowych;

2. urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w tym dla obsługi elektrowni wiatrowych;

3. obiektów pomocniczych dla obsługi elektrowni wiatrowych;

4. zieleni i obiektów małej architektury, w sposób niekolidujący z przeznaczeniem, o którym mowa
w ust. 1;

5. miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych.

2. Lokalizacja budynków na terenach kategorii EW jest możliwa wyłącznie wewnątrz obszarów określonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

3. Maksymalna wysokość budynków na terenach kategorii EW nie może przekraczać 7 m.

4. Budynki lokalizowane na terenach kategorii EW muszą być kryte dachem o nachyleniu połaci
z przedziału 20o-40o.

5. Na terenach kategorii EW wielkość powierzchni zabudowanej budynkami w stosunku do powierzchni działki nie może być większa niż 10%.

6. Na terenach kategorii EW powierzchnia biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 50% powierzchni działki.

7. Na terenach kategorii EW zakazuje się lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi.

8. Na terenach kategorii EW wysokość masztów elektrowni wiatrowych wraz z elementami turbin lub tymczasowych masztów z urządzeniami pomiarowymi nie może przekraczać 100 m.

9. Na każdym z terenów kategorii EW dopuszcza się nie więcej niż jedną elektrownię wiatrową.

10. Elektrownie wiatrowe, sytuowane na terenach kategorii EW, muszą być fabrycznie nowe.

11. Elektrownie wiatrowe powinny mieć moc większą niż 500 kW.

12. Elektrownie wiatrowe, w tym ich turbiny, powinny posiadać kolorystykę niekontrastującą
z krajobrazem i niepowodującą odblasków na ich powierzchni, z zastrzeżeniem oznakowań wymaganych dla przeszkód lotniczych, a także powinny posiadać kolorystykę jednakową w obrębie farmy wiatrowej.

§ 13. 1. Tereny kategorii R,EW, oznaczone numerami porządkowymi 1-2, przeznacza się dla terenów rolniczych, w sąsiedztwie których mogą być lokalizowane elektrownie wiatrowe.

1. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizowanie nowych oraz przebudowę i modernizację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:

1. o ile nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje tych terenów;

2. o ile nie zostanie zajęte więcej niż 10% powierzchni jednostki terenowej;

3. o ile nie zostaną naruszone odrębne przepisy, w tym o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

4. przy uwzględnieniu tytułów prawnych właścicieli sieci infrastruktury technicznej.

2. Urządzenia infrastruktury technicznej, o których mowa w ust 2, towarzyszące elementom liniowym, w tym urządzenia związane z elektroenergetycznymi liniami kablowymi dla obsługi elektrowni wiatrowych, mogą być lokalizowane zarówno jako podziemne jak i jako nadziemne, w tym w zależności od uwarunkowań technicznych - jako wolnostojące lub wbudowane w inne obiekty.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się lokalizacji nowych budynków oraz budowli rolniczych.

§ 14. 1. Teren kategorii PG przeznacza się dla rekultywacji obszaru poeksploatacyjnego.

1. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się lokalizowanie nowych oraz przebudowę
i modernizację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:

1. o ile nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje tych terenów;

2. o ile nie zostanie zajęte więcej niż 10% powierzchni jednostki terenowej;

3. o ile nie zostaną naruszone odrębne przepisy, w tym o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

4. przy uwzględnieniu tytułów prawnych właścicieli sieci infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, należy prowadzić rekultywację w kierunku wodno-leśnym, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przebiegu istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Dział III.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/329/2013
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/329/2013
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 29 października 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w obrębie geodezyjnym Sadowie w gminie Ostrów Wielkopolski i nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski.

Zgodnie z wymogiem art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) Rada Gminy w Ostrowie Wielkopolskim, biorąc pod uwagę stanowisko Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski zawarte w Zarządzeniu Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski nr 29/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. oraz w Zarządzeniu Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski nr 44/2013 z dnia 07 maja 2013 r. sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu ww. projektu planu miejscowego oraz w przedstawionej Radzie Gminy liście nieuwzględnionych uwagrozstrzyga, co następuje:

§ 1.

W związku z wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu w dniachod 17 lutego 2011 r. do 17 marca 2011 r.:

1) Odnośnie uwagi złożonej dnia 03.04.2011 r. przez Hieronima Mazura, dotyczącej działek nr 134
i 135 w obrębie Sadowie - uwagę odrzuca się w całości.

2) Odnośnie uwagi złożonej dnia 05.04.2011 r. przez mieszkańców miejscowości Parczew, dotyczącej działek położonych w obrębie Parczew w gminie Sieroszewice i obrębie Sadowie w gminie Ostrów Wielkopolski - uwagę odrzuca się w całości.

3) Odnośnie uwagi złożonej dnia 05.04.2011 r. przez mieszkańców miejscowości Wtórek, dotyczącej działek położonych w obrębach Wtórek i Sadowie -uwagę odrzuca się w całości.

4) Odnośnie uwagi złożonej dnia 05.04.2011 r. przez Stanisława Małeckiego, dotyczącej działek położonych w obrębie Sadowie -uwagę odrzuca się w całości.

5) Odnośnie uwagi złożonej dnia 05.04.2011 r. przez oo. Pasjonatów, dotyczącej działek położonych w obrębie Sadowie -uwagę odrzuca się w całości.

6) Odnośnie uwagi złożonej dnia 05.04.2011 r. przez Jerzego Bochena, dotyczącej działek w obrębie Sadowie -uwagę odrzuca się w całości.

7) Odnośnie uwagi złożonej dnia 05.04.2011 r. przez Grzegorza Frąszczaka, dotyczącej działek położonych w obrębie Sadowie -uwagę odrzuca się w całości.

8) Odnośnie uwagi złożonej dnia 06.04.2011 r. przez mieszkańców miejscowości Sadowie, dotyczącej działek położonych w obrębie Sadowie -uwagę odrzuca się w całości.

9) Odnośnie uwagi złożonej dnia 06.04.2011 r. przez Natalię Domańską, Paulinę Kawałko i Annę Bochen, dotyczącej działek położonych w obrębie Sadowie, w tym działki o numerze 113 -uwagę odrzuca się w całości.

10) Odnośnie uwagi złożonej dnia 06.04.2011 r. przez Urszulę i Sławomira Kubickich, dotyczącej działek położonych w obrębie Sadowie, w tym o numerze 103 -uwagę odrzuca się w części.

§ 2.

W związku z wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu w dniachod 1 marca 2013 r. do 29 marca 2013 r.:

1) Odnośnie uwagi złożonej dnia 04.04.2013 r. przez Urszulę i Sławomira Kubickich, dotyczącej działki o numerze 106 położonej w obrębie Sadowie -uwagę odrzuca się w całości.

2) Odnośnie uwagi złożonej dnia 15.04.2013 r. przez mieszkańców wsi Sadowie, dotyczącej działek położonych w obrębie Sadowie -uwagę odrzuca się w całości.

3) Odnośnie uwagi złożonej dnia 15.04.2013 r. przez Stanisława Małeckiego, dotyczącej działek położonych w obrębie Sadowie -uwagę odrzuca się w całości.

4) Odnośnie uwagi złożonej dnia 15.04.2013 r. przez Barbarę Bożętkę, dotyczącej działek położonych w obrębie Sadowie -uwagę odrzuca się w całości.

5) Odnośnie uwagi złożonej dnia 16.04.2013 r. przez Klasztor oo. Pasjonistów, dotyczącej działek położonych w obrębie Sadowie -uwagę odrzuca się w całości.

6) Odnośnie uwagi złożonej dnia 18.04.2013 r. przez Kamila Bożętkę, dotyczącej działek położonych w obrębie Sadowie -uwagę odrzuca się w całości.

7) Odnośnie uwagi złożonej dnia 19.04.2013 r. przez Arkadiusza Buniaka, dotyczącej działek położonych w obrębie Sadowie -uwagę odrzuca się w całości.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/329/2013
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 29 października 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 594), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm) i art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)Rada Gminy Ostrów Wielkopolski rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Lokalizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, nie była celem niniejszej uchwały, tym niemniej dopuszczono ich realizację na wypadek zaistnienia potrzeb wynikających z zagospodarowania obszarów leżących poza granicami obszaru objętego tym planem miejscowym.

§ 2. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594) zadania własne gminy.

2. Rzeczywisty koszt inwestycji, o których mowa w ust. 1 zostanie określony w wyniku zamówień realizowanych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2:

1) realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in.
z prawem budowlanym, o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i o ochronie środowiska;

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej
i ciepła realizowane będą w sposób określony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych
w § 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), przy czym wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej.

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy dróg należących do inwestycji, o których mowa w § 2, finansowane będą z budżetu gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji należących do inwestycji, o których mowa w § 2, będą finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 roku Nr 123 poz. 858, z późn. zm.) ze środków budżetu gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych będą finansowane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012, poz. 1059).

§ 6. Prognozowane źródła finansowania przez gminę inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej:

1) dochody własne,

2) dotacje,

3) pożyczki preferencyjne,

4) fundusze Unii Europejskiej,

5) wpływy od innych podmiotów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »