| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/274/2013 Rady Miejskiej w Witkowie

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 594 i 645) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1. od budynków mieszkalnych lub ich części oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne od 1m2 powierzchni użytkowej 0,53zł.

2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej 16,00zł.

3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej 6,50zł.

4. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej 4,44zł.

5. od budynków pozostałych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:

a) garaże 3,70zł.

b) budynki gospodarcze 2,30zł.

c) cele rekreacyjne, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza 7,73zł.

d) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,40zł.

e) cele inne niż wymienione w pkt 1, 2, 3, 4 i 5 a, b, c, d 7,73zł.

6. od budowli:

a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz bezpośrednio związanych z procesem poboru i uzdatniania wody 1,2%

b) pozostałych 2,0%

7. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni 0,68zł.

b) letniskowych i rekreacyjnych oraz ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rekreacyjne lub letniskowe i wykorzystywane do tych celów od 1m2 powierzchni 0,46zł.

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni 4,56zł.

d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni 0,26zł.

e) pozostałych od 1m2 powierzchni od powierzchni do 10.000m2 0,16zł.

f) pozostałych od 1m2 powierzchni od nadwyżki powierzchni powyżej 10.000m2 0,46zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/180/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2012r., poz. 4621).

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie

Na podstawie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013r. opublikowanym w Monitorze Polskim 2013r., poz. 595, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł o 0,9%. Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości na rok 2014 zostały ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. i wynoszą:

1) od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni 0,89zł.

- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni 4,56zł.

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni 0,46zł.

2) od budynków lub ich części:

- mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej 0,74zł.

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej 23,03zł.

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej 10,75zł.

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej 4,68zł.

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej 7,73zł.

Zaproponowane w niniejszej uchwale stawki podatku od nieruchomości na rok 2014r. nie przekraczają stawek maksymalnych. Ustalając ich wysokość uwzględniono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (0,9%), wzięto pod uwagę wzrastające obciążenia finansowe podatników jak również zapewnienie budżetowi gminy zagwarantowanych ustawowo dochodów.

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Mołodecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »