| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/360/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy tworzący gospodarstwo domowe oraz nie tworzący gospodarstwa domowego (domy dziecka, domy zakonne, domy pomocy społecznej), położonej na terenie Miasta i Gminy Pleszew, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonej na terenie Miasta i Gminy Pleszew, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wzory załączników DO-F i DO-P do deklaracji określonych w ust. 1 i 2 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w §1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

3. 1)Deklaracje mogą być składane również w postaci elektronicznej za pośrednictwem formularzy platformy ePUAP lub formularzy elektronicznych udostępnionych na stronach internetowych Miasta i Gminy Pleszew.

2)Dane zawarte w wypełnionych Deklaracjach elektronicznych przesyłane są za pomocą bezpiecznych protokołów teleinformatycznych zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.

3)Deklaracje złożone drogą elektroniczną winny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub w inny sposób zapewniający jednoznaczną identyfikacje deklarującego i niezmienialność (integralność) składanej deklaracji.

§ 3. Traci moc uchwała NR XXIV/291/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/360/2013
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/360/2013
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/360/2013
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie Nr XXIX/360/2013 z dnia 21 listopada 2013r.

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. Poz. 391 ze zm.) Rada Gminy zobowiązana jest do uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, który ma na celu uwzględnienie konieczności zapewnienia prawidłowego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gwarantem prawidłowości naliczania opłaty jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która ma być składana przez właścicieli nieruchomości. Deklaracja obejmuje objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, iż stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Niniejsza uchwała zawiera również informację o terminach i miejscu składania deklaracji. Uchwałami nr XXIV/291/2013 z dnia 7.03.2013r. oraz nr XXV/309/2013 z dnia 4.04.2013r. Rada Miejska w Pleszewie uchwaliła 3 wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

W niniejszej uchwale dokonano drobnych modyfikacji wzorów, udoskonalono je pod względem funkcjonalności oraz wzięto pod uwagę interpretacje Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Ministra Środowiska. Dwa wzory, które dotyczyły nieruchomości zamieszkałych, jeden dla tworzących gospodarstwo domowe, drugi dla nieruchomości typu: domy dziecka, domy zakonne, domy pomocy społecznej, połączono w jeden wzór.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »