| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 6/DZ.III/2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego; Starosty Złotowskiego

z dnia 5 grudnia 2013r.

w sprawie powierzenia Powiatowi Złotowskiemu realizacji zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież

zawarte w dniu 5 grudnia 2013

pomiędzy Województwem Wielkopolskim

z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

61-713 Poznań, al. Niepodległości 18,

NIP: 778-13-44-777 zwanym Przekazującym, reprezentowanym przez:

Mateusza Klemenskiego - Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego

Tomasza Bugajskiego - Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego

a

Powiatem Złotowskim

z siedzibą Starostwa Powiatowego w Złotowie

77-400 Złotów, Aleja Piasta 32

NIP: 570-79-09-28 zwanym Przyjmującym, reprezentowanym przez:

Ryszarda Goławskiego - Starostę Złotowskiego

Tomasza Fidlera - Wicestarostę Złotowskiego

Grzegorza Piękosia - Skarbnika Powiatu Złotowskiego

na podstawie art. 8 ust 2 oraz art. 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596, z późn. zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356, z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXVIII/755/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie: powierzenia Powiatowi Złotowskiemu zadania samorządu województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież, Strony porozumienia postanawiają, co następuje:

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Powiatowi Złotowskiemu realizacji zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież.

§ 2. Powiat Złotowski zrealizuje powierzone zadanie przy pomocy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Krajence, dla którego jest organem założycielskim.

§ 3. 1. Zadanie, o którym mowa w § 1 zostanie zrealizowane w terminie od 5 grudnia 2013 r.
do 30 grudnia 2013 r.

2. Przyjmujący zobowiązuje się wykonać zadanie zgodnie z ofertą oraz programem profilaktycznym pn. "Profilaktyka oczami młodzieży", z dnia 26.09.2013 r. wraz z korektą przedłożoną w dniu 29.11.2013 r.

§ 4. Na realizację zadania określonego w § 1 Województwo Wielkopolskie przekaże środki finansowe
w wysokości 15.616,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset szesnaście złotych 00/100).

§ 5. 1. Środki finansowe zostaną przekazane na rachunek bankowy Przyjmującego: Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie, nr rachunku: 91 8941 0006 0018 2490 2000 0010 w terminie 14 dni od dnia zawarcia porozumienia.

2. Ustala się termin wykorzystania dotacji nie później niż do dnia 30 grudnia 2013 r.

3. Kwotę dotacji niewykorzystaną w terminie Przyjmujący jest zobowiązany zwrócić w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji, o którym mowa w ust. 2.

4. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 3, naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy Przekazującego określony w ust. 7.

5. Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Przekazującego na zasadach określonych w ust. 1-3.

6. Dotacje udzielone z budżetu Przekazującego:

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

podlegają zwrotowi do budżetu Przekazującego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi w sposób określony w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

7. Zwrotu całości lub części przekazanych środków finansowych w przypadkach określonych w ust. 3 - 6 Przyjmujący dokona na rachunek budżetu Województwa Wielkopolskiego pod nazwą Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, PKO BP S. A. I Oddział/Poznań 59 1020 4027 0000 1802 0437 3288.

8. W każdym przypadku zwrotu środków z dotacji lub ich części, w treści przelewu Przyjmujący zamieści następujące informacje:

- w przypadku przelewu w jednej kwocie niewykorzystanych środków oraz należnych odsetek - rozpisanie w tytule przelewu kwoty dotyczącej należności głównej i odsetek,

- numer porozumienia, którego dotyczą zwracane środki.

§ 6. 1. Przyjmujący zadanie jest zobowiązany przedstawić do Departamentu Ochrony Zdrowia
i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu sprawozdanie z realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego porozumienia.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powinno zostać przedłożone w terminie do 14 stycznia 2014 r.

§ 7. 1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 6 winno zawierać potwierdzone kserokopie następujących dokumentów:

- umów,

- faktur i rachunków,

- potwierdzonego przez bank przelewu środków.

2. Faktury i rachunki winny być opisane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.).

§ 8. Przyjmujący zadanie zobowiązuje się do realizowania przedmiotu porozumienia w oparciu o ustawę
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907, z późn. zm.).

§ 9. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. Ewentualne spory wynikłe z realizacji porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

§ 11. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 12. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przekazujący Przyjmujący

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego


Mateusz Klemenski


Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego


Tomasz Bugajski

Starosta Złotowski


Ryszard Goławski


Wicestarosta Złotowski


Tomasz Fidlera


Skarbnik Powiatu Złotowskiego


Grzegorz Piękoś


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 6/DZ.III/2013
Marszałka Województwa Wielkopolskiego
z dnia 5 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do porozumienia nr 6/DZ.III/2013 z 5 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr 6/DZ.III/2013
Marszałka Województwa Wielkopolskiego
z dnia 5 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 1 do porozumienia nr 6/DZ.III/2013 z 5 grudnia 2013 r.


Załącznik nr 3

do porozumienia nr 6/DZ.III/2013

z dnia 5 grudnia 2013 r.

Pieczęć firmowa jednostki

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Z WYKONANIA ZADANIA*

w okresie od ………………… do ………………

określonego w umowie/porozumieniu nr ………………………

zawartej w dniu ……………………………, pomiędzy

…………………………………………… a ………………………………………………………

(nazwa organu zlecającego) (nazwa jednostki otrzymującej środki)

Nazwa zadania zgodnie z umową/porozumieniem

Data złożenia sprawozdania: ……………………………………………………………………………

Okres sprawozdawczy: od ……………………………… do …………………………

I. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Miejsce realizacji zadania:

2. Termin realizacji zadania:

*W przypadku otrzymania środków na realizację kilku zadań sprawozdanie finansowe z realizacji zadania należy sporządzić oddzielnie dla każdego z nich

3. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym
w umowie/porozumieniu? Jeśli nie - dlaczego?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Opis zrealizowanego zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców (opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym we wniosku/ofercie, który/a był/a podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim stopniu zostały zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji [dotyczy zakresu jak i harmonogramu realizacji])

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Uzyskane efekty rzeczowe - rezultaty realizacji zadania (liczbowe określenie skali działań)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Rola innych podmiotów w realizacji zadania (z uwzględnieniem organów administracji publicznej):

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Informacja o uczestnikach (liczba i charakterystyka ze względu na istotne dla realizacji uchwały budżetowej, np. wiek, płeć itd.) - jeżeli dotyczy.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

II. CZĘŚĆ FINANSOWA:

1. INFORMACJA O WYDATKACH PRZY REALIZACJI ZADANIA:

CAŁKOWITY KOSZT

(w zł)

w tym:

a) środki własne:

b) dotacje:

w tym:

- z budżetu Województwa Wielkopolskiego

- pozostałe źródła finansowania (wymienić jakie, z podziałem na publiczne i niepubliczne)

c) inne (wymienić jakie):

2. KOSZTORYS ZE WZGLĘDU NA TYP WYDATKÓW (wydatki merytoryczne i administracyjne)

- w zł.

Lp.

Rodzaj wydatków

(zgodnie z umową/porozumieniem)

i sposób ich kalkulacji

Całość zadania

wydatki całkowite

w tym

wydatki z dotacji

3. KOSZTORYS ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIA - w zł:

Lp.

Całość zadania

Kwota

%

1

Planowane nakłady na realizację zadania zgodnie z umową/porozumieniem od …………… r. do …………… r.

z tego:

środki własne

dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Pozostałe źródła finansowania:

- publiczne

- niepubliczne

Wpłaty i opłaty uczestników projektu - podać
z jakiego tytułu

OGÓŁEM:

100%

2

Poniesione nakłady od początku realizacji zadania objętego umową/porozumieniem do ………………… r.

z tego:

środki własne

dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Pozostałe źródła finansowania:

- publiczne

- niepubliczne

Wpłaty i opłaty uczestników projektu - podać
z jakiego tytułu

Inne (wymienić jakie)

OGÓŁEM:

100%

4. ZBIORCZE ZESTAWIENIE FAKTUR:

Lp.

Data wystawienia dokumentu księgowego

Nr dokumentu księgow. (faktury / r-ku)

Data dokonania zapłaty

Numer wyciągu bankowego

z dnia

Zaksięgowano w ewidencji księgowej pod poz. Nr …

Rodzaj kosztów

(nazwa wydatków) *

Kwota w zł

Z tego ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Woj. Wielkopolskiego

Nr pozycji kosztorysu

RAZEM PONIESIONE KOSZTY

w tym:

ze środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego

z pozostałych dotacji

* w przypadku robót budowlanych wpisać odpowiednio: faktura końcowa lub faktura częściowa

……………………………………………

podpis dyrektora departamentu przyjmującego sprawozdanie

5. PODSUMOWANIE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z DOTACJI NA REALIZOWANE ZADANIE

Kwota dotacji określona w umowie/porozumieniu

Przekazana łączna kwota dotacji

Poniesione łączne wydatki pokrywane z dotacji

Kwota środków do zwrotu

(niewykorzystane środki + odsetki)

Oświadczam (-my), że:

  1. od daty zawarcia umowy/porozumienia nie zmienił się status prawny podmiotu*/jednostki organizacyjnej*,
  2. wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
  3. zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
  4. wszystkie wykazane w załączonych fakturach roboty i dostawy zostały wykonane,
    a wymienione w nich kwoty zostały faktycznie wydatkowane.

..........................................., dnia................................. r.

(miejscowość)

(pieczęć podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń (dyrektor/prezes jednostki, główna księgowa itd.)

............................. ..................................

(pieczęć i podpis) (pieczęć i podpis)

Załączniki:

1. ………………………

2. ………………………

Pouczenie:

? Sprawozdanie składa się osobiście lub przekazuje przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań,

? Do sprawozdania należy dołączyć dwustronną kserokopię rachunków, faktur, potwierdzonych za zgodność kserokopii z oryginałem. Każdy z dokumentów księgowych powinien być opatrzony na odwrocie pieczęcią organizacji*/pomiotu*/jednostki organizacyjnej* oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający następujące informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Ponadto dokumenty księgowe powinny być zatwierdzone pod względem merytoryczno--finansowym przez osobę do tego upoważnioną oraz zawierać oświadczenie o zastosowanym trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto zgodnie z art. 21 ustawy o rachunkowości dowód księgowy powinien zawierać co najmniej: "[…] stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania",

? ponadto informujemy, że obowiązuje Waszą Jednostkę stosowanie na dokumentach źródłowych (tj. fakturach, rachunkach, innych) potwierdzanie wydatkowania środków pochodzących z budżetu Województwa Wielkopolskiego w postaci klauzuli następującej treści: "zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie……, zgodnie z umową nr…… z dnia ……, z zadania jednorocznego/wieloletniego* pn. …………………… (dokładna nazwa zadania)". Powyższą adnotację należy opatrywać dokumenty z chwilą ich rozliczania,

? Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty itp.), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych, kopie protokołów konieczności wykonania robót budowlanych dodatkowych lub zamiennych),

? W przypadku robót budowlanych, inwestycji, remontów: wykonanie zafakturowanych robót powinien potwierdzić na fakturze inspektor nadzoru. Ponadto do każdej faktury należy dołączyć kserokopię potwierdzonego za zgodność z oryginałem protokołu odbioru robót.

*niepotrzebne skreślić

WYPEŁNIA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

I. Adnotacje urzędowe

Potwierdzenie odbioru sprawozdania finansowego

z wykonania zadania

w okresie od………………… do …………………

określonego w umowie/porozumieniu nr………………………

zawartej w dniu……………………………, pomiędzy

…………………………………………… a …………………………………………………………

(nazwa organu zlecającego) (nazwa jednostki otrzymującej środki)

……………………………………………………………………………………………………………………

(Stempel wpływu (datownik) do danego Departamentu Urzędu Marszałkowskiego)

Numer pozycji w dzienniku korespondencyjnym …………………………

………………………………………………….

(pieczęć i podpis pracownika przyjmującego)

II. Niniejsze sprawozdanie sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym*

I NIE WNOSI SIĘ ŻADNYCH ZASTRZEŻEŃ

………………………………………, dnia …………………………………… r.

(miejscowość)

………………………………………. ……………………………………………………………

(pieczątka i podpis pracownika) (pieczątka i podpis Dyrektora Departamentu)

WNOSZĘ NASTĘPUJĄCE ZASTRZEŻENIA DO ZŁOŻONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………, dnia …………………………………… r.

(miejscowość)

………………………………………. ……………………………………………………………

(pieczątka i podpis pracownika) (pieczątka i podpis Dyrektora Departamentu)

…………………………………. ……………………………………………….

(pieczątka i podpis pracownika) (pieczątka i podpis dyrektora Departamentu)

WNOSZĘ NASTĘPUJĄCE ZASTRZEŻENIA DO ZŁOŻONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PRZEDKŁADAM PROPOZYCJĘ PRZEPROWADZENIA KONTROLI ZARZĄDOWI WOJEWÓDZTWA

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………, dnia …………………………………… r.

(miejscowość)

………………………………………. ……………………………………………………………

(pieczątka i podpis pracownika) (pieczątka i podpis Dyrektora Departamentu)

…………………………………. ……………………………………………….

(pieczątka i podpis pracownika) (pieczątka i podpis dyrektora Departamentu)

* Pouczenie:

1. Pracownik sprawdzający sprawozdanie finansowe z wykonania zadania zobowiązany jest do podpisania wraz z pieczątką imienną każdej strony dowodów księgowych dołączonych do sprawozdania. Niniejszy podpis świadczy o ich sprawdzeniu i zaakceptowaniu. Akceptacja dowodu księgowego oznacza, iż spełnia on wymogi określone w Pouczeniu na stronie 7 wzoru sprawozdania finansowego z wykonania zadania.

2. Ww. podpis zobowiązany jest również złożyć Dyrektor danego departamentu przy "Zbiorczym zestawieniu faktur" znajdującym się na stronie 5 niniejszego sprawozdania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »