reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/246/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości61.115.635 zł,z tego:

- dochody bieżące w kwocie 58.702.015 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 2.413.620 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 1. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości6.536.103 zł.,zgodnie z Załącznikiem Nr 4

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w kwocie1.295.577 zł.

3) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie90.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości58.115.635 zł.,z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 56.156.488 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 1.959.147 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 2. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości6.536.103 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 5,

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie90.000 zł.

§ 2. 3. Określa się plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji miasta i gminy Ostrzeszów na 2014 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 2. 4. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości940.696 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie3.000.000 zł.zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości3.000.000 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy w wysokości3.575.581 zł.w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości1.561.425 zł.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości2.014.156 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 6. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku do Uchwały w ramach działu.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie480.000 zł.przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie480.000 zł.

§ 9. Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonymi ustawą, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości114.000 zł.

2. Celową w wysokości142.000 zł.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę w kwocie142.200 zł.,zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ostrzeszów


mgr Edward Skrzypek


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/246/2013
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
uzasadnienie.pdf


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/246/2013
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2014 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/246/2013
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2014 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/246/2013
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Plan rozchodów budżetu miasta i gminy na 2014 rok


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/246/2013
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/246/2013
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/246/2013
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2014 rok


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/246/2013
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje udzielane z budżetu miasta i gminy


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/246/2013
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/246/2013
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Plan dochodów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska określone ustawą


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/246/2013
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama