reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/289/2013 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 212, art.214, art.215, art.222, 223, art.235-237, art.258, i art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Krzyżu Wlkp. uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości: 22 360 135 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie: 20 830 564 zł w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 90 000 zł

2) dochody majątkowe w kwocie: 1 529 571 zł w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 881 370 zł wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości: 21 703 863 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości: 20 041 793 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 90 000 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości: 1 662 070 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 1 662 070 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 610 502 zł wg szczegółowości dział, rozdział, paragrafzgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dochody i wydatki na realizację: - zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Nadwyżkę budżetu w kwocie: 656 272 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 229 894 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 886 166 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 r.:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych

2) 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację

1) programu profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych

2) gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem 7.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem 8.

§ 10. Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100 000 zł

2) celowe w wysokości 225 255 zł w tym:

a) dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym 150 000 zł

b) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000 zł

c) skutków awansów zawodowych nauczycieli 25 255 zł

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na kwotę 729 894 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł

§ 13. Ustala się kwotę 500 000 zł do której Burmistrz może zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe w roku budżetowym i upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 100 000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzyża Wlkp.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr Czesław Jadżyn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/289/2013
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody Gminy Krzyż Wlkp.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/289/2013
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki Gminy Krzyż Wlkp.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/289/2013
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

przychody i rozchody budżetu 2014 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/289/2013
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Zalacznik 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/289/2013
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Zalacznik 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/289/2013
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Zalacznik 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/289/2013
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Zalacznik 7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/289/2013
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Zalacznik 8


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/289/2013
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Zalacznik 9

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama