| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.89.2014.20 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 4 marca 2014r.

orzekające nieważność ust. 7 i ust. 10 załącznika Nr 2, ust. 9 załącznika Nr 3, ust. 11, ust. 12, ust. 13, załącznika Nr 4, ust. 8, ust. 10, ust. 12 załącznika Nr 5, ust. 6, ust. 9 załącznika Nr 6, ust. 7, ust. 10 załącznika Nr 7 do Uchwały Nr 0007.267.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Przykona oraz jej podstawy prawnej w zakresie zwrotu "oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz. 236)”-

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r., poz. 594, ze zm.)

orzekam

nieważność ust. 7 i ust. 10 załącznika Nr 2, ust. 9 załącznika Nr 3, ust. 11, ust. 12, ust. 13, załącznika Nr 4, ust. 8, ust. 10, ust. 12 załącznika Nr 5, ust. 6, ust. 9 załącznika Nr 6, ust. 7, ust. 10 załącznika Nr 7 do Uchwały Nr 0007.267.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Przykona oraz jej podstawy prawnej w zakresie zwrotu “oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz. 236)”– ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr KN-I.4131.1.89.2014.20
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 4 marca 2014 r.

              Uchwałę Rady Gminy Przykona nr 0007.267.2014 z dnia 5 lutego 2014r. doręczono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 12 lutego 2014r.

              Jako podstawę prawną powołano: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U z 2011r. Nr 45, poz.236).

              Dokonując oceny legalności przedłożonej do oceny uchwały organ nadzoru stwierdził, co następuje:

              W dniu 5 lutego 2014r. Rada Gminy Przykona podjęła uchwałę Nr 0007.267.2014 w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Przykona.

              Przedmiotowe zapisy załączników wymienionej uchwały są następujące:

- w załączniku Nr 2: ust. 7 “Za wszelkie obrażenia poniesione w wyniku korzystania z placu zabaw odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny poszkodowanego”, w ust. 10 “W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie”,

-               w załączniku Nr 3 ust. 9 “Za szkody materialne na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu, jego urządzeń i sprzętu odpowiada korzystający, a w przypadku niepełnoletnich ich opiekunowie lub rodzice”,

-               w załączniku Nr 4: ust. 11 “Osoby niszczące wyposażenie pomostu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody, za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie”, ust. 12 “Właściciel pomostu nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu”, ust. 13 “Telefony alarmowe: a) Policja 997, b) Straż pożarna 998, c) Pogotowie Ratunkowe 999, d) Telefon Alarmowy 112”,

- w załączniku Nr 5: ust. 8 “Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami niniejszego regulaminu korzystania z boisk sportowych podejmuje instruktor sportu/opiekun obiektu, który w zależności od sytuacji może 1) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, 2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 3) nakazać opuszczenie obiektu”, ust. 10 “Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia stadionu, bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody”, ust. 12 “Odpowiedzialność za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu ponosi korzystający z obiektu”,

- w załączniku Nr 6: ust. 6 “Za zniszczenia powstałe podczas korzystania z boiska odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające z przeznaczeniem”, ust. 9 “Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas korzystania z obiektu, użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność”,

- w załączniku Nr 7: ust. 7 “Za wszelkie obrażenia poniesione w wyniku korzystania z miejsca rekreacji odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny poszkodowanego”, ust. 10 “W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie”.

              W ocenie organu nadzoru Rada Gminy Przykona, regulując powyższe kwestie, naruszyła treść art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym przepisem organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Boisko sportowe, plac zabaw bezsprzecznie należy zaliczyć do gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i uchwalając regulamin korzystania z boiska sportowego, placu zabaw Rada Gminy uprawniona była do uregulowania w nim jedynie zasad i trybu korzystania z tego boiska czy placu zabaw, a nie zasad odpowiedzialności określonych podmiotów w zakresie szkód i mogących zaistnieć na jej terenie zdarzeń.

              Nie może budzić wątpliwości, iż użyte w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym pojęcie "zasady i tryb korzystania" zawiera w sobie kompetencję organu stanowiącego gminy do formułowania w stosunku do terenów i urządzeń użyteczności publicznej norm i zasad prawidłowego postępowania, ustalania obowiązujących reguł zachowania się, określenia ustalonego porządku zachowania się (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 16 listopada 2011r., sygn. akt IV SA/Po 672/11). Wobec tego w przyjętej uchwale, Rada Gminy Przykona nie była uprawniona do określenia zasad odpowiedzialności cywilnej w związku z korzystaniem z tych obiektów.

              Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 7 października 2010r. w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 421/10 “podkreślić należy, że zarówno Gmina, jak i poszczególni jej członkowie, korzystający z obiektu miejskiego, zobowiązani są do przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa cywilnego. Nie budzi bowiem wątpliwości, że stosunki prawne pomiędzy zarządcą boiska, a osobą uprawnioną do korzystania z niego, mają charakter cywilnoprawny i podlegają regulacjom prawa cywilnego. Zbytecznym zatem jest regulowanie w drodze prawa miejscowego materii objętej przepisami hierarchicznie wyższymi.”

              Mając powyższe na uwadze uznać należy, iż Rada Gminy Przykona, we wskazanym wyżej zakresie, przekroczyła zakres upoważnienia ustawowego określonego w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, który przyznaje radzie kompetencje wyłącznie do uregulowania zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, nie zaś zasad odpowiedzialności cywilnoprawnej. Zapisy te są powtórzeniem przepisów zawartych w art. 427 i art. 415 kodeksu cywilnego czy art. 51 kodeksu wykroczeń i ich powtórzenie w akcie prawa miejscowego stanowi istotne naruszenie prawa a także wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego .

Z analizy zapisów regulaminów wynika również, że rada poza zasadami i trybem korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zamieściła w nich także treści, które mogą być zawarte na tablicach, ogłoszeniach zamieszczonych w tych obiektach. Takie informacyjne ogłoszenia w zakresie na przykład numerów telefonów alarmowych nie muszą być dostosowane do reguł stanowienia aktów prawa miejscowego i brak podstaw aby ich treść była ustalana przez radę gminy.

              Podkreślić należy, iż przepis art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz. 236) dotyczący wysokości cen i opłat, sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego nie znajduje w przedmiotowej uchwale zastosowania a ponadto nie stanowi podstawy prawnej do stanowienia aktów prawa miejscowego.

              Organ nadzoru wskazuje również, na niejasną treść ust. 6 załącznika Nr 6 wymienionej uchwały “Za zniszczenia powstałe podczas korzystania z boiska odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające z przeznaczeniem” a także brak ust. 7 w regulaminie korzystania z boiska sportowego w miejscowości Gąsin.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

             

              Wobec powyższego, należało orzec jak w sentencji.

              Pouczenie:

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

/ - / Wojewoda Wielkopolski

Piotr Florek

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »