| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/300/2013 Rady Gminy Stare Miasto

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 33 773 293 zł. z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 33.008.149 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 765.144 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. (art. 212 ust. 1 pkt 1, art. 235 ufp)

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 486.644 zł. (art. 235 ust. 1 ufp)

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 34.198.293 zł. z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 31.564.063 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.634.230 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8. (art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 236 ufp)

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 905.525 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 425.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 542.073 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4. (art. 212 ust. 1 pkt 4 ufp)

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 117.073 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4. (art. 212 ust. 1 pkt 5 ufp)

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 542.073 zł. w tym na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 425.000 zł.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 117.073 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 (art. 214 pkt 1, art. 215 ufp)

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1) wyemitowania papierów wartościowych w kwocie 542.073 zł. w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. (art. 212 ust. 2 pkt 1, art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp)

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych lub między zadaniami w ramach działu, (art. 212 ust. 2 pkt 2, art. 258 ufp)

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok, (art. 212 ust. 2 pkt 2, art. 258 ufp)

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. (art. 264 ust. 3 ufp)

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z podpisanych umów w celu funkcjonowania jednostki. (art. 18 ust. 2 pkt 10 usg)

§ 10. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią kwo tę 165.000 zł,

2. Wydatki w kwocie 165.000 przeznacza się:

1) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 162.000 zł. (art. 212 ust. 1 pkt 8 ufp w związku z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi)

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000 zł. (art. 212 ust. 1 pkt 8 ufp w związku z art. 10 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii)

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi określa Tabela Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 264.360,00 zł przeznacza się w tej samej kwocie na realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 40.000 zł.,

2) celową w wysokości 70.000 zł., w tym: bieżącą na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł. (art. 222 ufp w związku z ustawą o zarządzaniu kryzysowym)

§ 15. Wyodrębnia się Fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 7. (art. 212 ust. 1 pkt 10 ufp)

§ 16. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2014 wynosi 33.100 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ireneusz Ćwiek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/300/2013
Rady Gminy Stare Miasto
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu Gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/300/2013
Rady Gminy Stare Miasto
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/300/2013
Rady Gminy Stare Miasto
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/300/2013
Rady Gminy Stare Miasto
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/300/2013
Rady Gminy Stare Miasto
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/300/2013
Rady Gminy Stare Miasto
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/300/2013
Rady Gminy Stare Miasto
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/300/2013
Rady Gminy Stare Miasto
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/300/2013
Rady Gminy Stare Miasto
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLI/300/2013
Rady Gminy Stare Miasto
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf


Objaśnienia do uchwały Nr XLI/300/2013 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

PLANOWANE DOCHODY 2014 ROKU

010 "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" ................................. = 336.425 zł.

Dochody w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo"

w rozdziale 01010 zaplanowano dochody ze środków WRPO z dnia 13-02-2013 r. zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Miasto" w kwocie 333.925 zł.

wrozdziale 01095 zaplanowano dochody za opłaty z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich przez koła łowieckie w kwocie 2.500 zł.

700 "GOSPODARKA MIESZKANIOWA".......................... = 468.200 zł.

Na dochody w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" składają się w rozdziale 70005

? wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 18.000 zł. zaplanowano w oparciu o przewidywaną realizację dochodów w 2013 roku.

? czynsze z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych oraz dzierżawy gruntu w łącznej kwocie 130.000 zł. Planowana kwota jest przyjęta zgodnie
z przewidywanym wykonaniem br.

? wpływy z tytułu wystawianych upomnień w kwocie 200 zł.

? zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy w kwocie 320.000 zł.

750 "ADMINISTRACJA PUBLICZNA"............................. = 129.742 zł.

Na dochody w dziale 750 "Administracja publiczna" składają się:

w rozdziale 75011

? dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego wg zawiadomienia na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencja ludności, USC w kwocie 73.542 zł.,

w rozdziale 75023

? wpływy z tytułu wpłat za upomnienia, usługi kserograficzne, reklamę i pozostałe dochody w łącznej kwocie 36.000 zł.

? odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym w kwocie 20.000 zł.

? wpływy z różnych dochodów w kwocie 200 zł.

751 "URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA" .. = 1.880 zł.,

Na dochody w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa" składa się:

w rozdział 75101

dotacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 1.880 zł.

754"BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONAPRZECIWPOŻAROWA" ..................................................................................... = 264.360 zł.

Na dochody w dziale 754 "Straż gminna (miejska) " składa się:

w rozdziale 75416

wpływ środków z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 264.360 zł.

756 "DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM" ................ = 18.355.785 zł.

Na dochody w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" składają się:

w rozdziale 75601 - wpływy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej planowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2013 roku w kwocie 10.000 zł.

w rozdziale 75615 - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych i czynności cywilnoprawnych od osób prawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w łącznej kwocie 6.027.200 zł.

w rozdziale 75616 - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych, spadków i darowizn, opłaty targowej, czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w łącznej kwocie 2.870.150 zł.

w rozdziale 75618

? wpływy z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 120.000 zł.,

? wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 165.000 zł.

? zaplanowano dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz z tytułu opłaty planistycznej zgodnie z uchwałą rady gminy i wydanymi decyzjami na wniesienie opłaty w łącznej kwocie 100.000 zł. W planowanej kwocie przewidziano wpływ z opłat lokalnych za okres 12 miesięcy za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu gminy z tytułu wprowadzenia tzw. "ustawy śmieciowej" w kwocie 1.100.000 zł.

? wpływy z tytułu różnych opłat i dochodów oraz pozostałych odsetek
w łączne kwocie 150 zł.

w rozdziale 75621

? udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 7.513.285 zł.

? udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie
450.000 zł.

758 "RÓŻNE ROZLICZENIA".........................................= 9.564.070 zł.

W dziale 758 "Różne rozliczenia" wykazane są dochody:

w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 9.433.519 zł.

w rozdziale 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 130.551 zł.Należy zauważyć, że z uwagi na rosnące dochody własne, subwencja wyrównawcza dla naszej gminy, jest co roku coraz mniejsza. Algorytm wyliczenia subwencji wyrównawczej oparty jest na dochodach z tytułu podatków lokalnych, gęstości zaludnienia oraz zastosowania ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych uchwalonych przez gminę. Wzrost zameldowań na terenie naszej gminy powoduje, że na rok 2014 gmina otrzyma jeszcze subwencję wyrównawczą.

Powyższe subwencje są zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE" .................................. = 1.004.200 zł.

w rozdziale 80101 - wg przewidywanego wykonania za 2013 rok, zaplanowano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz pozostałych dochodów i odsetek w łącznej kwocie 4.250 zł.

w rozdziale 80103 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnegow kwocie 223.000 zł. została zaplanowana w oparciu o sprawozdanie SIO. Wpływ dochodów z tytułu prowizji od ubezpieczenia chorobowego w kwocie 40 zł.

w rozdziale 80104 -zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatności za żywienie w przedszkolu w kwocie 278.000 zł oraz pozostałe dochody i odsetki w łącznej kwocie 530 zł. Zgodnie z podpisaną umową na realizacje projektu pn. "Na dobry początek" zaplanowano kwotę 41.500 zł. oraz zaplanowano dotacje celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnegow kwocie 356.000 zł.

w rozdziale 80110 - zaplanowano wpływy z tytułu najmu pomieszczeń dydaktycznych w kwocie 2.500 zł oraz odsetek bankowych od środków na rachunku
i pozostałych dochodów w łącznej kwocie 850 zł.

w rozdziale 80148 - zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za żywienie i odsetek za nieterminowe wpłaty w łącznej kwocie 95.030 zł.

w rozdziale 80195 - zaplanowano wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie
2.500 zł

852 "POMOC SPOŁECZNA" .......................................... = 3.390.802 zł.

Na dochody w dziale 852 "Pomoc społeczna" składają się:

w rozdziale 85202 - odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 12.000 zł.

w rozdziale 85212 - dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 3.120.557 zł. oraz wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i pozostałych dochodów w łącznej kwocie 13.100 zł.

w rozdziale 85213 - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 17.150 zł.

w rozdziale 85214 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 66.487 zł. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.

w rozdziale 85216 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących związanych z wypłatą zasiłków w kwocie 57.775 zł. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.

w rozdziale 85219 - dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 73.633 zł. oraz dochody z różnych opłat i odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w łącznej kwocie 7.100 zł.

w rozdziale 85228 - zaplanowano dochody z tytułu częściowej odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 23.000 zł.

900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"…= 130.600 zł.

Na dochody w dziale 900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" składają się:

w rozdziale 90017 - wpływy z tytułu świadczonych usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej oraz pozostałych dochodów i odsetek w łącznej kwocie 109.400 zł.

w rozdziale 90019 - wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska oraz grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
w łącznej kwocie 21.000 zł.

w rozdziale 90020 - wpływy z tytułu opłaty produktowej w kwocie 200 zł.

921 "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"… = 112.219 zł.

Na dochody w dziale 921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" składają się:

w rozdziale 92105 - wpływy z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1.000 zł.

w rozdziale 92109 - zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 111.219 zł. na realizację zadania "Przebudowa strażnicy OSP w Barczygłowie"

926 "KULTURA FIZYCZNA I SPORT" ………………… = 15.010 zł.

Na dochody w dziale 926 "kultura fizyczna i sport" składają się:

w rozdziale 92601 - wpływy z tytułu najmu sali sportowej i odsetek od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 15.010 zł.

ŁĄCZNE DOCHODY GMINY : 33.773.293 zł.

PLANOWANE WYDATKI 2014 ROKU

? 010 "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"...................... = 646.025 zł.

Wydatki w dziale 010"Rolnictwo o łowiectwo" zaplanowano:

w rozdziale 01010 wydatki stanowią:

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Miasto w kwocie 488.925 zł. oraz sieci wodociągowych na terenie gminy w łącznej kwocie 153.500 zł. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.

w rozdziale 01030 wydatki Gminy na Izby Rolnicze w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego (168.000 x 2% = 3.360) powiększona o kwotę 240 zł. z tytułu planowanej wpłaty zaległości z podatku rolnego.

? 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ..................... = 675.927 zł.

Wydatki w dziale 600 "Transport i łączność" zaplanowano:

w rozdziale 60004 na dofinansowanie funkcjonowania komunikacji MZK na terenie Gminy w kwocie 360.000 zł.

w rozdziale 60016 w łącznej kwocie 315.927 zł. z tego na:

materiały i usługi w kwocie 105.000 zł. tj.

zakup znaków drogowych i materiałów do montażu, masa bitumiczna do łatania dziur zakup żwiru, kamienia, cement na remonty przystanków, tablic informacyjnych, farby do malowania pasów jezdni i przystanków, usługi związane z modernizacją, naprawą cząstkową dróg i rowów, transportem żwiru.

Opłaty i składki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego przez gminę w kwocie 1.600 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 209.327 zł. dotyczą budowy dróg gminnych, w tym wnioski na zadania wynikające z Funduszu Sołeckiego. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

? 700 "GOSPODARKA MIESZKANIOWA" ............ = 713.000zł.

Wydatki w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" stanowią:

w rozdziale 70005

? opracowania geodezyjne, mapy, wypisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntów i inne związane gospodarką gruntami nieruchomościami oraz utrzymanie mieszkań komunalnych w łącznej kwocie 91.000 zł.

? Zaplanowano wydatki z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 570.000 zł.

? zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu uregulowania stanu prawnego związanego z przejęciem gruntów pod drogi w kwocie 20.000 zł.

? zaplanowano wydatki na koszty z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2.000 zł.

? Zaplanowano wydatki z tytułu podatku od towarów i usług Vat w kwocie 30.000 zł.

? 710 "DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA" ....................... = 50.000 zł.

Wydatki w dziale 710 "Działalność usługowa" zaplanowano:

w rozdziale 71004 nawykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy nie zaplanowano środków wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 40.000 zł.

w rozdziale 71013 nawykonanie prac geodezyjnych w kwocie 10.000 zł.

? 750 "ADMINISTRACJA PUBLICZNA" ................. = 4.305.549 zł.

Wydatki w dziale 750 "Administracja publiczna" stanowią:

w rozdziale 75011 przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników, oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS, tj. dla ewidencji ludności, USC zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 73.542 zł.

w rozdziale 75022 zaplanowano:

? na wypłatę diet w kwocie 140.000 zł.

? za udział radnych w pracach Rady, funkcjonowanie biura Rady Gminy, tj. zakup materiałów biurowych, programu do obsługi rady w łącznej kwocie 12.100 zł.

w rozdziale 75023 zaplanowano wydatki administracyjne urzędu, straży gminnej, poboru podatków, wprowadzenia tzw. Ustawy śmieciowej, w tym m.in.:

? wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp w kwocie 16.000 zł.

? wypłatę diet dla sołtysów w kwocie 54.000 zł.

? wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla administracji urzędu gminy, straży gminnej, wprowadzenia tzw. "ustawy śmieciowej" oraz pochodne od wynagrodzeń na ZUS, FP, PFRON, odpis na ZFŚS (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4440) w łącznej kwocie 3.119.907 zł.

? wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) w łącznej kwocie 20.000 zł.

? materiały obejmują: zakup papieru do ksero, akcesoriów komputerowych m.in. tuszu do drukarek, zakup środków czystości, ręczników, materiały do naprawy ksera, druków, zakup paliwa dla BUS, czasopisma, wyposażenia biura w łącznej kwocie 170.000 zł.

? zużycia energii elektrycznej i gazowej oraz zużycie wody w łącznej kwocie 90.000 zł.

? usługi obejmują: opłaty pocztowe, naprawy ksero, prenumeratę czasopism, usługi zdrowotne pracowników, opiekę autorską nad programami, usługi prawne w łącznej kwocie 291.000 zł.

? rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci internetowej, tłumaczenia w łącznej kwocie 38.000 zł.

? podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla pracowników stanowią kwotę 53.000 zł.

? ubezpieczenie mienia gminy, szkolenia pracowników oraz koszty postępowania sądowego w łącznej kwocie 28.000 zł.

w rozdziale 75075 zaplanowano wydatki związane z promocją gminy, wydanie folderu, kronika gminna w łącznej kwocie 120.000 zł.

w rozdziale 75095 zaplanowano wydatki związane z wpłatą składek członkowskich w których gmina jest członkiem w łącznej kwocie 30.000 zł. oraz na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów w kwocie 50.000 zł.

? 751 "URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA".........................................................= 1.880 zł.

Wydatki w dziale 751 "Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa" obejmują:

w rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o dotacji w kwocie 1.880 zł.

? 754 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA" ............................................................. = 329.788 zł.

Wydatki w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" stanowią:

w rozdziale 75412 zaplanowano wydatki dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, tj. zakup paliwa, oleju, bieżące utrzymanie gotowości bojowej, remont sprzętu bojowego, samochodów, konserwacja sprzętu, oraz utrzymanie i remont obiektów OSP, ubezpieczenia budynków i pojazdów, przeglądygaśnic, za zużycie i pobór wodyz hydrantów do akcji gaśniczych itp. w łącznej kwocie185.000 zł. Zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięć na ogólną kwotę 66.288 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8

w rozdziale75414 zaplanowano środki na zadania związane z utrzymaniem, magazynu obrony cywilnej, w tym zakup sprzętu komputerowego, szkolenie w łącznej kwocie 4.500 zł.

w rozdziale 75421 zaplanowano rezerwę na wydatki związane zagrożeniem kryzysowym w kwocie 70.000 zł.

w rozdziale 75495 zaplanowano wydatki związane z pozostałą działalnością w kwocie 4.000 zł.

? 757 "OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" .......... = 900.0000 zł.

Wydatki w dziale 757 "Obsługa długu publicznego" zaplanowano:

w rozdziale 75702 spłatę odsetek od pożyczek i kredytów. Wysokość odsetek przyjęto na podstawie symulacji złożonej przez banki w złożonych ofertach przetargowych w kwocie 900.000 zł.

? 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA"...................................... = 40.000 zł.

Wydatki w dziale 758 "Różne rozliczenia" stanowią:

w rozdziale75818 rezerwę ogólną bieżącą w kwocie 40.000 zł.

? 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE ....................... = 15.792.964 zł.

Wydatki w dziale 801 "Oświata i wychowanie" zaplanowano:

w rozdziale 80101 w łącznej kwocie 7.131.073 zł. w tym:

? wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkół podstawowych, emerytów i rencistów w łącznej kwocie 6.574.793 zł.

? wydatki pozapłacowe obejmują bieżące utrzymanie szkół w łącznej kwocie 542.280 zł. z przeznaczeniem na materiały, tj. węgiel i olej opałowy, zakup środków czystości, druki szkolne - świadectwa, dzienniki lekcyjne, legitymacje, zakup toneru do ksero, tuszy do drukarek prenumeratę czasopism, pomoce naukowe - tablice, mapy, książki, zużycie energii elektrycznej, gazu, wody oraz usługi, tj. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, opłaty RTV; podróże krajowe na konferencje metodyczne; ubezpieczenie mienia szkół.

? zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne w kwocie 20.000 zł.

w rozdziale80103 w łącznej kwocie 740.500 zł. w tym:

? wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz przekazany odpis na ZFŚS dla pracowników kl. "0" przy szkołach podstawowychw kwocie 728.000 zł.

? wydatki pozapłacowe w kwocie 12.500 zł. obejmują bieżące utrzymanie klas "0"

w rozdziale80104 w łącznej kwocie 3.323.174 zł. w tym:

? wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz przekazany odpis na ZFŚS dla pracowników przedszkolaw kwocie 1.990.700 zł.

? na realizację projektu z czwartą cyfrą paragrafu "7" i "9" "przedszkole znane i lubiane" w kwocie 41.500 zł.

? wydatki pozapłacowe w kwocie 179.000 zł. obejmują bieżące utrzymanie przedszkola w punktach na terenie gminy.

? Wydatki na dożywianie dzieci w łącznej 268.000 zł.

? zaplanowano wydatki na pomoc finansową związaną z utrzymaniem dzieci w przedszkolach w Koninie w kwocie 300.000 zł.

? zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Innowacyjno Integracyjnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w m. Stare Miasto" na kwotę 512.300 zł. oraz wyposażenie placu zabaw w kwocie 31.674 zł.

w rozdziale80110 w łącznej kwocie 3.924.623 zł. w tym:

? wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON oraz przekazany odpis na ZFŚS dla pracowników gimnazjum w kwocie 3.651.423 zł.

? wydatki na materiały to, druki szkolne - świadectwa, dzienniki lekcyjne, legitymacje, zakup toneru do ksero, tuszy do drukarek, prenumerata czasopism, pomoce naukowe, książki, środki czystości; usługi to: rozmowy telefoniczne, pracownicze badania lekarskie i podróże krajowe na konferencje metodyczne, ryczałt na przejazdy służbowe i ubezpieczenie wyposażenia, energia elektryczna i gazowa w łącznej kwocie 273.200 zł.

w rozdziale 80113 wydatkina dowożenie uczniów do szkół zaplanowano na zakup paliwa oraz indywidualne dojazdy dzieci do ośrodków w łącznej kwocie 268.500 zł.

w rozdziale 80146 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe zaplanowano na poziomie 1% od wynagrodzeń nauczycieli, co stanowi kwotę 75.960 zł.

w rozdziale 80148 wydatki na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Starym Mieście wraz z tzw. "wsadem do kotła" w łącznej kwocie 227.053 zł.

w rozdziale 80195 w łącznej kwocie 96.081 zł. w tym:

na funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli i wydatki związane w wymianą młodzieży szkolnej w łącznej kwocie 28.200 zł. Ponadto zaplanowano odpis na ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów i rencistów w łącznej kwocie 67.881 zł.

? 851 "OCHRONA ZDROWIA"................................... = 165.000 zł.

Wydatki w dziale 851 "Ochrona zdrowia" zaplanowano:

w rozdziale 85153 na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 3.000 zł.

w rozdziale 85154 na realizację zadań komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, tj. diety dla komisji, zakup publikacji, książek, wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych, szkolenia, umowy zlecenia dla specjalistów w łącznej kwocie 162.000 zł.

? 852 "POMOC SPOŁECZNA" ............................. = 4.892.430 zł.

Wydatki w dziale 852 "Pomoc społeczna"

w rozdziale 85202 - zaplanowano wydatki za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 60.000 zł.

w rozdziale 85204 - zaplanowano wydatki za pobyt w rodzinach zastępczych w kwocie 17.000 zł.

w rozdziale 85205 - zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie przemocy w łącznej kwocie 20.000 zł.

w rozdziale 85206 - zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny w związku z wprowadzeniem ustawy o tzw. "pieczy zastępczej" w łącznej w kwocie 44.004 zł. oraz na dofinansowanie funkcjonowania świetlic w kwocie 20.000 zł.

w rozdziale 85212 - wydatki na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń rodzinnych ze środków zleconych gminie w łącznej kwocie 3.120.557 zł. Ponadto ze środków własnych zaplanowano w kwocie 102.580 zł.

w rozdziale 85213 wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z zawiadomieniem o planowanej dotacji w kwocie 18.950 zł.

w rozdziale 85214 wydatki na realizację świadczeń społecznych zleconych stałych i okresowych oraz własnych w łącznej kwocie 190.487 zł.

w rozdziale 85215 wydatkina wypłatę dodatków mieszkaniowych wg przewidywanych potrzeb w roku 2013 w kwocie 20.000 zł.

w rozdziale 85216 wydatki na wypłatę świadczeń społecznych stałych w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 72.775 zł.

w rozdziale 85219

? na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z zakresu zadań zleconych i własnych, w tym na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 1.041.706 zł

? Wydatki pozapłacowe obejmują zakup druków, papieru do ksero i innych artykułów papierniczych, publikacji, świadczeń socjalnych dla pracowników, podróże krajowe i ryczałty na wyjazdy w teren, serwis oprogramowania. Ponadto zaplanowano wydatki na utrzymanie obiektu w nowej siedzibie GOPS w łącznej kwocie 97.371 zł.

w rozdziale 85295

? zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach ze środków własnych w kwocie 60.000 zł. Wojewoda Wielkopolski uruchomi dodatkowe środki finansowe, po złożeniu wniosku przez Gminę.

? dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach konkursu ofert na zdania własne gminy z zakresu opieki społecznej w kwocie 5.000 zł.

? dofinansowanie zadana w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2.000 zł.

? 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ..... = 229.494 zł.

Wydatki w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zaplanowano:

w rozdziale 85401 wynagrodzenie osobowe pracownika, świadczenia socjalne, tj. dodatek wiejski, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika w świetlicy szkolnej w gimnazjum w Żychlinie, Starym Mieście, Żdżarach i Liścu Wielkim w łącznej kwocie 193.420 zł.

w rozdziale 85415 zaplanowano własne środki finansowe na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 35.000 zł.

w rozdziale 85446na dokształcanie i doskonalenie zawodowe zaplanowano na poziomie 1% od wynagrodzeń nauczycieli, co stanowi kwotę 1.074 zł.

? 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ...... = 3.503.995 zł.

Wydatki w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" stanowią:

w rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na utylizację śmieci oraz wywóz w łącznej kwocie 1.147.000 zł. w związku z wprowadzeniem ustawy i poboru śmieci przez gminę w roku 2014.

w rozdziale 90003 zaplanowano wydatki na wywóz śmieci z terenu gminy w kwocie 3.000 zł.

w rozdziale 90004 zaplanowano wydatki na utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy w kwocie 7.000 zł.

w rozdziale 90006 zaplanowano wydatki na ochronę gleb i wód podziemnych w związku z badaniami związanymi z kanalizacją w kwocie 10.000 zł.

w rozdziale 90013 zaplanowano wydatki na utrzymanie zwierząt z terenu gminy w schronisku w kwocie 57.000 zł.

w rozdziale 90015

? zaplanowano na zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym, zakup lamp oraz konserwację urządzeń oświetleniowych w łącznej kwocie 553.500 zł.

? zaplanowano wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy z Funduszu Sołeckiego w kwocie 70.625 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8.

w rozdziale 90017

? wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp, oraz umowy zlecenia w łącznej kwocie 13.000 zł.

? wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników komunalnych, oraz pochodne od wynagrodzeń na ZUS, FP, PFRON oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 992.500 zł.

? zaplanowano wydatki na zakup paliwa do pojazdów i sprzętu, bieżące naprawy, ubezpieczenie, podatek w łącznej kwocie 454.070 zł.

w rozdziale 90019 zaplanowano wydatki związane z opłatą produktową w kwocie 2.500 zł.

w rozdziale 90095 wydatki zaplanowane na pozostałą działalność komunalną w kwocie 120.300 zł. dotyczą ubezpieczenia mienia, oraz zaplanowano środki na realizację zadania inwestycyjnego na kwotę 73.500 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

? 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO .... = 1.714.391 zł.

Wydatki w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" stanowią:

w rozdziale 92105

? zaplanowano środki na zadania z zakresu kultury na terenie gminy, jako kultywowanie tradycji narodowej w kwocie 191.500 zł.

w rozdziale 92109

? zaplanowano szacowane środki na utrzymanie świetlicy w Liścu Małym, Starym Mieście, Modle Królewskiej, Ruminie i Żdżarach w łącznej kwocie 82.800 zł oraz na zadania inwestycyjne w związku z realizacją Funduszu Sołeckiego i zawartą umową o dofinansowaniu ze środków PROW w łącznej kwocie 308.091 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8.

w rozdziale 92116

Zaplanowano dotację podmiotową dla biblioteki, jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 430.000 zł. oraz dotację na budowę budynku Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto w kwocie 680.000 zł.

w rozdziale 92120zaplanowano wydatki na ochronę zabytków w kwocie 20.000 zł.

w rozdziale 92195

? na pozostałą działalność kulturalną, w tym gminne święto plonów, jako kultywowanie tradycji narodowej, pobyt delegacji w łącznej kwocie 32.000 zł.

926 "KULTURA FIZYCZNA I SPORT" ............................. = 237.850 zł.

Wydatki w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" stanowią:

w rozdziale 92601

? zaplanowano na bieżące utrzymanie sali gimnastycznej w Starym Mieście oraz boiska przy ul. Klonowej i Ruminie w łącznej kwocie 102.550 zł.

w rozdziale 92605

? zaplanowano wydatkiw kwocie 70.300 zł. w tym na wyjazdy młodzieży szkolnej na zawody sportowe, finansowanie nagród na turnieje i rozgrywki sportowe.

? Dotację dla Stowarzyszenia na dofinansowanie działalności sportowej w kwocie 35.000 zł.

W rozdziale 92695

? Zaplanowano wydatki na pozostałą działalność sportową w łącznej kwocie 30.000 zł.

ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 34.198.293 zł.

PRZYCHODY

Planuje się w 2014 roku wyemitować papiery wartościowe w kwocie 542.073 zł.

Planowana kwota przychodów w roku 2014 wynosi = 542.073 zł.

ROZCHODY

Rozchody stanowią spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, przypadających do spłaty w roku 2014 stosownie do zawartych umów w wysokości 117.073 zł.

Planowana kwota rozchodów w roku 2014 wynosi = 117.073 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »