| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIX/768/2013 Rady Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2014 rok w wysokości: 132.950.000,00 zł - z tego:

- dochody bieżące w kwocie 130.370.000,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 2.580.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.766.536,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 257.042,00 zł

3) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 616.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

4) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 15.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na rok 2014 w wysokości 127.665.518,00 zł - z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 107.385.518,00 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 20.280.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.766.536,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 890.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

3) dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.140.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

4) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące w wysokości 81.166,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

5) dotacje podmiotowe w wysokości 7.160.121,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 w tym:

- dla niepublicznych jedn. systemu oświaty w wysokości 3.080.000,00 zł

- dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jst w wysokości 920.000,00 zł

- dla instytucji kultury w wysokości 3.160.121,00 zł

6) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 183.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 (jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy)

7) wydatki majątkowe w wysokości 20.280.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

8) dotacje celowe na zakupy inwestycyjne dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

9) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 1.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

10) dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3. Nadwyżka budżetu Gminy w kwocie 5.284.482,00 zł zostanie wykorzystana na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 7.284.482,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł w tym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł

2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem zmian kwot wydatków majątkowych

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin ich zapłaty upływa w roku następnym

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 700.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 70.000,00 zł

2. w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 630.000,00 zł

§ 8. 1. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

2. Dochody z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina, o których mowa w art. 16 ust. 4 - ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przeznacza się na finansowanie wydatków w zakresie określonym ustawą.

§ 9. Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 450.000,00 zł w tym:

1. ogólną w wysokości 130.000,00 zł

2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 320.000,00 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 12. Integralną część uchwały stanowią wymienione w jej treści załączniki oznaczone numerami od 1 do 8.

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne


mgr Grzegorz Leonhard


Załącznik do Uchwały Nr LIX/768/2013
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Federacja Konsumentów

Federacja Konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »