reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/213/2014 Rady Gminy Olszówka

z dnia 24 lutego 2014r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszówka w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 j.t.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszówka w 2014 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszówka.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/213/2014
Rady Gminy Olszówka
z dnia 24 lutego 2014 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszówka w 2014 r.

WPROWADZENIE


Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Z uwagi na fakt, że skala bezdomności psów jest w Gminie Olszówka najbardziej zauważalna, większość działań określonych w Programie dotyczy bezdomności tych zwierząt.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Schronisku, należy przez to rozumieć miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi spełniające warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

2) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszówka w 2014 roku;

3) Organizacji społecznej, należy przez to rozumieć organizacje której statutowym celem jest ochrona zwierząt.

Rozdział 2.
CEL PROGRAMU

§ 2. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszówka oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 3. 1) Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Olszówka.

1) Realizacje zadań w ramach programu prowadzi:

a) Gmina Olszówka poprzez Urząd Gminy - stanowisko ds. rolnictwa i statystyki

b) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych "Przyjaciel" Kotliska 13, 99-300 Kutno

c) F.U. "HERKULES" Słowik, ul. Gdańska 107, 95-100 Zgierz

Rozdział 3.
REALIZACJA ZADAŃ

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Olszówka będzie realizowane poprzez:

1) Odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczenie w schronisku dla zwierząt, które zapewni opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Olszówka. Odławianie zwierząt odbywać się będzie stosownie do napływających zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach lub z Urzędu po uprzednim stwierdzeniu przez pracownika Urzędu, że zwierzę pozostaje bez opieki.

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizowane będzie poprzez:

a) zakup i wydawanie karmy opiekunom kotów wolno żyjących;

b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji społecznej lub/i przedstawiciela Urzędu.

§ 6. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja bezdomnych zwierząt będzie wykonywana na koszt gminy przez lekarza weterynarii w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie realizowanie poprzez:

1) Schronisko lub organizację społeczną poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) Gminę Olszówka poprzez działania zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszówka oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach gminy Olszówka.

§ 8. Usypianie ślepych miotów zwierząt będzie realizowana przez:

1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów.

§ 9. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2014 roku wskazuje się gospodarstwo, które znajduje się w miejscowości Olszówka 82.

§ 10. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt będzie realizowane przez Prywatny Punkt Weterynaryjny Czernielewski January z siedzibą w Olszówce 82, 62-641 Olszówka.

Rozdział 4.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 11. Gmina Olszówka w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami oświatowymi oraz organizacją społeczną, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Olszówka na rok 2014 w kwocie 20.000,00 zł.:

Lp.

Jednostka realizująca

Środki finansowe (zł)

Zadania jednostki

1.

Urząd Gminy Olszówka
Olszówka 15
62-641 Olszówka

20.000,00 zł.

1. zapewnienie opieki i miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Olszówka
2. sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
3. odławianie bezdomnych zwierząt
4. obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku ;
5. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6. usypianie ślepych miotów;
7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
9. edukacja mieszkańców Gminy Olszówka w zakresie opieki nad zwierzętami.

§ 13. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)


Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 j.t.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszówka na 2014 rok. Projekt zgodnie z ustawą skierowany został do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kole, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie oraz Kołu Łowieckiemu Nr 6 "Ryś", Kołu Łowieckiemu "Sęp", Kołu Łowieckiemu Nr 8 "Daniel". W programie uwzględniono przesłane uwagi.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama